Zakrzewski A.B. Status and perspectives of contemporary Polish research on a history of the Grand Duchy of Lithuania / Trans. by O. B. Nemenskogo

Modified Date
Published Date:
Title of the article  Status and perspectives of contemporary Polish research on a history of the Grand Duchy of Lithuania / Trans. by O. B. Nemenskogo
Authors  Zakrzewski A.B.
In the section  Miscellanea
Year 2008 Issue  1 Pages 101-114 
Type of article RAR Index UDK  94(438).03 Index BBK  
Abstract  The author, Polish historian, gives the review of the Lithunian studies in scientific centres of Poland (Warsaw, Krakow, Wroclaw, Poznan, Torun etc) in the last decade. The article provides a great historiographical bibliographical data.
Keywords  Grand duchy of Lithuania, historiography, Poland
Full text version of the article Article language  
Bibliography

1. Kamieniecki W. Społeczeństwo litewskie w XV w. Warszawa, 1947.
2. Wilkiewicz-Wawrzyńczykowa A. Rozwój wielkiej własno.ci na Podlasiu w XV I XVI wieku. Wrocław, 1951.
3. Wilkiewicz-Wawrzyńczykowa A. Spory graniczne polsko-litewskie w XV.XVII w. Wilno, 1938
4. Wilkiewicz-Wawrzyńczykowa A. Studia z dziejów handlu Polski z Wielkim Księstwem Litewskim i Rosją w XVI wieku. Warszawa, 1956.
5. Bardach J. Z Henrykiem Łowmiańskim moje naukowe obcowanie//Bardach J. W obiektywie nauki i w lustrze pamięci (o uczonych, pisarzach i politykach XIX i XX wieku)/Pod red. W. Sudnik. Warszawa, 2004. S. 351.
6. Błaszczyk G. Poznań as a Centre of Lithuanian Studies in the 19th and 20th Centuries//History, Culture and Language of Lithuania/Ed. by G. Błaszczyk, M. Hasiuk. Poznań, 2000. P. 91-108. [Linguistic and Oriental Studies from Poznań. Monograph Supplement. Nr. 5]
7. Błaszczyk G. Żmud. w XVII i XVIII wieku. Zaludnienie i struktura społeczna. Poznań, 1985
8. Błaszczyk G Diecezja żmudzka od XV do początku XVII w. Uposażenie. Poznań, 1992
9. Błaszczyk G Diecezja żmudzka od XV do początku XVII w. Ustrój. Poznań, 1993.
10. Błaszczyk G. Dzieje stosunków polsko-litewskich od czasów najdawniejszych do współczesno.ci początków. T. I: Trudne początki. Poznań, 1998.
11. Błaszczyk G. Dzieje stosunków polsko-litewskich... T. II: Od Krewa do Lublina. Cz. I. Poznań, 2007.
12. Pietkiewicz K. Kieżgajłowie i ich latyfundium do połowy XVI wieku. Poznań,1984.
13. Lietuvos Metrika: Knyga. Nr. 9 (1511-1518). U.ra.ymu knyga 9. Vilnius, 2002.
14. Wojtkowiak Z. Litwa Zawilejska w XV i pierwszej połowie XVI w. Poznań, 1980.
15. Wojtkowiak Z. Maciej Stryjkowski. dziejopis Wielkiego Księstwa Litewskiego: Kalendarium życia i działalno.ci. Poznań,1990.
16. Dowgird S. Genealogia albo krótkie opisanie Wielkich Książąt litewskich i ich wielkich a mężnych spraw wojennych/Wyd. R. Witkowski i Z. Wojtkowiak. Poznań, 2004.
17. Wojtkowiak Z. Lithuania Transwilniensis saec. XIV.XVI. Podziały Litwy Północnej w późnym średniowieczu. Poznań, 2005.
18. Topolska M. Społeczeństwo i kultura w Wielkim Księstwie Litewskim od XV do XVIII wieku. Zielona Góra, 2002.
19. Kosman M. Polska. Litwa. Z odległej i bliższej przeszło.ci. T. I. Poznań, 2003.
20. Jurkiewicz J. Powinno.ci wło.cian w dobrach prywatnych w Wielkim Księstwie Litewskim w XVI-XVII wieku. Poznań, 1991.
21. Jurkiewicz J. Powinno.ci podwodowe wło.cian w Wielkim Księstwie Litewskim (XVI-XVIII w.). Z zagadnień ich terminologii i klasyfikacji//Istorijos akiraičiai/Red. E. Rim.a et al. Vilnius, 2004. S. 101-126.
22. Jurkiewicz J. Polonizacja językowa szlachty w Wielkim Księstwie Litewskim u schyłku XVI wieku w.wietle podpisów sędziów trybunalskich//Eruditio et interpretatio/Red. Z. Chodyła. Poznań, 1997. S. 215-228.
