Сребраковский, Александр. Białoruś i białorusini na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie [Беларусь и белорусы в Университете Стефана Батория в Вильнюсе]

Дата изменения
Дата публикации:
Название статьи Białoruś i białorusini na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie [Беларусь и белорусы в Университете Стефана Батория в Вильнюсе]
Авторы Сребраковский, Александр - Вроцлавский Университет, Польша
В рубрике Commentarii / Статьи
Год 2011 Номер журнала  2 Страницы  79-94
Тип статьи Научная статья Индекс УДК  94(438).08 Индекс ББК  
Аннотация  Университет Стефана Батория в Вильнюсе функционировал в 1919-1939 гг. был самым маленьким государственным университетом в довоенной Польше. По данным 1919 г., на территории Вильнюсской области (Okręg Wileński), поляки составляли 53,6 % жителей, Белорусы - 21,4 %, Евреи - 8,1, Литовцы - 6,9 %, и 2,3 % так называемые «Здешние» («Tutejsi»), 7,7 % - другие национальности. Несмотря на это, студентов белоруской национальности в этом университете было не больше 3 %. В 1919 г. число учащихся белоруской национальности составляло 5 человек, а в 1936 г. - 99 человек. Студенты-белорусы вели активную деятельность по взаимопомощи и политическую. В противоположность остальным национальным меньшинствам в университете, белорусам удавалось издавать многочисленные газетные статьи, где освещались актуальные политические и общественные вопросы, которые были предметом дискуссии не только в академической среде. В статье анализируются статистические данные о количестве студнетов в университете, перечислены существовавшие белоруские студенческие организации, представлена студенческая белоруская пресса и ее политические направления.
Ключевые слова Университет Стефана Батория 1919-1939, Вильнюс (Вильно), студенчество, межэтнические (межнациональные) отношения, белорусоведение
Полный текст статьи Язык статьи русский
Список цитируемой литературы

1. Eberhardt, Piotr. Polska granica wschodnia 1939-1945. Warszawa: "Editions Spotkania", 1993. 223 s.
2. Eberhardt, Piotr. Przemiany narodowościowe na Białorusi. Warszawa: "Editions Spotkania", 1994. 181 s.
3. Filipajtis, Eugeniusz. Lewica Akademicka w Wilnie 1930 -pocz. 1935. Białystok: Białostockie Towarzystwo Naukowe, 1965. 71 s.
4. Januszewska-Jurkiewicz, Joanna. Stosunki narodowościowe na Wileńszczyźnie w latach 1920-1939. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2010. 710 s.
5. Mackiewicz, Jozef. Bunt rojstow. Wilno: "Słowo", 1938. 216 s.
6. Mironowicz, Eugeniusz. Białorusini i Ukraińcy w polityce obozu piłsudczykowskiego. Białystok: "Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie", 2007. 293 s.
7. Mironowicz, Eugeniusz. Politycy i społeczeństwo białoruskie II Rzeczypospolitej wobec idei własnego państwa, in Białoruskie Zeszyty Historyczne. 1998. Z. 9. S. 50-57.
8. Ocytko, Małgorzata. Białoruska społeczność w Pradze w okresie międzywojennym. Stan badań, in Repatriacje i migracje ludności pogranicza w XX wieku. Stan badań oraz źrodła do dziejow pogranicza polsko-litewsko-białoruskiego/Red. Marek Kietliński i Wojciech Śleszyński. Białystok: "PRYMAT", 2004. S. 24-29.
9. Opacki, Zbigniew. Reaktywacja czy powstanie? Dyskusje wokoł utworzenia Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie w latach 1918-1919, in Kwartalnik Historyczny. 1998. Nr. 3. S. 49-64.
10. Paprocka, Wanda. Białoruskie organizacje społeczno-kulturalne na Kresach Wschodnich w II Rzeczypospolitej, in Etnografi a Polska. 1999. T. XLIII. Z. 1-2. S. 5-20.
11. Paprocka, Wanda. Szkolnictwo białoruskie na Kresach Wschodnich w świetle polityki mniejszościowej II Rzeczypospolitej, in Etnografi a Polska. 1998. T. XLII. Z. 1-2. S. 51-72.
12. Pilch, Andrzej. "Rzeczpospolita Akademicka". Studenci i polityka 1918-1933. Krakow: "Księgarnia Akademicka", 1997. 330 s.
13. Pilch, Andrzej. Prasa studencka w Polsce 1918-1939. Zarys historyczny. Bibliografi a. Krakow: Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego 1990. 187 s. (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. MI. Prace Historyczne. Zeszyt 96.)
14. Srebrakowski, Aleksander. Informacja o studentach Białorusinach studiujących na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie, in Belaruska-pol'skiya arkhivalii: Stan i perspektyvy/Red. Kuz'ma. Kozak. Minsk: "NA RB", 2003. S. 109-114. (Belaruska-Pol'ski Praktykum. Nr. 4.)
15. Srebrakowski, Aleksander. Litwa i Litwini na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie, in Stosunki polsko-litewskie wczoraj i dziś. Historia, kultura, polityka/Pod red. Wandy Krystyny Roman i Joanny Marszałek-Kawy. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009. S. 105-136.
16. Srebrakowski, Aleksander. Struktura narodowościowa Kresow połnocno-wschodnich II Rzeczypospolitej w latach 1931-1939, in Przemiany narodowościowe na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej 1931-1948/Pod red. Stanisława Ciesielskiego. Toruń: Adam Marszałek, 2003. S. 127-148.
17. Zamojska, Dorota. Akademicy i urzędnicy. Kształtowanie ustroju państwowych szkoł wyższych w Polsce 1915-1920. Warszawa: Ofi cyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2009. S. 79-112.
18. Zienkiewicz, Tadeusz. Białorusini na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie (rekonesans)//Acta Polono-Ruthenica. 2009. T. IX. S. 173-183.

 

Метки: Commentarii / Статьи, Университет Стефана Батория 1919-1939, Вильнюс (Вильно), студенчество, межэтнические (межнациональные) отношения, белорусоведение