Рок, Богдан. Podrożnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVIII w. [Путешественники Великого княжества Литовского в XVIII веке]

Дата изменения
Дата публикации:
Название статьи Podrożnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVIII w. [Путешественники Великого княжества Литовского в XVIII веке]
Авторы  Рок, Богдан - Университет Вроцлава, Польша
В рубрике  Commentarii / Статьи
Год 2011 Номер журнала Страницы  55-70
Тип статьи Научная статья Индекс УДК  94(474.5) Индекс ББК  
Аннотация  Статья посвящена истории поездок за границу жителей Великого княжества Литовского в ХVIII в. От этого периода сохранился, по меньшей мере, десяток дневников, описывающих эти путешествия. Люди ехали на запад, в гости к европейской знати (например, Кристофер Завиша (Zawisza), Тадеуш Букатего (Bukatego)), отправлялись в сибирскую ссылку (Людвик Синицкий (Sienicki)). Сюда же можно отнести поездки белорусских дворян в Санкт-Петербург в конце ХVIII в. Сохранились также три обширных путевых дневника представителей духовенства (Ювеналис Чаркевич (Charkiewicz) и Ксаверий Богуш (Bohusz) по Европе и Антоний Бурницкий (Burnicki) в Святую Землю). Есть описания путешествий двух женщин (Теофилы Радзивилл- Моравской (Radziwiłł Morawskiej) и Саломеи Русицкой-Пилштыновой (Rusiecki-Pilsztynowej)
Ключевые слова  история путешествий, путешествия, Великое княжество Литовское
Полный текст статьи Язык статьи русский
Список цитируемой литературы

1. Benedyktowicz, Zbigniew. Portrety «obcego»: Od stereotypu do symbolu. Krakow: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000, 215 s.
2. Bilewicz, Teodor. Diariusz podroży po Europie w latach 1677-1678/Opr. Marek Kunicki-Goldfi nger. Warszawa: Wydawnictwo Biblioteki Narodowej, 2004. 458 s.
3. Bratuń, Marek. "Ten wykwintny, wykształcony Europejczyk". Zagraniczne studia i podroże edukacyjne Michała Jerzego Wandalina Mniszcha w latach 1726-1768. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2002, 316 s.
4. Bratuń, Marek. Ars apodemica. Narodziny-rozwoj-zmierzch, in Wędrować, pielgrzymować, być turystą. Podroż w dyskursach kultury/Studia pod red. Piotr Kowalskiego. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2003. S. 67-76.
5. Bystroń, Jan Stanisław. Polacy w Ziemi Świętej, Syrii i Egipcie 1147-1914. Krakow: Nakładem Księgarni Geografi cznej "Orbis" w Krakowie, 1930. 310 s.
6. Chachay, Marian. Tadeusz Bukaty autorem opisu podroży z Warszawy do Londynu odbytej w 1780 roku, in Śląski Kwartalnik Historyczny "Sobotka". 2001. Z. 3. S. 365-367.
7. Chachay, Marian. Zagraniczna edukacja Radziwiłłow od początku XVI do połowy XVII wieku. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1995. 171 s.
8. Cieński, Andrzej. Pamiętnikarstwo polskie XVIII wieku. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1981. 218 s.
9. Dymnicka-Wołoszyńska, Hanna. Radziwiłł Michał Kazimierz, in Polski słownik biografi czny. T. XXX. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1987. S. 299-306.
10. Dziechcińska, Hanna. O staropolskich dziennikach podroży. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN, 1991. 121 s.
11. Dziechcińska, Hanna. Pamiętniki czasow saskich. Od sentymentalizmu do sensualizmu. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane WSP w Bydgoszczy, 1999. 145 s.
12. Dziechcińska, Hanna. Podroż -jej miejsce w świadomości społecznej, in Odrodzenie i Reformacja w Polsce. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1988. T. 33. S. 25-51.
13. Dziechcińska, Hanna. Świat i człowiek w pamiętnikach trzech stuleci XVI-XVII-XVIII. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN, 2003. 163 s.