23. Jurkiewicz J. Od Palemona do Giedymina: Latopis Wielkiego Księstwa Litewskiego i Żmudzkiego a przeszło.ć Litwy w dziełach Augustyna Rotundusa//Z dziejów kultury prawnej. Warszawa, 2004. S. 505-538;
24. Jurkiewicz J. Palemon, Kolumny i Centaury: Kilka uwag o bohaterach legendy o rzymskim pochodzeniu Litwinów//Cała historia to dzieje ludzi. Studia z historii społecznej ofiarowane profesorowi Andrzejowi Wyczańskiemu/Red. C. Kuklo. Białystok, 2004. S. 123-142
25. Jurkiewicz J. Legenda o rzymskim pochodzeniu Litwinów w.wietle historiografii: Czas powstania i tendencje polityczne//Europa Środkowo-Wschodnia. Ideologia, historia, społeczeństwo: Księga poświęcona pamięci Profesora Wojciecha Peltza. Zielona Góra, 2005. S. 335-350.
26. Akty cechów wileńskich 1495.1759/Zebr. H. Łowmiański przy wsp. M. Łowmiańskiej i S. Kościałkowskiego, przedm. i skorowidze J. Jurkiewicz. Poznań, 2006.
27. Nikodem J. Stosunki.widrygiełły z Zakonem Krzyżackim//BZH. 2000. ą 14. S. 5-32
28. Nikodem J. Jedynowładztwo czy diarchia? Przyczynek do dziejów ustroju Wielkiego Księstwa Litewskiego do końca XIV wieku//ZH. 2003. T. 68. ą 4. S. 7-30
29. Nikodem J. Zbigniew Ole.nicki wobec unii polsko-litewskiej//Nasza Przeszło.ć. 1999. T. 91. S. 101-151.
30. Nikodem J. Polska i Litwa wobec husyckich Czech w latach 1420.1433: Studium o polityce dynastycznej Władysława Jagiełły i Witolda Kiejstutowicza. Poznań, 2004.
31. Witkowski R. Jerzy Schwengel 1697.1766. Poznań, 2004.
Контекст: ...R. Witkowski i Z. Wojtkowiak. Poznaс, 2004. 13 Wojtkowiak Z. Lithuania Transwilniensis saec...
...R. Witkowski i Z. Wojtkowiak. Poznan, 2004...

32. Dwa doktoraty z Uniwersytetu Stefana Batorego. Poznań, 2005.
33. Od Wydawcy//Kolankowski L. Polska Jagiellonów. Olsztyn, 1991. S. 251.
34. Alexandrowicz S. Profesor Leonid Żytkowicz. historyk Wielkiego Księstwa Litewskiego//Czasy Nowożytne. 2000. Nr. IX (X). S. 35-45.
35. Bibliografia prac Leonida Żytkowicza za lata 1933.1995/Zest. K. Zielińska. Melkowska//Czasy Nowożytne. 2000. Nr. IX (X). S. 57-75.
36. Alexandrowicz S. Miasteczka Białorusi i Litwy jako o.rodki handlu w XVI i w I połowie XVII wieku//Rocznik Białostocki. 1961. T. I.
37. Alexandrowicz S. Rozwój kartografii Wielkiego Księstwa Litewskiego od XV do połowy XVIII wieku. Poznań, 1989.
38. Kempa T. Konstanty Wasyl Ostrogski (ok. 1524/1525-1608) wojewoda kijowski i marszałek ziemi wołyńskiej. Toruń, 1997.
39. Kempa T. Mikołaj Krzysztof Radziwiłł Sierotka (1549-1616) wojewoda wileński. Warszawa, 2000.
40. Kempa T. Dzieje rodu Ostrogskich. Toruń, 2002.
41. Kempa T. Ko.ciół unicki w Rzeczypospolitej do połowy XVII wieku: Czynniki sprzyjające rozwojowi unii brzeskiej i hamujące jej wzrost//Między Zachodem a Wschodem. Studia z dziejów Rzeczypospolitej w epoce nowożytnej/Red. J. Staszewski et al. Toruń, 2002. S. 365-385.
42. Kempa T. Akademia Ostrogska//Szkolnictwo prawosławne w Rzeczypospolitej/Red. A. Mironowicz et al. Białystok, 2002. S. 55-79.
43. Kempa T. Metropolita Michał Rahoza a unia brzeska//Klio. 2002. Nr. 2. S. 48-100.
44. Kempa T. Urzędnicy i klienci Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła Sierotki//LSP 2003. T. IX. S. 193-221.
45. Kempa T. Sprawa zabójstwa wójta kijowskiego Teodora Chodyki przez Kozaków: Przyczynek do wyja.nienia sytuacji na Kijowszczyśnie w przededniu powstania kozackiego 1625 roku (publikacja.ródeł)//Między Zachodem a Wschodem. Studia ku czci profesora Jacka Staszewskiego. T. 2/Red. J. Dumanowski et al. Toruń, 2003. S. 289-300.
46. Kempa T. Zabiegi kniaziów Olelkowicz ów słuckich o uzyskanie miejsca w senacie po 1569 roku//Odrodzenie i Reformacja w Polsce. 2003. T. 47. S. 65-88.
