Rok, Bogdan. Travellers from The Grand Duchy of Lithuania in the 18th century

Modified Date
Published Date:
Title of the article  Travellers from The Grand Duchy of Lithuania in the 18th century
Authors  Rok Bogdan - Wroclaw University
In the section  Commentarii/Articles
Year 2011 Issue  2 Pages  55-70
Type of article RAR Index UDK  94(474.5) Index BBK  
Abstract  During the XVIII century many foreign travels were undertaken from the Grand Duchy of Lithuania and there are over a dozen preserved diaries describing them. Some of these journeys led to Western Europe (for example those described by Krzysztod Zawisza and Tadeusz Bukaty) or to St. Petersburg, which was a popular destination among White Ruthenian nobles by the end of XVIII century. Other, like the one written by Ludwik Sienicki, are a testimony of a Siberian exile. Among the preserved relations are also three large diaries written by travelling clergyman (Juwenalis Charkiewicz and Ksawery Bohusz wandering throughout Europe and Antonii Burnicki to the Holy Land) as well as two descriptions made by women (Teofi la z Radziwiłłow Morawska and Salomea z Rusickich Pilsztynowa).
Keywords HISTORY OF TRAVEL, GRAND DUCHY OF LITHUANIA
Full text version of the article Article language  Polish
Bibliography 1. Benedyktowicz, Zbigniew. Portrety «obcego»: Od stereotypu do symbolu. Krakow: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000, 215 s.
2. Bilewicz, Teodor. Diariusz podroży po Europie w latach 1677-1678 / Opr. Marek Kunicki-Goldfi nger. Warszawa: Wydawnictwo Biblioteki Narodowej, 2004. 458 s.
3. Bratuń, Marek. "Ten wykwintny, wykształcony Europejczyk". Zagraniczne studia i podroże edukacyjne Michała Jerzego Wandalina Mniszcha w latach 1726-1768. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2002, 316 s.
4. Bratuń, Marek. Ars apodemica. Narodziny-rozwoj-zmierzch, in Wędrować, pielgrzymować, być turystą. Podroż w dyskursach kultury / Studia pod red. Piotr Kowalskiego. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2003. S. 67-76.
5. Bystroń, Jan Stanisław. Polacy w Ziemi Świętej, Syrii i Egipcie 1147-1914. Krakow: Nakładem Księgarni Geografi cznej "Orbis" w Krakowie, 1930. 310 s.
6. Chachay, Marian. Tadeusz Bukaty autorem opisu podroży z Warszawy do Londynu odbytej w 1780 roku, in Śląski Kwartalnik Historyczny "Sobotka". 2001. Z. 3. S. 365-367.
7. Chachay, Marian. Zagraniczna edukacja Radziwiłłow od początku XVI do połowy XVII wieku. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1995. 171 s.
8. Cieński, Andrzej. Pamiętnikarstwo polskie XVIII wieku. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1981. 218 s.
9. Dymnicka-Wołoszyńska, Hanna. Radziwiłł Michał Kazimierz, in Polski słownik biografi czny. T. XXX. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1987. S. 299-306.
10. Dziechcińska, Hanna. O staropolskich dziennikach podroży. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN, 1991. 121 s.
11. Dziechcińska, Hanna. Pamiętniki czasow saskich. Od sentymentalizmu do sensualizmu. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane WSP w Bydgoszczy, 1999. 145 s.
12. Dziechcińska, Hanna. Podroż - jej miejsce w świadomości społecznej, in Odrodzenie i Reformacja w Polsce. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1988. T. 33. S. 25-51.
13. Dziechcińska, Hanna. Świat i człowiek w pamiętnikach trzech stuleci XVI-XVII-XVIII. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN, 2003. 163 s.
14. Grickiewicz, Walentin. Adyseja nawagradskaj lekarki. Salameja Ruseckaja. Minsk: Nawuka i Technika, 1989. 55 s.
15. Grudziński, Kajetan. Burnicki Antoni, in Słownik polskich pisarzy franciszkańskich. Warszawa: Archiwum Prowincji OO. Bernardynow, 1981. S. 78.
