Kotov G.B. Estates opposition at the Bohemian diet of 1617 (On the features of political culture and "political technologies" in Bohemia before the battle on White Mountain)

Modified Date
Published Date:
Title of the article  Estates opposition at the Bohemian diet of 1617 (On the features of political culture and "political technologies" in Bohemia before the battle on White Mountain)
Authors  Kotov G.B. - Saint-Petersburg State University
In the section  Miscellanea
Year 2008 Issue Pages  115-122
Type of article RAR Index UDK  94(437) Index BBK  
Abstract The "accepting" of archduke Ferdinand of Styria as the future king of Bohemia at the diet of 1617 became large defeat of anti-Habsburg opposition and has shown the deep crisis of whole "dualist" monarchy. This article deals with tactics of pro-Habsburg party and opposition at this diet and possible "technologies" used by the Habsburgs for achievement of political superiority at Bohemian estates in the 16th and early 17th centuries.
Keywords  history of Chech, estates, Habsburgs
Full text version of the article Article language  
Bibliography

1. Hnídek F. Sněm český za Ferdinanda I//Sedmá zpráva výroční cís. král. státní reálky na Král. Vinohradech za śkolní rok 1904-1905. Král. Vinohrady, 1905. S. 3-70.
2. Vaneček V. Tři druhu stavovských shromá.dění v českém státě 16. století//Pravněhistorické studie. 1958. Roč. 4. S. 244-249.
3. Malý K., Sivák F. Dějiny státu a prava v Československu. D. I. Do r. 1918. Praha, 1988. S. 120-122.
4. Любавский М. К. История западных славян. М., 2004. С. 215-220.
5. Kameníček F. Zemské sněmy a sjezdy moravské: Jejích slo.ení, obor působnosti a význam od nastoupení na trůn krále Ferdinanda I. a. po vydání Obnoveného zřízení zemského (1526.1628). D. I.III. Brno, 1900-1905.
6. Skála ze Zhoře P. Historie česká od r. 1602 do r. 1623/K vyd. upravil K. Tieftrunk. D. II. Praha, 1866. S. 27-32.
7. Slavata V. Paměti nejvy..ího kancléře království českého Vílema hraběte Slavaty etc./K vyd. upravil J. Jireček. D. II. Praha, 1868. S. 151-155; 258-279.
8. Sturmberger H. Keiser Ferdinand II und das Problem des Absolutismus. München, 1957.
9. Albrecht D. Ferdinand II//Der Keiser der Neuzeit: 1519-1918; Heiliges Römisches Reich, Österreich, Deutschland/Hrsg. von A. Schindling und W. Ziegler. München, 1990. S. 125-141.
10. Kučera J. Stavovská opozice v Čechách a volba Ferdinanda.týrského českým králem//Studia comeniana et historica. 1984. Roč. 14. Č. 28. S. 19-21.
11. Kučera J. Stavovská opozice v Čechách a volba Ferdinanda.týrského českým králem//Studia comeniana et historica. 1984. Roč. 14. Č. 28. S. 13.
12. Skála ze Zhoře P. Historie česká od r. 1602 do r. 1623. S. 27-28.
13. Kučera J. Stavovská opozice v Čechách a volba Ferdinanda.týrského českým králem//Studia comeniana et historica. 1984. Roč. 14. Č. 28. S. 37, pozn. 51.
14. Slavata V. Op. cit. S. 258-261.
15. Skála ze Zhoře P. Historie česká od r. 1602 do r. 1623. S. 30-31.
16. Kučera J. Stavovská opozice v Čechách a volba Ferdinanda.týrského českým králem//Studia comeniana et historica. 1984. Roč. 14. Č. 28. S. 38. Pozn. 65.
17. Kučera J. Stavovská opozice v Čechách a volba Ferdinanda.týrského českým králem//Studia comeniana et historica. 1984. Roč. 14. Č. 28. S. 24-29.
18. Slavata V. Paměti nejvy..ího kancléře království českého Vílema hraběte Slavaty etc... S. 271-273.
19. Kavka F. Bílá hora a české dějiny. Praha, 1962. S. 82.
20. Gindely A. Dějiny českého povstání l. 1618. D. I. Praha, 1870. S. 135-136.
21. Rejchrtová N. Václav Budovec z Budova. Praha, 1984. S. 121-122.
22. Skála ze Zhoře P. Historie česká od r. 1602 do r. 1623. S. 31.
23. Slavata V. Paměti nejvy..ího kancléře království českého Vílema hraběte Slavaty etc... S. 303-304.
24. Pánek J. K sněmovní politice Ferdinanda I.. S. 216-222.
25. Gindely A. Dějiny českého povstání l. 1618. D. I. Praha, 1870. S. 137-138.
26. Pánek J. Poslední Ro.mberkové: Velmo.i české Renesance. Praha, 1989. S. 88.
27. Pánek J. K sněmovní politice Ferdinanda I: (Králův pokus o manipulaci českých stávův na generálním sněmu v roce 1557)//FHB. 1980. Roč. 2. S. 209-249.
28. Franzl J. Ferdinand II. Keiser im Zweispalt der Zeit. Graz; Wien; Köln, 1989.
29. Rejchrtová N. Václav Budovec z Budova. Praha, 1984. S. 117-118.

 

Tags: MISCELLANEA / MISCELLANEA, history of Chech, estates, Habsburgs