47. Kempa T. Rywalizacja o Ławrę Pieczerską w Kijowie między prawosławnymi a unitami w końcu XVI i na początku XVII wieku//Przegląd Wschodni. 2003. T. 8. Z. 4. S. 831-870
48. Kempa T. Kariery przedstawicieli prawosławnych rodów Ogińskich i Stetkiewiczów w XVII wieku Ż podobieństwa i różnice awansu społecznego, ekonomicznego i politycznego//Władza i prestiż. Magnateria Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku/Red. J. Urwanowicza et al. Białystok, 2003. S. 345-368.
49. Kempa T. Plany separatystycznej elekcji w Wielkim Księstwie Litewskim w okresie trzech pierwszych bezkrólewi po wyga.nięciu dynastii Jagiellonów (1572.1587)//ZH. 2004. T. LXIX. Z. 1. S. 23-61.
50. Kempa T. Drukarnia ostrogska//Prawosławne oficyny wydawnicze w Rzeczypospolitej/Red. A. Mironowicza et al. Białystok, 2004. S. 105-126.
51. Kempa T. Prawosławie i unia we wschodnich województwach WKL w koncu XVII w.//BZH. 2004. T. XXII. S. 5-41.
52. Kempa T. Nieznane listy biskupów unickich do kanclerza Lwa Sapiehy. zródła ukazujace sytuacje wyznaniowa w Wielkim Ksiestwie Litewskim w pierwszej połowie XVII wieku//BZH. 2004. T. XXII. S. 183-223.
53. Kempa T. Nieznany list Melecjusza Smotryckiego (do Adama Chreptowicza)//Nasza Przeszło.ć. 2004. T. 102. S. 427-448.
54. Kempa T. Listy Radziwiłłów z okresu unii lubelskiej (1568.1569)//ZH. 2004. T. LXIX. Z. 4. S. 87-109.
55. Kempa T. Książęta Ostrogscy a kwestia unii polsko-litewskiej w XVI wieku//Acta Universitatis Wratislaviensis = Wrocławskie Studia Wschodnie Wrocławskie Studia Wschodnie. 2004. T. VIII. S. 47-64.
56. Kempa T. Wobec kontrreformacji. Protestanci i prawosławni w obronie swobód wyznaniowych w Rzeczypospolitej w końcu XVIiwp ierwszej połowie XVII wieku. Toruń, 2007.
57. Michaluk D. Ziemia mielnicka województwa podlaskiego w XVI.XVIII wieku. Osadnictwo, własno.ć ziemska i podziały ko.cielne. Toruń, 2002.
58. Polak W. O Kreml i Smoleńszczyznę. Polityka Rzeczypospolitej wobec Moskwy w latach 1607-1612. Toruń, 1995.
59. Dyba. B. W sprawie traktatu puzewickiego z 1698 roku i jego następstw//ZH. 1988. T. LIII. Z. 3-4. S. 92.
60. Dyba. B. Geschichtsdenken, Integration und Identität in Livland um die Mitte des 18. Jahrhunderts. Zur livländischen Geschichte im historischen Werk Jan August Hylzens//Die Konstruktion der Vergangenheit/Hrsg. v. J. Bahlcke, A. Strohmeyer. Berlin, 2002 [Zeitschrift für Historische Forschung. Bd. 29]. S. 81-97;
61. Dyba. B. Unia kurlandzko-piltyńska w drugiej połowie XVII wieku//ZH. 2002. T. LXVII. Z. 2. S. 27-57.
62. Dyba. B. Na obrzeżach Rzeczypospolitej. Sejmik piltyński w latach 1617-1717. Toruń, 2004.
63. Seredyka J. Instrukcje powiatu wileńskiego na sejmy panowania Zygmunta III Wazy//ląski Kwartalnik Historyczny Sobótka. 1993. T. XLVIII. Z. 2-3. S. 189-197.
64. Seredyka J. Kultura prawna magnatów litewskich w XVI i XVII wieku//Kultura polityczna w Polsce: Przeszłość i tera.niejszo.ć/Red. M. Kosmana. Poznań, 1996. S. 35-41.
65. Seredyka J. Konflikty marszałków koronnych z litewskimi do połowy XVII wieku//wiat pogranicza. Warszawa, 2003. S. 211-221.
66. Rozprawy z dziejów XVI i XVII wieku. Poznań, 2003.
67. Seredyka J. Księżniczka i chudopachołek: Zofia z Radziwiłłów Dorohostajska. Stanisław Tymiński. Opole, 1995.
68. Filipczak-Kocur A. Skarb litewski za pierwszych dwóch Wazów 1587-1648. Wrocław, 1994.
69. Filipczak-Kocur A. Skarbowość Rzeczypospolitej 1587-1648. Projekty. ustawy. realizacja. Warszawa, 2006.
70. Ciesielski T. Problematyka badań nad skarbowo.cią polską i litewską czasów saskich (lata 1717-1764)//Miscellanea Historico-Archivistica. 2000. T. XII. S. 95-108;
71. Ciesielski T. Stan badań nad skarbowo.cią polską i litewską wieku XVIII//Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego. 2003. T. VIII. S. 44-59.
