Ambroziak, Tomasz. First publication of documents of dietines of the Grand Duchy of Lithuania

Published Date:

For citation: Ambroziak, Tomasz. First publication of documents of dietines of the Grand Duchy of Lithuania, in Studia Slavica et Balcanica Petropolitana. 2021. № 1. Pp. 196-204. DOI https://doi.org/10.21638/spbu19.2021.112

Title of the article First publication of documents of dietines of the Grand Duchy of Lithuania
Authors

Ambroziak, Tomasz — PhD in History, Senior Researcher, Ural Federal University named after the first President of Russia B. N. Yeltsin, Yekaterinburg, Russia, Orc ID 0000-0002-0125-6011; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

In the section Recensiones / Reviews
Year 2021 Issue Pages 196-204
Type of article RAR Index UDK; BBK UDK 94(474.5) + 94(438).04 + 94(438).06;
BBK Т212 + Т3(4)512-3
Index DOI https://doi.org/10.21638/spbu19.2021.112
Abstract

Review of the collection of acts of the Kaunas dietine 1733–1795 compiled by M. Jusupowić («Akta sejmiku kowieńskiego z lat 1733–1795» / Wyd. Jusupović, Monika. Warszawa: Instytut Historii PAN, Wydawnictwo Neriton, 2019. 660 p.). T. Ambroziak points out the importance of this publication for the study of the political and social life of the Grand Duchy of Lithuania and the Polish-Lithuanian Commonwealth in the 18th century. The reviewer notes the relative stability of the activities of the Kaunas dietine, due to the political position of the Zabiełło family. The author draws attention to the significant difference in the publication of dietines’ documents of Lithuania and Poland and to the fact that this work is the first publication of documents of dietines of the Grand Duchy. T. Ambroziak positively assesses this publication, emphasizing its completeness and the fact that materials from the collections of various archives and libraries in Poland, Lithuania, Belarus and Russia were attracted. The peer-reviewed publication complies with the modern Polish archaeographic practice of publication of such source material. This collection suits the model of the publication of «acts» of the dietine, formulated by S. Kutrzeba. At the same time, the reviewer points to a number of issues that have not yet been resolved by Polish historiography, as the question of transmission of the text of the source material. The author emphasizes that, despite the ongoing discussion on the development of a new instruction for the publication of historical sources of the Early Modern period, Polish scholars still, although with significant reservations, adhere to the «Publishing instruction for historical sources of the 16th – first half of the 19th centuries» formulated in the middle of the last century by K. Lepszy.

Keywords Grand Duchy of Lithuania, Polish-Lithuanian Commonwealth, dietines, dietines’ documents, parliamentary system, Kaunas powiat, sources, historiography
Full text version of the article. Article language  Russian
Bibliography

Jusupović, Monika (ed.). Akta sejmiku kowieńskiego z lat 1733–1795 [Acts of the Kaunas dietine in 1733–1795]. Warszawa: Instytut Historii PAN Publ., Neriton Publ., 2019. 660 p. (in Polish).

Jusupowić, Monika. Prowincjonalna elita litewska w XVIII wieku. Działalność polityczna rodziny Zabiełłów w latach 1733–1765 [Provincial Lithuanian elite in the 18th century. Political activity of the Zabiełło family in 1733–1765]. Warszawa: Polskie Towarzystwo Historyczne, Instytut Historii PAN Publ., Neriton Publ., 2014. 488 p. (in Polish).

Łopatecki, Karol. Edycje źródłowe akt sejmikowych: Przeszłość ― teraźniejszość ― przyszłość [Source editions of dietines’ acts: Past ― present ― future], in Miscellanea Historico-Iuridica. 2015. Vol. XIV. No. 2. Pp. 9–43. (in Polish).

Mazur, Karol. W stronę integracji z Koroną. Sejmiki Wołynia i Ukrainy w latach 1569–1648 [Towards integration with the Crown. The dietines of Volhynia and Ukraine in 1569–1648]. Warszawa: Neriton Publ., 2006. 465 p. (in Polish).

Smolińska, Barbara. Polszczyzna północnokresowa z przełomu XVII i XVIII w. Na podstawie rękopisów Jana Władysława Poczobuta Odlanickiego i Antoniego Kazimierza Sapiehy [North-borderlands Polish language of the turn of the 17th and 18th centuries. Based on the manuscripts of Jan Władysław Poczobut Odlanicki and Antoni Kazimierz Sapieha]. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich Publ., PAN Publ., 1983. 217 p. (in Polish).

Stolicki, Jarosław. Konferencja «Edycje źródłowe akt sejmikowych. Problemy i perspektywy edytorskie» (Warszawa, 15 października 2015 r.) [Conference «Source editions of dietines’ acts. Editorial problems and perspectives» (Warsaw, October 15, 2015)], in Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne. 2016. Vol. 143. No. 1. Pp. 225–228. (in Polish).

Tandecki, Janusz. Problemy współczesnego edytorstwa źródeł historycznych w Polsce [Problems of contemporary editing of historical sources in Poland], in Klio. 2007. No. 9. Pp. 119–131. (in Polish).

Trypućko, Józef. O języku «Wspomnień dzieciństwa» Franciszka Mickiewicza [On the language of «Childhood memories» by Franciszek Mickiewicz]. Uppsala: Uppsala University Press, 1970. 209 p. (in Polish).

Zakrzewski, Andrzej B. Sejmiki Wielkiego Księstwa Litewskiego XVI–XVIII w. Ustrój i funkcjonowanie: sejmik trocki [Dietines of the Grand Duchy of Lithuania in 16th–18th centuries. System and functioning: The dietine of Trakai]. Warszawa: Liber Publ., 2000. 257 p. (in Polish).

 

Tags: historiography, sources, Grand Duchy of Lithuania, Polish-Lithuanian Commonwealth, medieval studies, RECENSIONES / REVIEWS, cultural studies, AMBROZIAK T.

  • Hits: 370