Боднарчук Д. В. К вопросу об административном устройстве Руського воеводства Королества Польского и Речи Посполитой

Дата изменения
Дата публикации:
Название статьи К вопросу об административном устройстве Руського воеводства Королества Польского и Речи Посполитой
Авторы Боднарчук, Дмитрий Владимирович - Санкт-Петербургский государственный университет
В рубрике Miscellanea / Смесь
Год  2010 Номер журнала  1 Страницы  179-183
Тип статьи Научная статья Индекс УДК  94(474.5).04+94(438).04 Индекс ББК  
Аннотация  Понятие "Руськая земля" со Средневековья в ментальной географии было закреплено за территориями, составлявшими Галицкое и Волынское княжества. Они вошли в состав Королевства Польского в 1340-е гг., и до 1434 г. их можно называть доменом короля.
Ключевые слова  Великое княжество Литовское, Речь Посполитая, административное устройство, воеводство
Полный текст статьи Язык статьи русский
Список цитируемой литературы

 1. Михайловський В. М. Правлiння Корiатовичiв на Подiллi (1340-вi -1394 рр.): Соцiальна структура князiвського оточення//Український iсторичний журнал. Київ, 2009. № 5. С. 46.
2. Paszkiewicz H. Polityka ruska Kazimierza Wielkiego. Warszawa, 1925. S. 122-133.
3. Dąbrowski J. Korona Krolestwa Polskiego w XIV wieku. Wrocław; Krakow, 1956. S. 66-83.
4. Sieradzki J. Regnum Russiae. Polityka ruska Kazimierza Wielkiego: Krityka dotychczasowych poglądow i zarys nowej konstrukcji // Kwartalnik Historyczny. 1958. № 2. S. 498.
5. Wyrozumski J. Kazimierz Wielki. Wrocław, Warszawa, 1982. S. 85-87.
6. Wyrozumski J. Polska -Węgry i sprawa Rusi Halicko-Włodzimierskiej za Kazimierza Wielkiego//Europa Środkowa i Wschodnia w polityce Piastow. Toruń, 1997. S. 118.
7. Swieżawski A. Tytulatura Ruska książąt Mazowieckich. S. 15
8. Филюшкин А. И. Титулы русских государей. М.; СПб., 2006. С. 157.
9. Акты, относящиеся к истории Западной России (АЗР). СПб., 1846. Т. 1: 1340-1506 гг. С. 1. № 1.
10. Gąsiorowskij A. Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej. Urzędnicy wojewodztwa Ruskiego XIV-XVIII wieku. Wrocław, 1987. S. 11.
11. Baliński M., Lipiński T. Starożytna Polska. Warszawa, 1843
12. Dąbkоwski P. Podzial administracyjny wojewodztwa ruskiego i belskiego w XV wieku. Lwow, 1939.
13. Gąsiorowskij A. Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej. Urzędnicy wojewodztwa Ruskiego XIV-XVIII wieku. Wrocław, 1987. S. 7-19.
14. Gąsiorowskij A. Urzędnicy dawney Rzeczypospolitej. Urzędnicy wojewodztwa Bełskiego, ziemi Chełmskiej XIV-XVIII wieku. Kornica, 1992. S. 5-17.
15. Gąsiorowskij A. Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej. Urzędnicy wojewodztwa Ruskiego XIV-XVIII wieku. Wrocław, 1987. S. 11.
16. Kriegseisen W. Samorząd szlachecki w Małopolsce w latach 1669-1717. Warszawa, 1989.
17. Lengnich G. Prawo pospolite Krolestwa Polskiego. Krakow, 1836.
18. Gąsiorowskij A. Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej. Urzędnicy wojewodztwa Ruskiego XIV-XVIII wieku. Wrocław, 1987. S. 12.
19. Gloger Z. Geografi a historyczna ziem dawnej Polski. Krakow, 1900.
20. Przemyśl, 23 października 1663. Dyspozycya sądu fi skalnego ziemi przemyskiej//Acta grodzkie i ziemskie (далее -AGZ). Lwow, 1911. T. XXI. S. 374.
21. Przemyśl, 6 lipca 1648. Ordynacya sądu kapturovego ziemi przemyskiej//AGZ. T. XXI. S. 8-17.
22. Przemyśl, 21 października 1648. Rozkaz sądu kapturowego przemyskiego dla ratmistrow//AGZ. T. XXI. S. 38.
23. W Wisni, 31 października 1635. Sejmik wiszeński kwituje poborcę ziemi przemyskiej//AGZ. Lwow, 1909. T. XX. S. 392.
24. W Przemyślu, 20 stycznia 1622. Elekcya poborcy w ziemi przemyskiej//AGZ. T. XX. S. 199.
25. W Przemyślu, 3 lutego 1607. Konfederacya szlachty przemyskiej przemyskiej Jakubowi Sienieńskiemu//AGZ. T. XX. S. 119.
26. Wisnia, 30. Stycznia 1685. Laudum po sejmiku wiszeńskim zerwanym//AGZ. Lwow, 1914. T. XX. S. 169.
27. Lwow, 15. Stycznia 1674. Ordynacya sądow kapturowych w ziemi lwowskiej//AGZ. T. XX. S. 9.
28. Pod Lwowem, 20 kwietnia 1637. Regestr szlachty lwowskiej I zydaczowskiej na okazovaniu pode Lwowem//AGZ. T. XX. S. 405.
29. Pod Lwowem, 1 czerwca 1651. Regestr szlachty lwowskiej i pow. zydacz. Na pospolitem ruszeniu pod Lwowem//AGZ. T. XX. S. 83.
30. Sanok, 29 lipca 1675. Laudum ziemian sanockich//AGZ. T. XX. S. 30.
31. W Sanoku, 22 czerwca 1632. Ordynacya sądow kapturowych ziemi sanocriej//AGZ. T. XX. S. 327.
32. Halicz, 15 marca 1649. Laudum sejmiku halickiego//AGZ. T. XXIV. S. 75.
33. Halicz, 9 września 1613//AGZ. T. XXIV. S. 23
34. Halicz, 6 maja 1653. Laudum sejmiku halickiego//AGZ. T. XXIV. S. 100.
35. Grudnia 1648. Regestr szlachty Sanockiem zgromadzonej//AGZ. T. XXII. S. 44.
36. Volumina Legum. Petersburg, 1859. T. II. S. 93.
37. Gąsiorowskij A. Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej. Urzędnicy wojewodztwa Ruskiego XIV-XVIII wieku. Wrocław, 1987. S. 161-163.
38. Gąsiorowskij A. Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej. Urzędnicy wojewodztw Kijowskiego i czernihowskiego XV-XVIII wieku. Kornik, 2002. T. III. S. 69-70.
39. Volumina Legum. T. II. S. 93.
40. Gąsiorowskij A. Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej. Urzędnicy wojewodztwa Podolskiego XV-XVIII. Powiaty czerwonogrodzki, kamieniecki, latyczowski. Krakow, 1994. S. 123-126.
41. Gąsiorowskij A. Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej. Urzędnicy wojewodztwa Krakowskiego XVI-XVIII. S. 60-63.

 

Метки: Великое княжество Литовское, Речь Посполитая, MISCELLANEA / СМЕСЬ, административное устройство, воеводство