72. Ciesielski T. Sejm brzeski 1653 r. Toruń, 2004.
73. Korczak L. Litewska rada wielkoksiążęca w XV wieku. Kraków, 1998.
74. Korczak L. Litwa. Przechowana tożsamość. Kraków, 1998.
75. Korczak L. Adaptacja polskich wzorów ustrojowych w Wielkim Księstwie Litewskim na przykładzie kształtowania się litewskiej rady wielkoksiążęcej w XV wieku//History, Culture and Language of Lithuania/Ed. by G. Błaszczyk, M. Hasiuk. Poznań, 2000. S. 141-149.
76. Gordziejew J. Socjotopografia Grodna. Toruń, 2002.
77. Gordziejew J. Z dziejów komisji porządkowych cywilno-wojskowych w Wielkim Księstwie Litewskim//Rocznik PAU/PAN. 2002. T. XLVII. S. 167-192.
78. Gordziejew J. Materiały.ródłowe do dziejów Wielkiego Księstwa Litewskiego. Cz. 1: Inwentarze miasta Pińska z lat 1764 i 1778//Rocznik PAU/PAN. 2003. T. XLVIII. S. 131-209.
79. Gordziejew J. Materiały.ródłowe do dziejów Wielkiego Księstwa Litewskiego. Cz. 2: Z zagadnień skarbowo.ci w dobie stanisławowskiej//Rocznik PAU/PAN. 2004. T. XLIX. S. 127-166.
80. Gordziejew J. Uwagi o białorusko-polskich kontaktach językowych w miastach Wielkiego Księstwa Litewskiego//Studia Slavica Hungarica. 2004. Nr. 49/3. S. 281-294. prawne w statutach staropolskich na tle słowiańskim. Kraków, 1995.
81. Lizisowa M. Podstawowe terminy prawne w statutach staropolskich na tle słowiańskim. Kraków, 1995;
82. Lizisowa M. Prawem sądzić czyli o języku Statutów litewskich w Panu Tadeuszu. Kraków, 1998.
83. Мякишев В. «Вохомский Пономарь» как исследователь Литовского Статута 1588 года//Slavia Orientalis. 1999. T. XLVIII. Nr. 1. S. 73-88.
84. Мякишев В. «Мовы» Великого княжества Литовского в единстве своих противоположностей//Studia Russica. 2000. T. XVIII. S. 165-172.
85. Мякишев В. Литовский статут на пути от «руской» редакции к польскому переводу (о рукописном экземпляре из фондов Берлинской королевской библиотеки)//Krakowsko-Wileсskie Studia Slawistyczne. 2001. T. III. S. 171-192.
86. Мякишев В. Из истории изучения первопечати Литовского Статута 1588 года: Одной гипотезой могло быть меньше//Kultura i jкzyki Wielkiego Ksiкstwa Litewskiego/Red. M. T. Lizisowa. Krakуw, 2005. S. 223-231.
87. Malec J. Szkice z dziejów federalizmu i my.li federalistycznej w czasach nowożytnych. Kraków, 1999.
88. Obirek S. Jezuici w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w latach 1564-1668. Kraków, 1996.
89. Listy króla Zygmunta Augusta do Radziwiłłów/Oprac., wstęp i komentarze I. Kaniewska. Kraków, 1997.
90. Janicki M., Jaworski R. Nad nową edycją listów Króla Zygmunta Augusta//Przegląd Historyczny. 1999. T. 90. Z. 3. S. 347-364.
91. Jarczykowa Ě. Książka i literatura w kręgu Radziwiłłów birżańskich w pierwszej połowie XVII wieku. Katowice, 1995.
92. Jarczykowa Ě. Kultura epistolarna w kręgu Radziwiłłów birżańskich w XVII wieku. Kielce, 1998.
93. Jarczykowa Ě. Program nauczania liceum w Słucku. Z dziejów szkolnictwa kalwińskiego w XVII wieku//Studia bibliologiczne. T. 12/Red. I. Socha. Katowice, 2000. S. 117-128.
94. Jarczykowa Ě. «Czarna legenda» Janusza II Radziwiłła//Czasy Potopu Szwedzkiego w Literaturze Polskiej/Red. R. Ocieczek et al. Katowice, 2000. S. 25-42.
95. Jarczykowa Ě. Biblioteczka podróżna Janusza II Radziwiłła (1612-1655)//Studia bibliologiczne. T. 13/Red. I. Socha. Katowice, 2001. S. 46-61.
96. Jarczykowa Ě. Obraz za.lubin Radziwiłłów birżańskich w świetle literatury okoliczno.ciowej i korespondencji XVII wieku//Sarmackie Theatrum. T. 2: Idee i rzeczywistość/Red. R. Ocieczek et al. Katowice, 2001. S. 22-34.
