Закржевский А.Б. Состояние и перспективы современных польских исследований по истории Великого княжества Литовского / Пер. О.Б. Неменского

Дата изменения
Дата публикации:
Название статьи Состояние и перспективы современных польских исследований по истории Великого княжества Литовского / Пер. О.Б. Неменского
Авторы  Закржевский Анджей - Варшавский университет (Польша)
В рубрике Miscellanea / Смесь
Год  2008 Номер журнала  1 Страницы  101-114
Тип статьи Научная статья Индекс УДК  94(438).03 Индекс ББК  
Аннотация  Автор, польский историк, приводит обзор развития литуанистики в научных центрах Польши (Варшава, Краков, Вроцлав, Познань, Торунь, Катовице и т.д.) в последнее десятилетие. Статья содержит большой историографический и библиографический материал.
Ключевые слова  Великое княжество Литовское, историография, Польша
Полный текст статьи Язык статьи русский
Список цитируемой литературы

 1. Kamieniecki W. Społeczeństwo litewskie w XV w. Warszawa, 1947.
2. Wilkiewicz-Wawrzyńczykowa A. Rozwój wielkiej własno.ci na Podlasiu w XV I XVI wieku. Wrocław, 1951.
3. Wilkiewicz-Wawrzyńczykowa A. Spory graniczne polsko-litewskie w XV.XVII w. Wilno, 1938
4. Wilkiewicz-Wawrzyńczykowa A. Studia z dziejów handlu Polski z Wielkim Księstwem Litewskim i Rosją w XVI wieku. Warszawa, 1956.
5. Bardach J. Z Henrykiem Łowmiańskim moje naukowe obcowanie//Bardach J. W obiektywie nauki i w lustrze pamięci (o uczonych, pisarzach i politykach XIX i XX wieku)/Pod red. W. Sudnik. Warszawa, 2004. S. 351.
6. Błaszczyk G. Poznań as a Centre of Lithuanian Studies in the 19th and 20th Centuries//History, Culture and Language of Lithuania/Ed. by G. Błaszczyk, M. Hasiuk. Poznań, 2000. P. 91-108. [Linguistic and Oriental Studies from Poznań. Monograph Supplement. Nr. 5]
7. Błaszczyk G. Żmud. w XVII i XVIII wieku. Zaludnienie i struktura społeczna. Poznań, 1985
8. Błaszczyk G Diecezja żmudzka od XV do początku XVII w. Uposażenie. Poznań, 1992
9. Błaszczyk G Diecezja żmudzka od XV do początku XVII w. Ustrój. Poznań, 1993.
10. Błaszczyk G. Dzieje stosunków polsko-litewskich od czasów najdawniejszych do współczesno.ci początków. T. I: Trudne początki. Poznań, 1998.
11. Błaszczyk G. Dzieje stosunków polsko-litewskich... T. II: Od Krewa do Lublina. Cz. I. Poznań, 2007.
12. Pietkiewicz K. Kieżgajłowie i ich latyfundium do połowy XVI wieku. Poznań,1984.
13. Lietuvos Metrika: Knyga. Nr. 9 (1511-1518). U.ra.ymu knyga 9. Vilnius, 2002.
14. Wojtkowiak Z. Litwa Zawilejska w XV i pierwszej połowie XVI w. Poznań, 1980.
15. Wojtkowiak Z. Maciej Stryjkowski. dziejopis Wielkiego Księstwa Litewskiego: Kalendarium życia i działalno.ci. Poznań,1990.
16. Dowgird S. Genealogia albo krótkie opisanie Wielkich Książąt litewskich i ich wielkich a mężnych spraw wojennych/Wyd. R. Witkowski i Z. Wojtkowiak. Poznań, 2004.
17. Wojtkowiak Z. Lithuania Transwilniensis saec. XIV.XVI. Podziały Litwy Północnej w późnym średniowieczu. Poznań, 2005.
18. Topolska M. Społeczeństwo i kultura w Wielkim Księstwie Litewskim od XV do XVIII wieku. Zielona Góra, 2002.
19. Kosman M. Polska. Litwa. Z odległej i bliższej przeszło.ci. T. I. Poznań, 2003.
20. Jurkiewicz J. Powinno.ci wło.cian w dobrach prywatnych w Wielkim Księstwie Litewskim w XVI-XVII wieku. Poznań, 1991.
21. Jurkiewicz J. Powinno.ci podwodowe wło.cian w Wielkim Księstwie Litewskim (XVI-XVIII w.). Z zagadnień ich terminologii i klasyfikacji//Istorijos akiraičiai/Red. E. Rim.a et al. Vilnius, 2004. S. 101-126.
22. Jurkiewicz J. Polonizacja językowa szlachty w Wielkim Księstwie Litewskim u schyłku XVI wieku w.wietle podpisów sędziów trybunalskich//Eruditio et interpretatio/Red. Z. Chodyła. Poznań, 1997. S. 215-228.