16. Gryckiewicz, Walantin. Puteshestviya nashich zemlyakov. Iz istorii stranovedenija Belorussii. Minsk: Nawuka i Tekhnika, 1968. 233 s.
17. Gryckiewicz, Walentin. Ot Nemana k beregam Tichogo Okeana. Minsk: Izdatielstwo "Polymia", 1986. 303 s.
18. Gryckiewicz, Walentin. Pierwsza wileńska książka o Syberii, in Czerwony Sztandar. Wilno. 1978. 12 maja.
19. Iwanowska, Aleksandra. Polskie rękopiśmienne relacje podrożnicze z epoki saskiej, in Staropolska kultura rękopisu / Praca zbiorowa pod red. Hanna Dziechcińskiej. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN, 1990. S. 123-154.
20. Jucevicius, Liudvikas. Mokyti Żemaiciai. Vilnius: Vaga, 1975. 234 p.
21. Judkowiak, Barbara. Franciszka Urszula Radziwiłłowa (1705-1753), in Pisarze polskiego oświecenia. T. 1 / Pod red. Teresy Kostkiewiczowej i Zbigniewa Golińskiego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992. S. 66-89.
22. Kantak, Kamil. Charkiewicz Juwenalis, in Polski słownik biografi czny. Krakow: Nakładem Polskiej Akademii Umiejętności, 1937. T. 3. S. 264.
23. Knychalska, Agnieszka. Diariusz podroży do Petersburga, in Z dziejow kultury czasow nowożytnych / Wybor tekstow źrodłowych pod red. Małgorzata Kowalczyk. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009. S. 55-110.
24. Kucianka, Jadwiga. O jeszcze jednym spotkaniu wrocławskim, in Śląski Kwartalnik Historyczny. "Sobotka". 1969. Z. 1. S. 103-117.
25. Kunicki-Goldfi nger, Marek. Cud i cudowność w oczach podrożnikow litewskich XVI i XVII w. Opowieść cudowna jako mit czyli cud jako norma kultury, in Senosios rastijos ir tautosakos sąveika: kulturine Lietuvos Didżiosios Kunigaikśtystes patirtis. Vilnius: Lietuviu literaturos ir tautosakos institutas, 1998. S. 224-247.
26. Leach, Edmund Rorald. Kultura i komunikowanie. Logika powiązań symbolicznych wprowadzenie do analizy strukturalnej w antropologii społecznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. 141 s.
27. Maliszewski, Kazimierz. W kręgu staropolskich wyobrażeń o świecie. Lublin: Wydawnictwo Fundacja Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej, 2006. 345 s.
28. Michalski, Jerzy. Radziwiłł Karol zwany Panie Kochanku, in Polski słownik biografi czny. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1987. T. 30. S. 248-262.
29. Murowiec, Wiesław. Charkiewicz Juwenalis, in Słownik polskich teologow katolickich / Pod red. Hieronima Wyczawskiego. Warszawa: Akademia Teologii Ktolickiej, 1981. T. 1. S. 278.
30. Radziwiłł Mikołaj Krzysztof. Podroż do Ziemi Świętej, Syrii i Egiptu r. 1582-1584. Warszawa: Akademia Teologii Ktolickiej, 1962. 254 s.
31. Roćko, Agata. Pamiętniki polskich zesłańcow na Syberię w XVIII wieku. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2001. 215 s.
32. Rok, Bogdan; Kozakow Jurij. Apisanne padarozhzha z Minska u Pecerburg ananimnaga belaruskaga shljachcica, in Belaruski gistarychny chasopis. 1998. Nr. 1. S. 55-63.
33. Rok, Bogdan; Kozakow Jurij. Teafi la Kanstancyja z rodu Radziwilau i eja padarozhzha pa Eyrope, in Belaruski gistarychny chasopis. 2006. Nr. 2. S. 47-51.