97. Jarczykowa Ě. Przedmowy w drukach z lubczańskiej oficyny Kmitów//Przedmowa w książce dawnej i współczesnej/Red. R. Ocieczek et al. Katowice, 2002. S. 87-101.
98. Jarczykowa Ě. Anna Kiszczanka Radziwiłłowa w świetle korespondencji i literatury okoliczno.ciowej//Dzieło literackie i książka w kulturze/Red. I. Opacki, B. Mazurkowa. Katowice, 2002. S. 95-103.
99. Jarczykowa Ě. Kancelaria Radziwiłłów birżańskich w.wietle listów Piotra Kochlewskiego//Studia bibliologiczne. T./Red. K. Heska-Kwa.niewicz. Katowice, 2002. S. 9-18.
100. Jarczykowa Ě. Krzysztof Radziwiłł w.wietle korespondencji Piotra Kochlewskiego//Radziwiłłowie. Obrazy literackie, biografie,.wiadectwa historyczne. Lublin, 2003. S. 69-80.
101. Jarczykowa Ě. Druki funeralne poświęcone Januszowi I Radziwiłłowi//Kultura ziem wschodniego i południowego pogranicza Polski (XVI-XX wiek). Paralele i różnice/Red. E. Różycki, J. Gwioździk. Katowice, 2004. S. 152-163.
102. Jarczykowa Ě. «Papirowe materie» Piotra Kochlewskiego. O działalno.ci pisarskiej sekretarza Radziwiłłów birżańskich w pierwszej połowie XVII wieku. Katowice, 2006.
103. Organiściak W. Radziwiłłowie jako prawodawcy wojskowi w okresie od XVII do XVIII wieku//Radziwiłłowie. Obrazy literackie. Biografie..wiadectwa historyczne/Red. K. Stępnik. Lublin, 2003. S. 325-335.
104. Bardach J. W obiektywie nauki i w lustrze pamięci (o uczonych, pisarzach i politykach XIX i XX wieku)/Red. W. Sudnik. Warszawa, 2004.
105. Бардах Ю. Штудыi з гiсторыi Вялiкага Княства Лiтоўскага. Miнск, 2002.
106. Aleksander D. Skorobohaty. Diariusz/Opr. T. Wasilewski. Warszawa, 2000.
107. Metryka Litewska: rejestry podymnego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Województwo trockie 1690. Warszawa, 2000.
108. Lulewicz H. Gniewów o unię ciąg dalszy. Stosunki polsko-litewskie w latach 1569.1588. Warszawa, 2002.
109. Rachuba A. Konfederacja kmicicowska i Związek Braterski wojska litewskiego w latach 1660.1663. Warszawa, 1989.
110. Rachuba A. Wielkie Księstwo Litewskie w systemie parlamentarnym Rzeczypospolitej w latach 1569-1763. Warszawa, 2002.
111. Metryka Litewska. Księga Sigillat 1709-1719. Warszawa, 1987.
112. Metryka Litewska. Księga wpisów. Nr. 131. Warszawa, 2001.
113. Metryka Litewska: rejestry podymnego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Województwo wileńskie 1690 r. Warszawa,1989.
114. Metryka Litewska: rejestry podymnego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Województwo brzeskie litewskie 1667-1690 r. Warszawa, 2000.
115. Pamiętniki Filipa, Michała i Teodora Obuchowiczów (1630-1707). Warszawa, 2003.
116. Metryka Litewska: rejestry podymnego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Województwo nowogródzkie 1690. Warszawa, 2002.
117. Urzędnicy centralni i dostojnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Kórnik, 1994.
118. (P. Romaniuk): Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Województwo wileńskie XIV-XVIII wiek. Warszawa, 2004.
119. Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Ziemia smoleńska i województwo smoleńskie XIV-XVIII wiek. Warszawa, 2003.
120. Deputaci Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego (1582-1696). Warszawa, 2007.
121. Deputaci Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego (1697-1794). Warszawa, 2004.
122. Akta zjazdów stanów Wielkiego Księstwa Litewskiego (1572.1764). T. I: Okresy bezkrólewi (1572-1576, 1586-1587, 1632, 1648, 1696-1697, 1706-1709, 1733-1735, 1763-1764). Warszawa, 2006
123. Zawadzki J. Okuniowie herbu własnego. Z dziejów awansu społecznego na Litwie wczesnonowożytnej.//Miscellanea Historico-Archivistica. 2000. T. XI. S. 169-193.
124. Zawadzki J. Anna z Radziwiłłów Kiszczyna, 2o vo Sadowska. burzliwe losy dziedziczki fortuny//Władza i prestiż. Magnateria Rzeczypospolitej w XVI.XVIII wieku/Red. J. Urwanowicza et al. Białystok, 2003. S. 381-392.
125. Zawadzki J. Stanisław Kiszka, wojewodzic witebski. Losy głuchoniemego magnata//wiat pogranicza.Warszawa, 2003. S. 121-135.