23. Jurkiewicz J. Od Palemona do Giedymina: Latopis Wielkiego Księstwa Litewskiego i Żmudzkiego a przeszło.ć Litwy w dziełach Augustyna Rotundusa//Z dziejów kultury prawnej. Warszawa, 2004. S. 505-538;
24. Jurkiewicz J. Palemon, Kolumny i Centaury: Kilka uwag o bohaterach legendy o rzymskim pochodzeniu Litwinów//Cała historia to dzieje ludzi. Studia z historii społecznej ofiarowane profesorowi Andrzejowi Wyczańskiemu/Red. C. Kuklo. Białystok, 2004. S. 123-142
25. Jurkiewicz J. Legenda o rzymskim pochodzeniu Litwinów w.wietle historiografii: Czas powstania i tendencje polityczne//Europa Środkowo-Wschodnia. Ideologia, historia, społeczeństwo: Księga poświęcona pamięci Profesora Wojciecha Peltza. Zielona Góra, 2005. S. 335-350.
26. Akty cechów wileńskich 1495.1759/Zebr. H. Łowmiański przy wsp. M. Łowmiańskiej i S. Kościałkowskiego, przedm. i skorowidze J. Jurkiewicz. Poznań, 2006.
27. Nikodem J. Stosunki.widrygiełły z Zakonem Krzyżackim//BZH. 2000. ą 14. S. 5-32
28. Nikodem J. Jedynowładztwo czy diarchia? Przyczynek do dziejów ustroju Wielkiego Księstwa Litewskiego do końca XIV wieku//ZH. 2003. T. 68. ą 4. S. 7-30
29. Nikodem J. Zbigniew Ole.nicki wobec unii polsko-litewskiej//Nasza Przeszło.ć. 1999. T. 91. S. 101-151.
30. Nikodem J. Polska i Litwa wobec husyckich Czech w latach 1420.1433: Studium o polityce dynastycznej Władysława Jagiełły i Witolda Kiejstutowicza. Poznań, 2004.
31. Witkowski R. Jerzy Schwengel 1697.1766. Poznań, 2004.
32. Dwa doktoraty z Uniwersytetu Stefana Batorego. Poznań, 2005.
33. Od Wydawcy//Kolankowski L. Polska Jagiellonów. Olsztyn, 1991. S. 251.
34. Alexandrowicz S. Profesor Leonid Żytkowicz. historyk Wielkiego Księstwa Litewskiego//Czasy Nowożytne. 2000. Nr. IX (X). S. 35-45.
35. Bibliografia prac Leonida Żytkowicza za lata 1933.1995/Zest. K. Zielińska. Melkowska//Czasy Nowożytne. 2000. Nr. IX (X). S. 57-75.
36. Alexandrowicz S. Miasteczka Białorusi i Litwy jako o.rodki handlu w XVI i w I połowie XVII wieku//Rocznik Białostocki. 1961. T. I.
37. Alexandrowicz S. Rozwój kartografii Wielkiego Księstwa Litewskiego od XV do połowy XVIII wieku. Poznań, 1989.
38. Kempa T. Konstanty Wasyl Ostrogski (ok. 1524/1525-1608) wojewoda kijowski i marszałek ziemi wołyńskiej. Toruń, 1997.
39. Kempa T. Mikołaj Krzysztof Radziwiłł Sierotka (1549-1616) wojewoda wileński. Warszawa, 2000.
40. Kempa T. Dzieje rodu Ostrogskich. Toruń, 2002.
41. Kempa T. Ko.ciół unicki w Rzeczypospolitej do połowy XVII wieku: Czynniki sprzyjające rozwojowi unii brzeskiej i hamujące jej wzrost//Między Zachodem a Wschodem. Studia z dziejów Rzeczypospolitej w epoce nowożytnej/Red. J. Staszewski et al. Toruń, 2002. S. 365-385.
42. Kempa T. Akademia Ostrogska//Szkolnictwo prawosławne w Rzeczypospolitej/Red. A. Mironowicz et al. Białystok, 2002. S. 55-79.
43. Kempa T. Metropolita Michał Rahoza a unia brzeska//Klio. 2002. Nr. 2. S. 48-100.
44. Kempa T. Urzędnicy i klienci Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła Sierotki//LSP 2003. T. IX. S. 193-221.
45. Kempa T. Sprawa zabójstwa wójta kijowskiego Teodora Chodyki przez Kozaków: Przyczynek do wyja.nienia sytuacji na Kijowszczyśnie w przededniu powstania kozackiego 1625 roku (publikacja.ródeł)//Między Zachodem a Wschodem. Studia ku czci profesora Jacka Staszewskiego. T. 2/Red. J. Dumanowski et al. Toruń, 2003. S. 289-300.
46. Kempa T. Zabiegi kniaziów Olelkowicz ów słuckich o uzyskanie miejsca w senacie po 1569 roku//Odrodzenie i Reformacja w Polsce. 2003. T. 47. S. 65-88.
