Котов Г.Б. Сословная оппозиция на чешском земском сейме 1617 г. (К особенностям политической культуры и "политических технологий" в добелогорской Чехии)

Дата изменения
Дата публикации:
Название статьи  Сословная оппозиция на чешском земском сейме 1617 г. (К особенностям политической культуры и "политических технологий" в добелогорской Чехии)
Авторы  Котов Георгий Борисович - Санкт-Петербургский государственный университет
В рубрике Miscellanea / Смесь
Год  2008 Номер журнала  1 Страницы  115-122
Тип статьи Научная статья Индекс УДК  94(437) Индекс ББК  
Аннотация  "Принятие" чешскими сословиями на земском сейме 1617 г. эрцгерцога Фердинада Штирийского чешским королем стало серьезным поражением антигабсбургской коаллиции и продемонстриовало глубокий кризис сословно-королевского "дуализма". В статье рассматривается тактика прогабсбургской партии и оппозиции на этом сейме, а также методыобладания, использущиеся Габсбургами для достижения политического преобладания на сословных собраниях в Чехии XVI - начала XVII вв.
Ключевые слова  История Чехии, сословия, Габсбурги
Полный текст статьи Язык статьи русский
Список цитируемой литературы

 1. Hnídek F. Sněm český za Ferdinanda I//Sedmá zpráva výroční cís. král. státní reálky na Král. Vinohradech za śkolní rok 1904-1905. Král. Vinohrady, 1905. S. 3-70.
2. Vaneček V. Tři druhu stavovských shromá.dění v českém státě 16. století//Pravněhistorické studie. 1958. Roč. 4. S. 244-249.
3. Malý K., Sivák F. Dějiny státu a prava v Československu. D. I. Do r. 1918. Praha, 1988. S. 120-122.
4. Любавский М. К. История западных славян. М., 2004. С. 215-220.
5. Kameníček F. Zemské sněmy a sjezdy moravské: Jejích slo.ení, obor působnosti a význam od nastoupení na trůn krále Ferdinanda I. a. po vydání Obnoveného zřízení zemského (1526.1628). D. I.III. Brno, 1900-1905.
6. Skála ze Zhoře P. Historie česká od r. 1602 do r. 1623/K vyd. upravil K. Tieftrunk. D. II. Praha, 1866. S. 27-32.
7. Slavata V. Paměti nejvy..ího kancléře království českého Vílema hraběte Slavaty etc./K vyd. upravil J. Jireček. D. II. Praha, 1868. S. 151-155; 258-279.
8. Sturmberger H. Keiser Ferdinand II und das Problem des Absolutismus. München, 1957.
9. Albrecht D. Ferdinand II//Der Keiser der Neuzeit: 1519-1918; Heiliges Römisches Reich, Österreich, Deutschland/Hrsg. von A. Schindling und W. Ziegler. München, 1990. S. 125-141.
10. Kučera J. Stavovská opozice v Čechách a volba Ferdinanda.týrského českým králem//Studia comeniana et historica. 1984. Roč. 14. Č. 28. S. 19-21.
11. Kučera J. Stavovská opozice v Čechách a volba Ferdinanda.týrského českým králem//Studia comeniana et historica. 1984. Roč. 14. Č. 28. S. 13.
12. Skála ze Zhoře P. Historie česká od r. 1602 do r. 1623. S. 27-28.
13. Kučera J. Stavovská opozice v Čechách a volba Ferdinanda.týrského českým králem//Studia comeniana et historica. 1984. Roč. 14. Č. 28. S. 37, pozn. 51.
14. Slavata V. Op. cit. S. 258-261.
15. Skála ze Zhoře P. Historie česká od r. 1602 do r. 1623. S. 30-31.
16. Kučera J. Stavovská opozice v Čechách a volba Ferdinanda.týrského českým králem//Studia comeniana et historica. 1984. Roč. 14. Č. 28. S. 38. Pozn. 65.
17. Kučera J. Stavovská opozice v Čechách a volba Ferdinanda.týrského českým králem//Studia comeniana et historica. 1984. Roč. 14. Č. 28. S. 24-29.
18. Slavata V. Paměti nejvy..ího kancléře království českého Vílema hraběte Slavaty etc... S. 271-273.
19. Kavka F. Bílá hora a české dějiny. Praha, 1962. S. 82.
20. Gindely A. Dějiny českého povstání l. 1618. D. I. Praha, 1870. S. 135-136.
21. Rejchrtová N. Václav Budovec z Budova. Praha, 1984. S. 121-122.
22. Skála ze Zhoře P. Historie česká od r. 1602 do r. 1623. S. 31.
23. Slavata V. Paměti nejvy..ího kancléře království českého Vílema hraběte Slavaty etc... S. 303-304.
24. Pánek J. K sněmovní politice Ferdinanda I.. S. 216-222.
25. Gindely A. Dějiny českého povstání l. 1618. D. I. Praha, 1870. S. 137-138.
26. Pánek J. Poslední Ro.mberkové: Velmo.i české Renesance. Praha, 1989. S. 88.
27. Pánek J. K sněmovní politice Ferdinanda I: (Králův pokus o manipulaci českých stávův na generálním sněmu v roce 1557)//FHB. 1980. Roč. 2. S. 209-249.
28. Franzl J. Ferdinand II. Keiser im Zweispalt der Zeit. Graz; Wien; Köln, 1989.
29. Rejchrtová N. Václav Budovec z Budova. Praha, 1984. S. 117-118.

 

Метки: Габсбурги, история Чехии, MISCELLANEA / СМЕСЬ