126. Jaworski R. Kancelaria litewska XIV.XVI wieku. Stan i specyfika badań. Postulaty badawcze//Polska kancelaria królewska czasów nowożytnych. Między władzą a społeczeństwem. Toruń, 2003. S. 89-104.
127. Jaworski R. Z najdawniejszych dokumentów do dziejów domeny Radziwiłłowskiej//Studia ródłoznawcze. 2001. T. XXXIX. S. 101-114.
128. Jaworski R. Zastawa paradna wielkich książąt litewskich w.wietle spisu z 1545 r.//Studia Waweliana. 2002/2003. T. 11/12. S. 157-166.
129. Jaworski R. Kancelaria litewska XIV.XVI wieku. Stan i specyfika badań. Postulaty badawcze//Polska kancelaria królewska czasów nowożytnych. Między władzą a społeczeństwem/Red. W. Chorążyczewski. Toruń, 2003. S. 89-104.
130. Jaworski R. Nieznana korespondencja króla Zygmunta Augusta z Mikołajem Radziwiłłem Rudym i Ostafim Wołłowiczem z lat 1550.1571 ze zbiorów Biblioteki Czartoryskich//Studia ródłoznawcze. 2003. T. 41. S. 91-108.
131. Janicki M. Górnicki, Kochanowski, Nidecki. wspólne lektury, wzajemne inspiracje? Kilka uwag o środowisku humanistycznym kancelarii Zygmunta Augusta w Wilnie//Łukasz Górnicki i jego włoskie inspiracje/Red. P. Salwa. Warszawa, 2005. S. 65-84.
132. Janicki M. Tłumaczenie listu Iwana Gro.nego do Zygmunta Augusta i jego rola w agitacji przed sejmem warszawskim 1563 r.//Kancelaria królewska. Między władzą a społeczeństwem. Część druga: Materiały konferencji naukowej, Kraków 14 kwietnia 2004/Red. W. Chorążyczewski i W. Krawczuk. Kraków, 2006. S. 73-86.
133. Kunicki-Goldfinger M. Cud i cudowność w oczach podróżników litewskich XVI i XVII w.: Opowie.ć cudowna jako mit czyli cud jako norma kultury//Senosios ra.tijos ir tautosakos sąveika: Kulturine Lietuvos Did.iosios Kunigaikśtystes patirtis. Seria: Senoji Lietuvos literatura. T. VI. Vilnius, 1998. S. 224-247.
134. Diariusz podróży po Europie w latach 1677-1678/Oprac. M. Kunicki-Goldfinger. Warszawa, 2004.
135. Cieśla M. Łazarz Mojżeszowicz. przykład żydowskiej kariery w Wielkim Księstwie Litewskim w połowie XVII wieku//KH. 2005. T. CXII. Nr. 4. S. 5-29
136. Kossarzecki K. Kampania roku 1660 na Litwie. Zabrze, 2005.
137. Bobiatyński K. Od Smoleńska do Wilna: Wojna Rzeczypospolitej z Moskwą 1654-1655. Zabrze, 2004.
138. Wisner H. 1Najja.niejsza Rzeczpospolita. Szkice z czasów Zygmunta II i Władysława IV Wazy. Warszawa, 2001;
139. Wisner H. Rzeczpospolita Wazów. Cz. 1. Warszawa, 2001; Cz. 2. Warszawa, 2004.
140. Testamenty ewangelików reformowanych w Wielkim Księstwie Litewskim/Oprac. U. Augustyniak. Warszawa, 1992.
141. Augustyniak U. Specyfika patronatu magnackiego w Wielkim Księstwie Litewskim w XVII wieku: Problemy badawcze//KH. 2002. T. CIX. Nr. 1. S. 97-110.
142. Augustyniak U. Dwór i klientela Krzysztofa Radziwiłła. Warszawa, 2001.
143. Augustyniak U. W służbie hetmana i Rzeczypospolitej. Klientela wojskowa Krzysztofa Radziwiłła (1585-1640). Warszawa, 2004.
144. Zielińska T. Noblewomen's Property Rights in 16th -18th cent. Polish- Lithuanian Commonwealth // Acta Poloniae Historica. 2000. Vol. 81 P. 79-89.
145. Zielińska T. Programy i metody pedagogiczne związane z osobą Hieronima Floriana Radziwiłła (1715-1760). Przyczynek do dziejów edukacji w Rzeczypospolitej epoki saskiej//Od narodzin do wieku dojrzałego. Dzieci i młodzież z w Polsce. Cz. I: Od.redniowiecza do wieku XVIII. Warszawa, 2002. S. 149-162.
146. Kulisiewicz W. Zaruka (vadium) w prawie litewskim XV-XVII wieku. Warszawa, 1993.
147. Godek S. Elementy prawa rzymskiego w III Statucie litewskim. Warszawa, 2004.
148. Zakrzewski A. B. Sejmiki Wielkiego Księstwa Litewskiego XVI.XVIII w.: Ustrój i funkcjonowanie: Sejmik trocki. Warszawa, 2000.