47. Kempa T. Rywalizacja o Ławrę Pieczerską w Kijowie między prawosławnymi a unitami w końcu XVI i na początku XVII wieku//Przegląd Wschodni. 2003. T. 8. Z. 4. S. 831-870
48. Kempa T. Kariery przedstawicieli prawosławnych rodów Ogińskich i Stetkiewiczów w XVII wieku Ż podobieństwa i różnice awansu społecznego, ekonomicznego i politycznego//Władza i prestiż. Magnateria Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku/Red. J. Urwanowicza et al. Białystok, 2003. S. 345-368.
49. Kempa T. Plany separatystycznej elekcji w Wielkim Księstwie Litewskim w okresie trzech pierwszych bezkrólewi po wyga.nięciu dynastii Jagiellonów (1572.1587)//ZH. 2004. T. LXIX. Z. 1. S. 23-61.
50. Kempa T. Drukarnia ostrogska//Prawosławne oficyny wydawnicze w Rzeczypospolitej/Red. A. Mironowicza et al. Białystok, 2004. S. 105-126.
51. Kempa T. Prawosławie i unia we wschodnich województwach WKL w koncu XVII w.//BZH. 2004. T. XXII. S. 5-41.
52. Kempa T. Nieznane listy biskupów unickich do kanclerza Lwa Sapiehy. zródła ukazujace sytuacje wyznaniowa w Wielkim Ksiestwie Litewskim w pierwszej połowie XVII wieku//BZH. 2004. T. XXII. S. 183-223.
53. Kempa T. Nieznany list Melecjusza Smotryckiego (do Adama Chreptowicza)//Nasza Przeszło.ć. 2004. T. 102. S. 427-448.
54. Kempa T. Listy Radziwiłłów z okresu unii lubelskiej (1568.1569)//ZH. 2004. T. LXIX. Z. 4. S. 87-109.
55. Kempa T. Książęta Ostrogscy a kwestia unii polsko-litewskiej w XVI wieku//Acta Universitatis Wratislaviensis = Wrocławskie Studia Wschodnie Wrocławskie Studia Wschodnie. 2004. T. VIII. S. 47-64.
56. Kempa T. Wobec kontrreformacji. Protestanci i prawosławni w obronie swobód wyznaniowych w Rzeczypospolitej w końcu XVIiwp ierwszej połowie XVII wieku. Toruń, 2007.
57. Michaluk D. Ziemia mielnicka województwa podlaskiego w XVI.XVIII wieku. Osadnictwo, własno.ć ziemska i podziały ko.cielne. Toruń, 2002.
58. Polak W. O Kreml i Smoleńszczyznę. Polityka Rzeczypospolitej wobec Moskwy w latach 1607-1612. Toruń, 1995.
59. Dyba. B. W sprawie traktatu puzewickiego z 1698 roku i jego następstw//ZH. 1988. T. LIII. Z. 3-4. S. 92.
60. Dyba. B. Geschichtsdenken, Integration und Identität in Livland um die Mitte des 18. Jahrhunderts. Zur livländischen Geschichte im historischen Werk Jan August Hylzens//Die Konstruktion der Vergangenheit/Hrsg. v. J. Bahlcke, A. Strohmeyer. Berlin, 2002 [Zeitschrift für Historische Forschung. Bd. 29]. S. 81-97;
61. Dyba. B. Unia kurlandzko-piltyńska w drugiej połowie XVII wieku//ZH. 2002. T. LXVII. Z. 2. S. 27-57.
62. Dyba. B. Na obrzeżach Rzeczypospolitej. Sejmik piltyński w latach 1617-1717. Toruń, 2004.
63. Seredyka J. Instrukcje powiatu wileńskiego na sejmy panowania Zygmunta III Wazy//ląski Kwartalnik Historyczny Sobótka. 1993. T. XLVIII. Z. 2-3. S. 189-197.
64. Seredyka J. Kultura prawna magnatów litewskich w XVI i XVII wieku//Kultura polityczna w Polsce: Przeszłość i tera.niejszo.ć/Red. M. Kosmana. Poznań, 1996. S. 35-41.
65. Seredyka J. Konflikty marszałków koronnych z litewskimi do połowy XVII wieku//wiat pogranicza. Warszawa, 2003. S. 211-221.
66. Rozprawy z dziejów XVI i XVII wieku. Poznań, 2003.
67. Seredyka J. Księżniczka i chudopachołek: Zofia z Radziwiłłów Dorohostajska. Stanisław Tymiński. Opole, 1995.
68. Filipczak-Kocur A. Skarb litewski za pierwszych dwóch Wazów 1587-1648. Wrocław, 1994.
69. Filipczak-Kocur A. Skarbowość Rzeczypospolitej 1587-1648. Projekty. ustawy. realizacja. Warszawa, 2006.
70. Ciesielski T. Problematyka badań nad skarbowo.cią polską i litewską czasów saskich (lata 1717-1764)//Miscellanea Historico-Archivistica. 2000. T. XII. S. 95-108;
71. Ciesielski T. Stan badań nad skarbowo.cią polską i litewską wieku XVIII//Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego. 2003. T. VIII. S. 44-59.
