Кононенко В.П. Пилип Орлик. Життя, полiтика, тексти: матерiли мiждународноi науковоi конференцii "Ad fontes" lj 300-рiччя бендерскоi конституцii 1710 p. Киiв, наукма, 14-16 жовтовня 2010 / Нац. ун-т "Киэво-Могилян. акад.; Ред.-упор. Н. Яковенко. Киiв.: унiв. вид. "Пульсари", 2011. 295 с. ISBN 978-617-615-0015