149. Mironowicz A. Kościół prawosławny w państwie Piastów i Jagiellonów. Białystok, 2003.
150. Mironowicz A. Kościół prawosławny w dawnej Rzeczypospolitej. Białystok, 2001.
151. Mironowicz A. Prawosławie i unia za panowania Jana Kazimierza. Białystok, 1997.
152. Mironowicz A. Teodozy Wasilewicz -archimandryta słucki, biskup białoruski. Białystok, 1997.
153. Mironowicz A. Józef Bobrykowicz: biskup białoruski. Białystok, 2003.
154. Mironowicz A. Sylwester Czetwertyński biskup białoruski. Białystok, 2004.
Контекст: ...A. Mironowicza et al. Biaіystok, 2004...
...A. Mironowicza et al. Bialystok, 2004...

155. Chomik P. Kult ikon Matki Bożej w Wielkim Księstwie Litewskim w XVI-XVIII wieku. Białystok, 2003.
156. Chomik P. Typografie monasterskie w Rzeczypospolitej w XVII-XVIII w.//Prawosławne oficyny wydawnicze w Rzeczypospolitej. Białystok, 2004. S. 77-104.
157. Liedke M. Od prawosławia do katolicyzmu: ruscy możni i szlachta Wielkiego Księstwa Litewskiego wobec wyznań reformowanych. Białystok, 2004.
158. Liedke M. Wpływ konwersji na przemiany kulturalne i językowe szlachty ruskiej WXL w drugiej połowie XVI w.//BZH. 1995. T. III. S. 11-27.
159. Liedke M. Państwowa, religijna, czy narodowa.wiadomość? Ruscy możni i szlachta w WXL i Rzeczypospolitej // Istoriniai tekstai ir vietos kultura..iauliai, 2004. S. 192-200.
160. Maroszek J. Pogranicze Korony i Litwy w planach Zygmunta Augusta. Białystok, 1999.
161. Tęgowski J. Pierwsze pokolenia Giedyminowiczów. Poznań; Wrocław, 1999.
162. Tęgowski J. Stosunki wielkiego księcia litewskiego Zygmunta Kiejstutowicza z książętami mazowieckimi (1432-1440)//Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. T. XXI: Studia Historica. Cz. III. Kraków, 2004. S. 44-57.
163. Władza i prestiż. Magnateria Rzeczypospolitej w XVI.XVIII wieku/Red. J. Urwanowicz przy wsp. E. Dubas-Urwanowicz i P. Guzowskiego. Białystok, 2003.
164. Dubas-Urwanowicz E. Stosunek Korony do unii z Litwa w latach 1562-1574//Studia Podlaskie. 1995. T. V. S. 5-39.
165. Dubas-Urwanowicz E. Magnackie małżeństwa mieszane w WXLit. w XVI.XVIII w.//Władza i prestiż. Magnateria Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku. Białystok, 2003. S. 561-586.
Контекст: ...E. Dubas-Urwanowicz i P. Guzowskiego. Bialystok, 2003...

166. Dubas-Urwanowicz E. Dylematy wyznaniowe magnaterii litewsko-ruskiej w XVI-XVII w.//Rzeczpospolita wielu wyznań/Red. A. Ka.mierczyka et al. Kraków, 2004. S. 79-87.
167. Dubas-Urwanowicz E.; Urwanowicz J. Urzędnicy podlascy XIV-XVIII w. Kórnik, 1994.
168. Dubas-Urwanowicz E., Urwanowicz J. Grodno w XVIII wieku: miasto i ludność. Białystok, 1997.
169. Dubas-Urwanowicz E., Urwanowicz J. Ko.cielne fundacje magnackie w Wielkim Księstwie Litewskim w XVIII w.//Władza i prestiż. Magnateria Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku. Białystok, 2003. S. 605-616.
Контекст: ...E. Dubas-Urwanowicz i P. Guzowskiego. Bialystok, 2003...

170. Łopatecki K. Egzempcje wojskowe. immunitet żołnierski w Rzeczypospolitej Szlacheckiej XVI-XVIII wieku//Zeszyty Prawnicze. 2005. T. 5. Cz. 1. S. 101-145.
171. Zarys konfliktów o dobra na Podlasiu i Grodzieńszczy.nie za Zygmunta I Starego: Wybór.ródeł z Metryki Litewskiej. Olsztyn, 2001.
172. Szkice z dziejów kolonizacji Podlasia i Grodzieńszczyzny od XIV do XVI wieku. Olsztyn, 2002.
173. Szkice z dziejów społeczno-gospodarczych Podlasia i Grodzieńszczyzny od XV do XVI wieku. Olsztyn, 2005.
174. Puszcze wielkoksiążęce na północnym Podlasiu i zachodniej Grodzieńszczy.nie w XV.XVI wieku (podziały, administracja, służby leśne i wodne). Olsztyn, 2007.