72. Ciesielski T. Sejm brzeski 1653 r. Toruń, 2004.
73. Korczak L. Litewska rada wielkoksiążęca w XV wieku. Kraków, 1998.
74. Korczak L. Litwa. Przechowana tożsamość. Kraków, 1998.
75. Korczak L. Adaptacja polskich wzorów ustrojowych w Wielkim Księstwie Litewskim na przykładzie kształtowania się litewskiej rady wielkoksiążęcej w XV wieku//History, Culture and Language of Lithuania/Ed. by G. Błaszczyk, M. Hasiuk. Poznań, 2000. S. 141-149.
76. Gordziejew J. Socjotopografia Grodna. Toruń, 2002.
77. Gordziejew J. Z dziejów komisji porządkowych cywilno-wojskowych w Wielkim Księstwie Litewskim//Rocznik PAU/PAN. 2002. T. XLVII. S. 167-192.
78. Gordziejew J. Materiały.ródłowe do dziejów Wielkiego Księstwa Litewskiego. Cz. 1: Inwentarze miasta Pińska z lat 1764 i 1778//Rocznik PAU/PAN. 2003. T. XLVIII. S. 131-209.
79. Gordziejew J. Materiały.ródłowe do dziejów Wielkiego Księstwa Litewskiego. Cz. 2: Z zagadnień skarbowo.ci w dobie stanisławowskiej//Rocznik PAU/PAN. 2004. T. XLIX. S. 127-166.
80. Gordziejew J. Uwagi o białorusko-polskich kontaktach językowych w miastach Wielkiego Księstwa Litewskiego//Studia Slavica Hungarica. 2004. Nr. 49/3. S. 281-294. prawne w statutach staropolskich na tle słowiańskim. Kraków, 1995.
81. Lizisowa M. Podstawowe terminy prawne w statutach staropolskich na tle słowiańskim. Kraków, 1995;
82. Lizisowa M. Prawem sądzić czyli o języku Statutów litewskich w Panu Tadeuszu. Kraków, 1998.
83. Мякишев В. «Вохомский Пономарь» как исследователь Литовского Статута 1588 года//Slavia Orientalis. 1999. T. XLVIII. Nr. 1. S. 73-88.
84. Мякишев В. «Мовы» Великого княжества Литовского в единстве своих противоположностей//Studia Russica. 2000. T. XVIII. S. 165-172.
85. Мякишев В. Литовский статут на пути от «руской» редакции к польскому переводу (о рукописном экземпляре из фондов Берлинской королевской библиотеки)//Krakowsko-Wileсskie Studia Slawistyczne. 2001. T. III. S. 171-192.
86. Мякишев В. Из истории изучения первопечати Литовского Статута 1588 года: Одной гипотезой могло быть меньше//Kultura i jкzyki Wielkiego Ksiкstwa Litewskiego/Red. M. T. Lizisowa. Krakуw, 2005. S. 223-231.
87. Malec J. Szkice z dziejów federalizmu i my.li federalistycznej w czasach nowożytnych. Kraków, 1999.
88. Obirek S. Jezuici w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w latach 1564-1668. Kraków, 1996.
89. Listy króla Zygmunta Augusta do Radziwiłłów/Oprac., wstęp i komentarze I. Kaniewska. Kraków, 1997.
90. Janicki M., Jaworski R. Nad nową edycją listów Króla Zygmunta Augusta//Przegląd Historyczny. 1999. T. 90. Z. 3. S. 347-364.
91. Jarczykowa Ě. Książka i literatura w kręgu Radziwiłłów birżańskich w pierwszej połowie XVII wieku. Katowice, 1995.
92. Jarczykowa Ě. Kultura epistolarna w kręgu Radziwiłłów birżańskich w XVII wieku. Kielce, 1998.
93. Jarczykowa Ě. Program nauczania liceum w Słucku. Z dziejów szkolnictwa kalwińskiego w XVII wieku//Studia bibliologiczne. T. 12/Red. I. Socha. Katowice, 2000. S. 117-128.
94. Jarczykowa Ě. «Czarna legenda» Janusza II Radziwiłła//Czasy Potopu Szwedzkiego w Literaturze Polskiej/Red. R. Ocieczek et al. Katowice, 2000. S. 25-42.
95. Jarczykowa Ě. Biblioteczka podróżna Janusza II Radziwiłła (1612-1655)//Studia bibliologiczne. T. 13/Red. I. Socha. Katowice, 2001. S. 46-61.