14. Grickiewicz, Walentin. Adyseja nawagradskaj lekarki. Salameja Ruseckaja. Minsk: Nawuka i Technika, 1989. 55 s.
15. Grudziński, Kajetan. Burnicki Antoni, in Słownik polskich pisarzy franciszkańskich. Warszawa: Archiwum Prowincji OO. Bernardynow, 1981. S. 78.
16. Gryckiewicz, Walantin. Puteshestviya nashich zemlyakov. Iz istorii stranovedenija Belorussii. Minsk: Nawuka i Tekhnika, 1968. 233 s.
17. Gryckiewicz, Walentin. Ot Nemana k beregam Tichogo Okeana. Minsk: Izdatielstwo "Polymia", 1986. 303 s.
18. Gryckiewicz, Walentin. Pierwsza wileńska książka o Syberii, in Czerwony Sztandar. Wilno. 1978. 12 maja.
19. Iwanowska, Aleksandra. Polskie rękopiśmienne relacje podrożnicze z epoki saskiej, in Staropolska kultura rękopisu/Praca zbiorowa pod red. Hanna Dziechcińskiej. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN, 1990. S. 123-154.
20. Jucevicius, Liudvikas. Mokyti Żemaiciai. Vilnius: Vaga, 1975. 234 p.
21. Judkowiak, Barbara. Franciszka Urszula Radziwiłłowa (1705-1753), in Pisarze polskiego oświecenia. T. 1/Pod red. Teresy Kostkiewiczowej i Zbigniewa Golińskiego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992. S. 66-89.
22. Kantak, Kamil. Charkiewicz Juwenalis, in Polski słownik biografi czny. Krakow: Nakładem Polskiej Akademii Umiejętności, 1937. T. 3. S. 264.
23. Knychalska, Agnieszka. Diariusz podroży do Petersburga, in Z dziejow kultury czasow nowożytnych/Wybor tekstow źrodłowych pod red. Małgorzata Kowalczyk. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009. S. 55-110.
24. Kucianka, Jadwiga. O jeszcze jednym spotkaniu wrocławskim, in Śląski Kwartalnik Historyczny. "Sobotka". 1969. Z. 1. S. 103-117.
25. Kunicki-Goldfi nger, Marek. Cud i cudowność w oczach podrożnikow litewskich XVI i XVII w. Opowieść cudowna jako mit czyli cud jako norma kultury, in Senosios rastijos ir tautosakos sąveika: kulturine Lietuvos Didżiosios Kunigaikśtystes patirtis. Vilnius: Lietuviu literaturos ir tautosakos institutas, 1998. S. 224-247.
26. Leach, Edmund Rorald. Kultura i komunikowanie. Logika powiązań symbolicznych wprowadzenie do analizy strukturalnej w antropologii społecznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. 141 s.
27. Maliszewski, Kazimierz. W kręgu staropolskich wyobrażeń o świecie. Lublin: Wydawnictwo Fundacja Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej, 2006. 345 s.
28. Michalski, Jerzy. Radziwiłł Karol zwany Panie Kochanku, in Polski słownik biografi czny. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1987. T. 30. S. 248-262.
29. Murowiec, Wiesław. Charkiewicz Juwenalis, in Słownik polskich teologow katolickich/Pod red. Hieronima Wyczawskiego. Warszawa: Akademia Teologii Ktolickiej, 1981. T. 1. S. 278.
30. Radziwiłł Mikołaj Krzysztof. Podroż do Ziemi Świętej, Syrii i Egiptu r. 1582-1584. Warszawa: Akademia Teologii Ktolickiej, 1962. 254 s.
31. Roćko, Agata. Pamiętniki polskich zesłańcow na Syberię w XVIII wieku. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2001. 215 s.
32. Rok, Bogdan; Kozakow Jurij. Apisanne padarozhzha z Minska u Pecerburg ananimnaga belaruskaga shljachcica, in Belaruski gistarychny chasopis. 1998. Nr. 1. S. 55-63.
33. Rok, Bogdan; Kozakow Jurij. Teafi la Kanstancyja z rodu Radziwilau i eja padarozhzha pa Eyrope, in Belaruski gistarychny chasopis. 2006. Nr. 2. S. 47-51.
