Franz M. Cossacks in the struggle for the Baltic

Modified Date
Published Date:
Title of the article Zaporozhian Cossacks in the struggle for the Baltic
Authors Franz, Maciej – Doctor of Historical Science, professor of the Institute of History of Adam Mickiewicz University, Warsaw, Poland. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
In the section Commentarii / Articles
Year 2014 Issue 1 Pages 88-97
Type of article RAR Index UDK 94(438).04 Index BBK 63.3(2) Польша
Abstract The Zaporozhian Cossacks lived in the lands at the Black Sea and they often organized military expeditions against Turkey and the Crimean Khanate. The article examines an episode of their military history when the Polish kingdom tried to use Cossacks as a naval force in the Baltic region. They were supposed to fight here against Sweden that threatened the Baltic possessions of the Polish-Lithuanian Commonwealth during the reign of the kings Sigismund III and Wladyslaw IV. There exists not a little source evidence on their staying at the Baltic Sea and their military actions. A special fleet of ships called «chaikas» was built for the Cossacks. It was based in Königsberg and in 1635 it dealt a blow to the Swedish fleet near the fortress of Pillau. However, this success has not been developed because the appearance of an unusual enemy at the Baltic impelled Sweden to be more compliant in negotiations and conclude the truce of Sturmsdorf that was profitable for Poland. As a result, the Cossack campaign to the Baltic remained only as an episode in the naval history of the Zaporozhian Cossacks.
Keywords Zaporozhian Cossacks, the Baltic Sea, ship-«chaika», Polish–Swedish wars
Full text version of the article. Article language Russian
Bibliography
 • Biedrzycka, Agnieszka. Wojsko J.K.M. Zaporoskie nad Bałtykiem. Próby wykorzystania Kozaków w walce ze Szwecją w I połowie XVII wieku (do roku 1635 )[Zaporozhian Army at the Baltic Sea. The attempts of using Cossacks in the war against Sweden in the first half of the 17th Century (before 1635)], in Przegląd Gdański. 1999. T. LIX. Vol. 1. Pp. 19–32. (in Polish.)

  Czapliński, Władysław. Polska a Bałtyk w latach 1632-1648 [Poland and the Baltic Sea in 1632–1648]. Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Naukowe Publ., 1952. 152 p. (in Polish.)

  Eberle, Jan. Koszka Samuel, in Polski Słownik Biograficzny. T. XIV. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Ossolineum Publ., 1968. P. 374. (in Polish.)

  Franz, Maciej. Kozacy na Morzu Czarnym. XVII-wieczna piechota morska [Cossacks at the Black Sea. The 17th century naval infantry], in GROT. Zeszyty Historyczne. Leszno, 2003. Nr. 17. Pp. 28–46. (in Polish.)

  Franz, Maciej. Wojskowość Kozaczyzny Zaporoskiej: Geneza i charakter [Military Service of the Zaporozhian Cossacks: Genesis and character]. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek Publ., 2002. 256 p. (in Polish.)

  Górski, Tadeusz. Dnieprzańskie «czajki» [Dniepr «chaikas»], in Przegląd Morski. 1988. Nr. 5. Pp. 43–50. (in Polish.)

  Górski, Tadeusz. Wykorzystanie «czajek» w wojnie ze Szwedami [The use of «chaikas» in the war against Sweden], in Przegląd Morski. 1988. Nr. 6. Pp. 64–72. (in Polish.)

  Herbst, Stanisław. Wojna inflancka 1600-1602 [The Inflanty War of 1600–1602]. Zabrze: Wydawnictwo Infortedition Publ., 2006. 354 p. (in Polish.)

  Koperkiewicz, Arkadiusz. Kozacki argument króla [Cossack argument of the king], in Morze. 1980. Nr. 8. P. 22. (in Polish.)

  Nowak, Tadeusz. Kazimierz Siemienowicz. Warszawa: Wydawnictwo MON Publ., 1969. 186 p. (in Polish.)

  Piwarski, Kazimierz. Dzieje polityczne Prus Wschodnich (1621–1772) [Political history of East Prussia (1621–1772)]. Gdynia: Wydawnictwo Instytutu Bałtyckiego Publ., 1938. 151 p. (in Polish.)

  Podhorodecki, Leszek. Stanisław Koniecpolski. Warszawa: Wydawnictwo MON Publ., 1978. 186 p. (in Polish.)

  Prosnak, Marek.Czajka kozacka i jej główne formy konstrukcyjne [Cossack «chaika» and its main constructional forms],in Nautologia. 1979. Nr. 1. Pp. 69–75. (in Polish.)

  Rawita-Gawroński, Franciszek. Geneza i rozwój idei Kozactwa i Kozaczyzny w XVI wieku [Genesis and development of Cossacks’ idea in the 16th Century]. Warszawa; Kraków: Księgarna J. Czerneckiego Publ., 1924. 150 p. (in Polish.)

  Rawita-Gawroński, Franciszek. Kozaczyzna Ukrainna w Rzeczypospolitej Polskiej do końca XVIII wieku. Zarys polityczno-historyczny [Ukrainian Cossacks in Poland until the end of the 18th Century. Political and historical draft]. Warszawa: Wydawnictwo Gebethner i Wolff Publ., 1922. 238 p. (in Polish.)

  Sikorski, Janusz. Organizacja obrony polskiego wybrzeża w latach 1632-1648 [Organization of the defense of the Polish shore between 1632-1648], in Studia i Materiały do Historii Sztuki Wojennej. 1954. T. 1. Pp. 421–428. (in Polish.)

  Szczepański, Józef. Z dziejów marynarki w Polsce przedrozbiorowej [On the history of the Polish Navy before the Partitions of Poland]. Warszawa: Instytut Wydawniczy Ligi Morskiej i Rzecznej Publ., 1928. 221 p. (in Polish.)

  Szelągowski, Adam. O ujście Wisły. Wielka Wojna Pruska [The battle of the Vistula mouth. The Great Prussian War]. Warszawa: Wydawnictwo Gebethner i Wolff Publ., 1905. 246 p. (in Polish.)

 

Tags: ship-«chaika», Baltic Sea, Zaporozhian Cossacks