96. Jarczykowa Ě. Obraz za.lubin Radziwiłłów birżańskich w świetle literatury okoliczno.ciowej i korespondencji XVII wieku//Sarmackie Theatrum. T. 2: Idee i rzeczywistość/Red. R. Ocieczek et al. Katowice, 2001. S. 22-34.
97. Jarczykowa Ě. Przedmowy w drukach z lubczańskiej oficyny Kmitów//Przedmowa w książce dawnej i współczesnej/Red. R. Ocieczek et al. Katowice, 2002. S. 87-101.
98. Jarczykowa Ě. Anna Kiszczanka Radziwiłłowa w świetle korespondencji i literatury okoliczno.ciowej//Dzieło literackie i książka w kulturze/Red. I. Opacki, B. Mazurkowa. Katowice, 2002. S. 95-103.
99. Jarczykowa Ě. Kancelaria Radziwiłłów birżańskich w.wietle listów Piotra Kochlewskiego//Studia bibliologiczne. T./Red. K. Heska-Kwa.niewicz. Katowice, 2002. S. 9-18.
100. Jarczykowa Ě. Krzysztof Radziwiłł w.wietle korespondencji Piotra Kochlewskiego//Radziwiłłowie. Obrazy literackie, biografie,.wiadectwa historyczne. Lublin, 2003. S. 69-80.
101. Jarczykowa Ě. Druki funeralne poświęcone Januszowi I Radziwiłłowi//Kultura ziem wschodniego i południowego pogranicza Polski (XVI-XX wiek). Paralele i różnice/Red. E. Różycki, J. Gwioździk. Katowice, 2004. S. 152-163.
102. Jarczykowa Ě. «Papirowe materie» Piotra Kochlewskiego. O działalno.ci pisarskiej sekretarza Radziwiłłów birżańskich w pierwszej połowie XVII wieku. Katowice, 2006.
103. Organiściak W. Radziwiłłowie jako prawodawcy wojskowi w okresie od XVII do XVIII wieku//Radziwiłłowie. Obrazy literackie. Biografie..wiadectwa historyczne/Red. K. Stępnik. Lublin, 2003. S. 325-335.
104. Bardach J. W obiektywie nauki i w lustrze pamięci (o uczonych, pisarzach i politykach XIX i XX wieku)/Red. W. Sudnik. Warszawa, 2004.
105. Бардах Ю. Штудыi з гiсторыi Вялiкага Княства Лiтоўскага. Miнск, 2002.
106. Aleksander D. Skorobohaty. Diariusz/Opr. T. Wasilewski. Warszawa, 2000.
107. Metryka Litewska: rejestry podymnego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Województwo trockie 1690. Warszawa, 2000.
108. Lulewicz H. Gniewów o unię ciąg dalszy. Stosunki polsko-litewskie w latach 1569.1588. Warszawa, 2002.
109. Rachuba A. Konfederacja kmicicowska i Związek Braterski wojska litewskiego w latach 1660.1663. Warszawa, 1989.
110. Rachuba A. Wielkie Księstwo Litewskie w systemie parlamentarnym Rzeczypospolitej w latach 1569-1763. Warszawa, 2002.
111. Metryka Litewska. Księga Sigillat 1709-1719. Warszawa, 1987.
112. Metryka Litewska. Księga wpisów. Nr. 131. Warszawa, 2001.
113. Metryka Litewska: rejestry podymnego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Województwo wileńskie 1690 r. Warszawa,1989.
114. Metryka Litewska: rejestry podymnego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Województwo brzeskie litewskie 1667-1690 r. Warszawa, 2000.
115. Pamiętniki Filipa, Michała i Teodora Obuchowiczów (1630-1707). Warszawa, 2003.
116. Metryka Litewska: rejestry podymnego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Województwo nowogródzkie 1690. Warszawa, 2002.
117. Urzędnicy centralni i dostojnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Kórnik, 1994.
118. (P. Romaniuk): Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Województwo wileńskie XIV-XVIII wiek. Warszawa, 2004.
119. Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Ziemia smoleńska i województwo smoleńskie XIV-XVIII wiek. Warszawa, 2003.
120. Deputaci Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego (1582-1696). Warszawa, 2007.
121. Deputaci Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego (1697-1794). Warszawa, 2004.
122. Akta zjazdów stanów Wielkiego Księstwa Litewskiego (1572.1764). T. I: Okresy bezkrólewi (1572-1576, 1586-1587, 1632, 1648, 1696-1697, 1706-1709, 1733-1735, 1763-1764). Warszawa, 2006
123. Zawadzki J. Okuniowie herbu własnego. Z dziejów awansu społecznego na Litwie wczesnonowożytnej.//Miscellanea Historico-Archivistica. 2000. T. XI. S. 169-193.
124. Zawadzki J. Anna z Radziwiłłów Kiszczyna, 2o vo Sadowska. burzliwe losy dziedziczki fortuny//Władza i prestiż. Magnateria Rzeczypospolitej w XVI.XVIII wieku/Red. J. Urwanowicza et al. Białystok, 2003. S. 381-392.
