Wolansky, Filipp. The Preaching of the Order of Friars Minor (Bernardins) in the Grand Duchy of Lithuania in the 18th century (particularly in the Saxon epoch)

Modified Date
Published Date:
Title of the article  The Preaching of the Order of Friars Minor (Bernardins) in the Grand Duchy of Lithuania in the 18th century (particularly in the Saxon epoch)
Authors  Wolański Filip - Wroclaw University
In the section  Commentarii/Articles
Year 2011 Issue  2 Pages  71-78
Type of article RAR Index UDK  94(474.5) Index BBK  
Abstract  The article deals with the function of the preaching in the Lithuanian Orders of Friars Minor (Bernardins) in the 18th century. The purpose of the present analysis is structure and amount of this part of the Order, the relationships between the monks and the noblemen and their support for the Bernardins, education of the preachers in the Order and their position in the convent. The next topic is the sermon`s output of the Bernardinian preachers. The sermons of Ludwik Bychowiec, Juwenalis Charkiewicz, Michał Paszkiewicz, Kazimierz Romanowski, Donat Szyszko and anonymous sermons from the Bielarussian convents are mainly used in this paper. The most of these homilies deals with the Christologic cults, the cults of the Holy Mary and the Saint`s cults. That was important factor to create Roman-Catholic identities in the Catholic part of the Grand Duchy of Lithuania society in the 18th century, integrated Catholics around symbolically communicated truths about their faith.
Keywords  RELIGIOUSNESS, CATHOLICISM
Full text version of the article Article language  Polish
Bibliography 1. Brown, Sandra. Duns Szkot i jego szkoła, in Historia fi lozofi i zachodniej / Pod red. Popkin, Richard. Poznań, 2003. S. 281-287.
2. Czerkawski, Jan. Filozofi czna szkoła franciszkańska w XVIII wieku, in Roczniki Humanistyczne. 1986. T. 24. Z. 2. S. 119-126.
3. Czerkawski, Jan. Rola szkotyzmu w kulturze fi lozofi cznej czasow nowożytnych, in Zakony franciszkańskie w Polsce. T. 2. Cz. 1. Niepokalanow, 1998. S. 244-271.
4. Flaga, Jerzy. Formacja i kształcenie duchowieństwa zakonnego w Rzeczypospolitej w XVII i XVIII w. Lublin: Wydawnictwo KUL, 1998. 365 s.
5. Gapski, Henryk. Zakony franciszkańskie w Polsce nowożytnej XVI-XVIII wieku, in Zakony franciszkańskie w Polsce / Pod red. Jerzy Kłoczowskiego. T. 2: Franciszkanie w Polsce XVI-XVIII w. Cz. 1. Niepokalanow: Wydawnictwo Ojcow Franciszkanow, 1998. S. 19-30.
6. Gonczarowa, Wiktoria. O manuskryptach klasztoru oo. bernardynow w Wilnie, in Nasza Przeszłość. 1994. Z. 84. S. 299-321.
7. Grudziński, Kajetan. Wilno, in Klasztory bernardyńskie w Polsce w jej granicach historycznych / Pod red. Hieronima Wyczawskiego. Kalwaria Zebrzydowska: Wydawnictwo Bernardynow "Calvarianum", 1985. S. 682.
8. Hardick, Lothar; Terschlusen, Josef; Esser, Kajetan. Franciszkańska Reguła życia. Niepokalanow: Wydawnictwo Ojcow Franciszkanow, 1988. 203 s.
9. Iriarte, Lazaro. Historia franciszkanizmu. Krakow: Bracia Mniejsi Kapucyni, 1998. 624 s.
10. Kiaupe, Zigmantas. Kiaupienė. Jūratė, Kuncevičius Albinas. Historia Litwy od czasow najdawniejszych do 1795 r. Warszawa: PWN, 2007. 388 s.
11. Moorman, John. A History of The Franciscan Order form its orgins to the year 1517. Oxford: Clarendon, 1968 641 s.
12. Murawiec, Wiesław. Budsław, in Klasztory bernardyńskie w Polsce w jej granicach historycznych / Pod red. Hieronima Wyczawskiego. Kalwaria Zebrzydowska: Bernardynow "Calvarianum", 1985. S. 624.
13. Natoński, Bronisław. Humanizm jezuicki i teologia pozytywno-kontrowersyjna od XVI do XVIII w. Nauczanie i piśmiennictwo. Krakow: Wydawnictwo WAM, 2003. S. 282.
14. Nimmo, Duncan. Reform and Division in the Medieval Franciscan Order. From Saint Francis to the foundation of The Capuchins. Roma: Capuchin Historical Institute, 1987. 659 s.
15. Pandžić, Basilio. Zakony św. Franciszka w Europie w XVI-XVIII w., in Zakony franciszkańskie w Polsce / Pod red. Jerzy. Kłoczowskiego. T. 2: Franciszkanie w Polsce XVI-XVIII w. Cz. 1. Niepokalanow: Wydawnictwo Ojcow Franciszkanow, 1998. S. 47-57.
16. Wyczawski, Hieronim. Kościelne zbiory biblioteczne (wiek XVI-XVIII), in Dzieje teologii katolickiej w Polsce. T. 2. Cz. 1. Lublin: TN KUL, 1975. S. 517-549.
17. Wyczawski, Hieronim. Statuty Zakonu Bernardynow w Polsce 1453-1795, in Prawo Kanonicze. 1982. Z. 25. Nr 1-2. S. 179-196.

 

Tags: RELIGIOUSNESS, CATHOLICISM