175. Antoniewicz M. O pochodzeniu i rodzinie biskupa wileńskiego Mikołaja zwanego Gorzkowskim // Prace Naukowe WSP w Częstochowie // Zeszyty Historyczne. 1994. T. II. S. 137-153.
176. Antoniewicz M. On the Reception of Heraldic Works of Vojcieh Vijuk Kojalovič in the 17th to 19th Centuries: History, Culture and Language of Lithuania/Ed. by G. Błaszczyk, M. Hasiuk. Poznań, 2000. S. 227-39.
177. Радзивилловские акты из собрания Российской национальной библиотеки, первая половина XVI в./Сост. М. М. Кром; Отв. ред. Ю. М. Эскин. М.; Варшава, 2002. (Памятники истории Восточной Европы. Т. VI).
178. Antoniewicz M. Manifestacja genealogiczna w herbie złożonym biskupa Pawła Olgimunta księcia Holszańskiego//Zeszyty Historyczne. 1997. T. IV. S. 387-435.
179. Antoniewicz M. O "rozbrataniu się" panów litewskich ze szlachtą polska w Parczewie, czyli o wiarygodno.ci relacji w Kronice Bychowca // Heraldyka i okolice. Warszawa, 2002. S. 105-116.
180. Antoniewicz M. List Kaspra Niesieckiego do księcia Michała Kazimierza Radziwiłła zwanego «Rybeńko»//Zeszyty Historyczne. 2003. T. VII. S. 39-54.
181. Antoniewicz M. Pochodzenie episkopatu litewskiego XV.XVI wieku w.wietle katalogów biskupów litewskich//Studia ródłoznawcze. 2001. T. XXXIX. S. 47-68.
182. Bardach J. Z perspektywy półwiecza//Bardach J. W obiektywie nauki i lustrze pamięci (O uczonych, pisarzach i politykach XIX i XX wieku)/Red. W. Sudnik. Warszawa, 2004. S. 393.
183. Dowgird S. Genealogia albo krótkie opisanie Wielkich Książąt Litewskich i ich wielkich a mężnych spraw wojennych, uczynione niegdy. przez Matysa Strykowskiego, a teraz odnowione i znowu na.wiat wydane/Przez. Samuela Dowgirda z Pogowia/Oprac. Rafał Witkowski i Zbysław Wojtkowiak. Poznań, 2004.
184. Книга сеунчей 1619-1619 гг.: Документы разрядного приказа о походе А. Лисовского (осень-зима 1615 г.)/Сост. А. А. Станиславский и др.; Отв. ред. Б. Н. Флоря. М.; Варшава, 1995 (Памятники истории Восточной Европы. Т. I).
185. «Выписка из посольских книг» о сношениях Российского государства с Польско-Литовским за 1547-1572 гг./Сост. Б. Н. Морозов. М., Варшава, 1997 (Памятники истории Восточной Европы. Т. II).
186. Документы Ливонской войны: Подлинное делопроизводство приказов и воевод 1571-1580 гг./Сост. И. Граля. М., Варшава, 1998. (Памятники истории Восточной Европы. Т. III)
187. Крестоприводная книга шляхты Великого княжества Литовского 1655 г./Сост. Е. Е. Лыкова, М. Кулецкий; Отв. ред. Б. Н. Флоря. М.; Варшава, 1999. (Памятники истории Восточной Европы. Т. IV)
188. Посольская книга по связям России с Польшей (1575-1576 гг.)/Сост. Л. В. Соболев; Отв. ред. Б. Н. Флоря и Ю. М. Эскин. М.; Варшава, 2004. (Памятники истории Восточной Европы. Т. VII).
189. Pietkiewicz K. Wielkie Księstwo Litewskie pod rządami Aleksandra Jagiellończyka: Studia nad dziejami państwa i społeczeństwa na przełomie XV i XVI wieku. Poznań, 1995.
190. Kempa T. Wileńskie bractwośw. Ducha jako centrum obrony prawosławia w Wielkim Księstwie Litewskim w końcu XVIiwp ierwszej połowie XVII wieku//BZH. 2004. T. XXI. S. 47-69.
191. Dyba. B. Die polnische Historiographie und der polnisch-litauische Staatsverband multinationales Erbe und polnische Geschichtsschreibung//Zeitschrift für Ostmitteleuropa Forschung. 2004. Bd. 53. H. 3. S. 351-362.
192. Lizisowa M. Studia nad słownictwem regionalnym III Statutu litewskiego. Kielce, 1984.
193. Lizisowa M. Język Kodeksu Olszewskiego (1550). Z recepcji staropolskiego języka prawnos ądowego w Wielkim Księstwie Litewskim w szesnastym wieku. Kraków, 2000.
194. Patron i dwór. Magnateria Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku/Red. E. Dubas-Urwanowicz i J. Urwanowicz. Warszawa, 2006.

 

Tags: historiography, Poland, Grand Duchy of Lithuania, MISCELLANEA / MISCELLANEA