125. Zawadzki J. Stanisław Kiszka, wojewodzic witebski. Losy głuchoniemego magnata//wiat pogranicza.Warszawa, 2003. S. 121-135.
126. Jaworski R. Kancelaria litewska XIV.XVI wieku. Stan i specyfika badań. Postulaty badawcze//Polska kancelaria królewska czasów nowożytnych. Między władzą a społeczeństwem. Toruń, 2003. S. 89-104.
127. Jaworski R. Z najdawniejszych dokumentów do dziejów domeny Radziwiłłowskiej//Studia ródłoznawcze. 2001. T. XXXIX. S. 101-114.
128. Jaworski R. Zastawa paradna wielkich książąt litewskich w.wietle spisu z 1545 r.//Studia Waweliana. 2002/2003. T. 11/12. S. 157-166.
129. Jaworski R. Kancelaria litewska XIV.XVI wieku. Stan i specyfika badań. Postulaty badawcze//Polska kancelaria królewska czasów nowożytnych. Między władzą a społeczeństwem/Red. W. Chorążyczewski. Toruń, 2003. S. 89-104.
130. Jaworski R. Nieznana korespondencja króla Zygmunta Augusta z Mikołajem Radziwiłłem Rudym i Ostafim Wołłowiczem z lat 1550.1571 ze zbiorów Biblioteki Czartoryskich//Studia ródłoznawcze. 2003. T. 41. S. 91-108.
131. Janicki M. Górnicki, Kochanowski, Nidecki. wspólne lektury, wzajemne inspiracje? Kilka uwag o środowisku humanistycznym kancelarii Zygmunta Augusta w Wilnie//Łukasz Górnicki i jego włoskie inspiracje/Red. P. Salwa. Warszawa, 2005. S. 65-84.
132. Janicki M. Tłumaczenie listu Iwana Gro.nego do Zygmunta Augusta i jego rola w agitacji przed sejmem warszawskim 1563 r.//Kancelaria królewska. Między władzą a społeczeństwem. Część druga: Materiały konferencji naukowej, Kraków 14 kwietnia 2004/Red. W. Chorążyczewski i W. Krawczuk. Kraków, 2006. S. 73-86.
133. Kunicki-Goldfinger M. Cud i cudowność w oczach podróżników litewskich XVI i XVII w.: Opowie.ć cudowna jako mit czyli cud jako norma kultury//Senosios ra.tijos ir tautosakos sąveika: Kulturine Lietuvos Did.iosios Kunigaikśtystes patirtis. Seria: Senoji Lietuvos literatura. T. VI. Vilnius, 1998. S. 224-247.
134. Diariusz podróży po Europie w latach 1677-1678/Oprac. M. Kunicki-Goldfinger. Warszawa, 2004.
135. Cieśla M. Łazarz Mojżeszowicz. przykład żydowskiej kariery w Wielkim Księstwie Litewskim w połowie XVII wieku//KH. 2005. T. CXII. Nr. 4. S. 5-29
136. Kossarzecki K. Kampania roku 1660 na Litwie. Zabrze, 2005.
137. Bobiatyński K. Od Smoleńska do Wilna: Wojna Rzeczypospolitej z Moskwą 1654-1655. Zabrze, 2004.
138. Wisner H. 1Najja.niejsza Rzeczpospolita. Szkice z czasów Zygmunta II i Władysława IV Wazy. Warszawa, 2001;
139. Wisner H. Rzeczpospolita Wazów. Cz. 1. Warszawa, 2001; Cz. 2. Warszawa, 2004.
140. Testamenty ewangelików reformowanych w Wielkim Księstwie Litewskim/Oprac. U. Augustyniak. Warszawa, 1992.
141. Augustyniak U. Specyfika patronatu magnackiego w Wielkim Księstwie Litewskim w XVII wieku: Problemy badawcze//KH. 2002. T. CIX. Nr. 1. S. 97-110.
142. Augustyniak U. Dwór i klientela Krzysztofa Radziwiłła. Warszawa, 2001.
143. Augustyniak U. W służbie hetmana i Rzeczypospolitej. Klientela wojskowa Krzysztofa Radziwiłła (1585-1640). Warszawa, 2004.
144. Zielińska T. Noblewomen's Property Rights in 16th -18th cent. Polish- Lithuanian Commonwealth // Acta Poloniae Historica. 2000. Vol. 81 P. 79-89.
145. Zielińska T. Programy i metody pedagogiczne związane z osobą Hieronima Floriana Radziwiłła (1715-1760). Przyczynek do dziejów edukacji w Rzeczypospolitej epoki saskiej//Od narodzin do wieku dojrzałego. Dzieci i młodzież z w Polsce. Cz. I: Od.redniowiecza do wieku XVIII. Warszawa, 2002. S. 149-162.