34. Rok, Bogdan. Opis podroży przez Niemcy i Holandię do Londynu anonimowego szlachcica litewskiego z 1780 r. [Wstęp], in Śląski Kwartalnik Historyczny "Sobotka". 1994. Z. 4. S. 267-268.
35. Rok, Bogdan. Podroże litewskich duchownych w drugiej połowie XVIII w., in Między Zachodem a Wschodem. Studia ku czci profesora Jacka Staszewskiego. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2003. T. II / Pod red. Jarosława Dumanowskiego, Krzysztofa Mikulskiego, Jarosława Porazińskiego i Stanisława Roszaka. S. 509-517.
36. Rok, Bogdan. Podroże Polakow po Niemczech w drugiej połowie XVIII wieku, in Z dziejow Galicji, Śląska, Polski i Niemiec / Prace ofi arowane Profesorowi Adamowi Galosowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin pod red. Marka Czaplińskiego, Romualda Gellesa i Krystyna Matwijowskiego. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1994. S. 55-65.
37. Rok, Bogdan. Sprawa zagranicznych podroży Polakow w pierwszej połowie XVIII wieku, in Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego / Red. Adam Chełmoński, Adam Galos, Jan Trzynadlowski. 1991. Nr. 46. Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, 1992. S. 50-52.
38. Rok, Bogdan. Zagraniczne podroże Polakow w pierwszej połowie XVIII w., in Śląski Kwartalnik Historyczny "Sobotka". 1992. Nr. 1-2. S. 171-178.
39. Rok, Bogdan; Kozakow, Jurij. Opis podroży z Mińska do Petersburga z 1797 r. anonimowego szlachcica z Białorusi, in Z przeszłości Rzeczypospolitej w czasach nowożytnych / Pod red. Krystyna Matwijowskiego, Stefanii Ochmann-Staniszewskiej, Bogdana Roka, Wrocław: Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, 1998. S. 109-120.
40. Sajkowski, Alojzy. Nad staropolskimi pamiętnikami. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 1964. 147 s.
41. Sajkowski, Alojzy. Od Sierotki do Rybeńki. W kręgu radziwiłłowskiego mecenatu. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1965. 252 s.
42. Sajkowski, Alojzy. Opowieści misjonarzy, konkwistadorow, pielgrzymow i innych świata ciekawych. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1991. 353 s.
43. Sienicki, Ludwik. Dokument osobliwego miłosierdzia Boskiego, in Dwa polskie pamiętniki z Syberii XVII i XVIII wiek. Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 1996. S. 103-186.
44. Szteinke, Anzelm. Polscy Bracia Mniejsi w służbie Ziemi Świętej 1342-1995. Poznań: Franciszkanie, 1999. 207 s.
45. Tsitov, Victor. Polacy i Białorusini na Syberii: przyczynki do historiografi i i identyfi kacji etnicznej, in Pytanni mastctwaznaustwa, etnalogii i fal'klarystyki. Minsk: WTAA "Prawa i ekanomika", 2008. Wyp. 4. S. 413-422.
46. Turowska-Bar, Irena. Franciszka Ksawerego Bohusza «Diariusz podroży» i dwa listy do krola, in Roczniki Biblioteczne. 1961. Z. 1/4. S. 337-353.
47. Wierzbicka-Michalska, Karyna. Radziwiłłowa z Wiśniowieckich Franciszka Urszula, in Polski słownik biografi czny. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1987. T. 30. S. 388-390.
48. Wojtowicz, Jerzy. Problemy komunikacji społecznej we wspołczesnej nauce historycznej, in Przegląd Humanistyczny. 1980. Nr. 4. S. 151-152.
49. Wolański, Filip. Europa jako punkt odniesienia dla postrzegania przestrzeni geografi cznej przez szlachtę polską osiemnastego wieku w świetle relacji podrożniczych i geografi cznych. Wrocław: Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002. 156 s.
50. Żal-Kędzior, Agnieszka. Obraz Ziemi Świętej w polskim piśmiennictwie geografi cznym i podrożniczym osiemnastego wieku. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010. 337 s.

 

Tags: Grand Duchy of Lithuania, History of travel