34. Rok, Bogdan. Opis podroży przez Niemcy i Holandię do Londynu anonimowego szlachcica litewskiego z 1780 r. [Wstęp], in Śląski Kwartalnik Historyczny "Sobotka". 1994. Z. 4. S. 267-268.
35. Rok, Bogdan. Podroże litewskich duchownych w drugiej połowie XVIII w., in Między Zachodem a Wschodem. Studia ku czci profesora Jacka Staszewskiego. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2003. T. II/Pod red. Jarosława Dumanowskiego, Krzysztofa Mikulskiego, Jarosława Porazińskiego i Stanisława Roszaka. S. 509-517.
36. Rok, Bogdan. Podroże Polakow po Niemczech w drugiej połowie XVIII wieku, in Z dziejow Galicji, Śląska, Polski i Niemiec/Prace ofi arowane Profesorowi Adamowi Galosowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin pod red. Marka Czaplińskiego, Romualda Gellesa i Krystyna Matwijowskiego. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1994. S. 55-65.
37. Rok, Bogdan. Sprawa zagranicznych podroży Polakow w pierwszej połowie XVIII wieku, in Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego/Red. Adam Chełmoński, Adam Galos, Jan Trzynadlowski. 1991. Nr. 46. Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, 1992. S. 50-52.
38. Rok, Bogdan. Zagraniczne podroże Polakow w pierwszej połowie XVIII w., in Śląski Kwartalnik Historyczny "Sobotka". 1992. Nr. 1-2. S. 171-178.
39. Rok, Bogdan; Kozakow, Jurij. Opis podroży z Mińska do Petersburga z 1797 r. anonimowego szlachcica z Białorusi, in Z przeszłości Rzeczypospolitej w czasach nowożytnych/Pod red. Krystyna Matwijowskiego, Stefanii Ochmann-Staniszewskiej, Bogdana Roka, Wrocław: Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, 1998. S. 109-120.
40. Sajkowski, Alojzy. Nad staropolskimi pamiętnikami. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 1964. 147 s.
41. Sajkowski, Alojzy. Od Sierotki do Rybeńki. W kręgu radziwiłłowskiego mecenatu. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1965. 252 s.
42. Sajkowski, Alojzy. Opowieści misjonarzy, konkwistadorow, pielgrzymow i innych świata ciekawych. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1991. 353 s.
43. Sienicki, Ludwik. Dokument osobliwego miłosierdzia Boskiego, in Dwa polskie pamiętniki z Syberii XVII i XVIII wiek. Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 1996. S. 103-186.
44. Szteinke, Anzelm. Polscy Bracia Mniejsi w służbie Ziemi Świętej 1342-1995. Poznań: Franciszkanie, 1999. 207 s.
45. Tsitov, Victor. Polacy i Białorusini na Syberii: przyczynki do historiografi i i identyfi kacji etnicznej, in Pytanni mastctwaznaustwa, etnalogii i fal'klarystyki. Minsk: WTAA "Prawa i ekanomika", 2008. Wyp. 4. S. 413-422.
46. Turowska-Bar, Irena. Franciszka Ksawerego Bohusza «Diariusz podroży» i dwa listy do krola, in Roczniki Biblioteczne. 1961. Z. 1/4. S. 337-353.
47. Wierzbicka-Michalska, Karyna. Radziwiłłowa z Wiśniowieckich Franciszka Urszula, in Polski słownik biografi czny. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1987. T. 30. S. 388-390.
48. Wojtowicz, Jerzy. Problemy komunikacji społecznej we wspołczesnej nauce historycznej, in Przegląd Humanistyczny. 1980. Nr. 4. S. 151-152.
49. Wolański, Filip. Europa jako punkt odniesienia dla postrzegania przestrzeni geografi cznej przez szlachtę polską osiemnastego wieku w świetle relacji podrożniczych i geografi cznych. Wrocław: Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002. 156 s.
50. Żal-Kędzior, Agnieszka. Obraz Ziemi Świętej w polskim piśmiennictwie geografi cznym i podrożniczym osiemnastego wieku. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010. 337 s.

 

Метки: Великое княжество Литовское, Commentarii / Статьи, история путешествий, путешествия