146. Kulisiewicz W. Zaruka (vadium) w prawie litewskim XV-XVII wieku. Warszawa, 1993.
147. Godek S. Elementy prawa rzymskiego w III Statucie litewskim. Warszawa, 2004.
148. Zakrzewski A. B. Sejmiki Wielkiego Księstwa Litewskiego XVI.XVIII w.: Ustrój i funkcjonowanie: Sejmik trocki. Warszawa, 2000.
149. Mironowicz A. Kościół prawosławny w państwie Piastów i Jagiellonów. Białystok, 2003.
150. Mironowicz A. Kościół prawosławny w dawnej Rzeczypospolitej. Białystok, 2001.
151. Mironowicz A. Prawosławie i unia za panowania Jana Kazimierza. Białystok, 1997.
152. Mironowicz A. Teodozy Wasilewicz -archimandryta słucki, biskup białoruski. Białystok, 1997.
153. Mironowicz A. Józef Bobrykowicz: biskup białoruski. Białystok, 2003.
154. Mironowicz A. Sylwester Czetwertyński biskup białoruski. Białystok, 2004.
155. Chomik P. Kult ikon Matki Bożej w Wielkim Księstwie Litewskim w XVI-XVIII wieku. Białystok, 2003.
156. Chomik P. Typografie monasterskie w Rzeczypospolitej w XVII-XVIII w.//Prawosławne oficyny wydawnicze w Rzeczypospolitej. Białystok, 2004. S. 77-104.
157. Liedke M. Od prawosławia do katolicyzmu: ruscy możni i szlachta Wielkiego Księstwa Litewskiego wobec wyznań reformowanych. Białystok, 2004.
158. Liedke M. Wpływ konwersji na przemiany kulturalne i językowe szlachty ruskiej WXL w drugiej połowie XVI w.//BZH. 1995. T. III. S. 11-27.
159. Liedke M. Państwowa, religijna, czy narodowa.wiadomość? Ruscy możni i szlachta w WXL i Rzeczypospolitej // Istoriniai tekstai ir vietos kultura..iauliai, 2004. S. 192-200.
160. Maroszek J. Pogranicze Korony i Litwy w planach Zygmunta Augusta. Białystok, 1999.
161. Tęgowski J. Pierwsze pokolenia Giedyminowiczów. Poznań; Wrocław, 1999.
162. Tęgowski J. Stosunki wielkiego księcia litewskiego Zygmunta Kiejstutowicza z książętami mazowieckimi (1432-1440)//Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. T. XXI: Studia Historica. Cz. III. Kraków, 2004. S. 44-57.
163. Władza i prestiż. Magnateria Rzeczypospolitej w XVI.XVIII wieku/Red. J. Urwanowicz przy wsp. E. Dubas-Urwanowicz i P. Guzowskiego. Białystok, 2003.
164. Dubas-Urwanowicz E. Stosunek Korony do unii z Litwa w latach 1562-1574//Studia Podlaskie. 1995. T. V. S. 5-39.
165. Dubas-Urwanowicz E. Magnackie małżeństwa mieszane w WXLit. w XVI.XVIII w.//Władza i prestiż. Magnateria Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku. Białystok, 2003. S. 561-586.
166. Dubas-Urwanowicz E. Dylematy wyznaniowe magnaterii litewsko-ruskiej w XVI-XVII w.//Rzeczpospolita wielu wyznań/Red. A. Ka.mierczyka et al. Kraków, 2004. S. 79-87.
167. Dubas-Urwanowicz E.; Urwanowicz J. Urzędnicy podlascy XIV-XVIII w. Kórnik, 1994.
168. Dubas-Urwanowicz E., Urwanowicz J. Grodno w XVIII wieku: miasto i ludność. Białystok, 1997.
169. Dubas-Urwanowicz E., Urwanowicz J. Ko.cielne fundacje magnackie w Wielkim Księstwie Litewskim w XVIII w.//Władza i prestiż. Magnateria Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku. Białystok, 2003. S. 605-616.
170. Łopatecki K. Egzempcje wojskowe. immunitet żołnierski w Rzeczypospolitej Szlacheckiej XVI-XVIII wieku//Zeszyty Prawnicze. 2005. T. 5. Cz. 1. S. 101-145.
171. Zarys konfliktów o dobra na Podlasiu i Grodzieńszczy.nie za Zygmunta I Starego: Wybór.ródeł z Metryki Litewskiej. Olsztyn, 2001.
172. Szkice z dziejów kolonizacji Podlasia i Grodzieńszczyzny od XIV do XVI wieku. Olsztyn, 2002.
173. Szkice z dziejów społeczno-gospodarczych Podlasia i Grodzieńszczyzny od XV do XVI wieku. Olsztyn, 2005.
174. Puszcze wielkoksiążęce na północnym Podlasiu i zachodniej Grodzieńszczy.nie w XV.XVI wieku (podziały, administracja, służby leśne i wodne). Olsztyn, 2007.
