Srebrakovsky, Alexander. Byelorussia and Byelorussians in the University of Stephan Bathory in Vilnius

Modified Date
Published Date:
Title of the article  Byelorussia and Byelorussians in the University of Stephan Bathory in Vilnius
Authors  Srebrakowski Aleksander - Wroclaw University
In the section  Commentarii/Articles
Year 2011 Issue  2 Pages  79-94
Type of article RAR Index UDK  94(438).08 Index BBK  
Abstract  The Stephen Bathory University (USB) in Vilnius functioned in years 1919-1939. It was the smallest state university in pre-war Poland. According to offi cial statistics from 1919 of inhabitants of the territory of Vilnius District comprised 53,6 % of Poles, 21,4 % of Belarusians, 8,1 % of Jews, 6,9 % of Lithuanians, 2,3 % of so called «locals» and 7,7 % of other nationalities. Nevertheless at that time there were no more than 3 % of Belarusian students at the University. In 1919 there were only 5 persons of Belarusian nationality and in 1936 their number rose to 99. Although they were a small group, Belarusian students conducted intense self-help and political activity. Contrary to other minorities, they published numerous and various articles/press, where they referred to the current political and social issues discussed not only in academic environment. In this article, which is only a reconnaissance research, the author presents statistics data referring to their presence at the University. Lists of Belarusian student organizations have been mentioned along with Belarusian press and its political directions.
Keywords  THE UNIVERSITY OF STEFAN BATORY 1919-1939, VILNIUS (VILNA), STUDENTS, ETHNIC (INTER-ETHNIC) RELATIONS
Full text version of the article Article language  Polish
Bibliography 1. Eberhardt, Piotr. Polska granica wschodnia 1939-1945. Warszawa: "Editions Spotkania", 1993. 223 s.
2. Eberhardt, Piotr. Przemiany narodowościowe na Białorusi. Warszawa: "Editions Spotkania", 1994. 181 s.
3. Filipajtis, Eugeniusz. Lewica Akademicka w Wilnie 1930 - pocz. 1935. Białystok: Białostockie Towarzystwo Naukowe, 1965. 71 s.
4. Januszewska-Jurkiewicz, Joanna. Stosunki narodowościowe na Wileńszczyźnie w latach 1920-1939. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2010. 710 s.
5. Mackiewicz, Jozef. Bunt rojstow. Wilno: "Słowo", 1938. 216 s.
6. Mironowicz, Eugeniusz. Białorusini i Ukraińcy w polityce obozu piłsudczykowskiego. Białystok: "Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie", 2007. 293 s.
7. Mironowicz, Eugeniusz. Politycy i społeczeństwo białoruskie II Rzeczypospolitej wobec idei własnego państwa, in Białoruskie Zeszyty Historyczne. 1998. Z. 9. S. 50-57.
8. Ocytko, Małgorzata. Białoruska społeczność w Pradze w okresie międzywojennym. Stan badań, in Repatriacje i migracje ludności pogranicza w XX wieku. Stan badań oraz źrodła do dziejow pogranicza polsko-litewsko-białoruskiego / Red. Marek Kietliński i Wojciech Śleszyński. Białystok: "PRYMAT", 2004. S. 24-29.
9. Opacki, Zbigniew. Reaktywacja czy powstanie? Dyskusje wokoł utworzenia Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie w latach 1918-1919, in Kwartalnik Historyczny. 1998. Nr. 3. S. 49-64.
10. Paprocka, Wanda. Białoruskie organizacje społeczno-kulturalne na Kresach Wschodnich w II Rzeczypospolitej, in Etnografi a Polska. 1999. T. XLIII. Z. 1-2. S. 5-20.
11. Paprocka, Wanda. Szkolnictwo białoruskie na Kresach Wschodnich w świetle polityki mniejszościowej II Rzeczypospolitej, in Etnografi a Polska. 1998. T. XLII. Z. 1-2. S. 51-72.
12. Pilch, Andrzej. "Rzeczpospolita Akademicka". Studenci i polityka 1918-1933. Krakow: "Księgarnia Akademicka", 1997. 330 s.
13. Pilch, Andrzej. Prasa studencka w Polsce 1918-1939. Zarys historyczny. Bibliografi a. Krakow: Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego 1990. 187 s. (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. MI. Prace Historyczne. Zeszyt 96.).
14. Srebrakowski, Aleksander. Informacja o studentach Białorusinach studiujących na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie, in Belaruska-pol'skiya arkhivalii: Stan i perspektyvy / Red. Kuz'ma. Kozak. Minsk: "NA RB", 2003. S. 109-114. (Belaruska-Pol'ski Praktykum. Nr. 4.).
15. Srebrakowski, Aleksander. Litwa i Litwini na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie, in Stosunki polsko-litewskie wczoraj i dziś. Historia, kultura, polityka / Pod red. Wandy Krystyny Roman i Joanny Marszałek-Kawy. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009. S. 105-136.
16. Srebrakowski, Aleksander. Struktura narodowościowa Kresow połnocno-wschodnich II Rzeczypospolitej w latach 1931-1939, in Przemiany narodowościowe na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej 1931-1948 / Pod red. Stanisława Ciesielskiego. Toruń: Adam Marszałek, 2003. S. 127-148.
17. Zamojska, Dorota. Akademicy i urzędnicy. Kształtowanie ustroju państwowych szkoł wyższych w Polsce 1915-1920. Warszawa: Ofi cyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2009. S. 79-112.
18. Zienkiewicz, Tadeusz. Białorusini na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie (rekonesans) // Acta Polono-Ruthenica. 2009. T. IX. S. 173-183.

 

Tags: THE UNIVERSITY OF STEFAN BATORY 1919-1939, VILNIUS (VILNA), STUDENTS, ETHNIC (INTER-ETHNIC) RELATIONS