175. Antoniewicz M. O pochodzeniu i rodzinie biskupa wileńskiego Mikołaja zwanego Gorzkowskim // Prace Naukowe WSP w Częstochowie // Zeszyty Historyczne. 1994. T. II. S. 137-153.
176. Antoniewicz M. On the Reception of Heraldic Works of Vojcieh Vijuk Kojalovič in the 17th to 19th Centuries: History, Culture and Language of Lithuania/Ed. by G. Błaszczyk, M. Hasiuk. Poznań, 2000. S. 227-39.
177. Радзивилловские акты из собрания Российской национальной библиотеки, первая половина XVI в./Сост. М. М. Кром; Отв. ред. Ю. М. Эскин. М.; Варшава, 2002. (Памятники истории Восточной Европы. Т. VI).
178. Antoniewicz M. Manifestacja genealogiczna w herbie złożonym biskupa Pawła Olgimunta księcia Holszańskiego//Zeszyty Historyczne. 1997. T. IV. S. 387-435.
179. Antoniewicz M. O "rozbrataniu się" panów litewskich ze szlachtą polska w Parczewie, czyli o wiarygodno.ci relacji w Kronice Bychowca // Heraldyka i okolice. Warszawa, 2002. S. 105-116.
180. Antoniewicz M. List Kaspra Niesieckiego do księcia Michała Kazimierza Radziwiłła zwanego «Rybeńko»//Zeszyty Historyczne. 2003. T. VII. S. 39-54.
181. Antoniewicz M. Pochodzenie episkopatu litewskiego XV.XVI wieku w.wietle katalogów biskupów litewskich//Studia ródłoznawcze. 2001. T. XXXIX. S. 47-68.
182. Bardach J. Z perspektywy półwiecza//Bardach J. W obiektywie nauki i lustrze pamięci (O uczonych, pisarzach i politykach XIX i XX wieku)/Red. W. Sudnik. Warszawa, 2004. S. 393.
183. Dowgird S. Genealogia albo krótkie opisanie Wielkich Książąt Litewskich i ich wielkich a mężnych spraw wojennych, uczynione niegdy. przez Matysa Strykowskiego, a teraz odnowione i znowu na.wiat wydane/Przez. Samuela Dowgirda z Pogowia/Oprac. Rafał Witkowski i Zbysław Wojtkowiak. Poznań, 2004.
184. Книга сеунчей 1619-1619 гг.: Документы разрядного приказа о походе А. Лисовского (осень-зима 1615 г.)/Сост. А. А. Станиславский и др.; Отв. ред. Б. Н. Флоря. М.; Варшава, 1995 (Памятники истории Восточной Европы. Т. I).
185. «Выписка из посольских книг» о сношениях Российского государства с Польско-Литовским за 1547-1572 гг./Сост. Б. Н. Морозов. М., Варшава, 1997 (Памятники истории Восточной Европы. Т. II).
186. Документы Ливонской войны: Подлинное делопроизводство приказов и воевод 1571-1580 гг./Сост. И. Граля. М., Варшава, 1998. (Памятники истории Восточной Европы. Т. III)
187. Крестоприводная книга шляхты Великого княжества Литовского 1655 г./Сост. Е. Е. Лыкова, М. Кулецкий; Отв. ред. Б. Н. Флоря. М.; Варшава, 1999. (Памятники истории Восточной Европы. Т. IV)
188. Посольская книга по связям России с Польшей (1575-1576 гг.)/Сост. Л. В. Соболев; Отв. ред. Б. Н. Флоря и Ю. М. Эскин. М.; Варшава, 2004. (Памятники истории Восточной Европы. Т. VII).
189. Pietkiewicz K. Wielkie Księstwo Litewskie pod rządami Aleksandra Jagiellończyka: Studia nad dziejami państwa i społeczeństwa na przełomie XV i XVI wieku. Poznań, 1995.
190. Kempa T. Wileńskie bractwośw. Ducha jako centrum obrony prawosławia w Wielkim Księstwie Litewskim w końcu XVIiwp ierwszej połowie XVII wieku//BZH. 2004. T. XXI. S. 47-69.
191. Dyba. B. Die polnische Historiographie und der polnisch-litauische Staatsverband multinationales Erbe und polnische Geschichtsschreibung//Zeitschrift für Ostmitteleuropa Forschung. 2004. Bd. 53. H. 3. S. 351-362.
192. Lizisowa M. Studia nad słownictwem regionalnym III Statutu litewskiego. Kielce, 1984.
193. Lizisowa M. Język Kodeksu Olszewskiego (1550). Z recepcji staropolskiego języka prawnos ądowego w Wielkim Księstwie Litewskim w szesnastym wieku. Kraków, 2000.
194. Patron i dwór. Magnateria Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku/Red. E. Dubas-Urwanowicz i J. Urwanowicz. Warszawa, 2006.

 

Метки: историография, Польша, Великое княжество Литовское, MISCELLANEA / СМЕСЬ