Bodnarchuk D.V. About administrative system of Rus'koe voevodstvo (Ruthenia Voivodeship) of Polish Kingdom and Recz Pospolita

Modified Date
Published Date:
Title of the article  About administrative system of Rus'koe voevodstvo (Ruthenia Voivodeship) of Polish Kingdom and Recz Pospolita
Authors  Bodnarchuk D.V. - Saint-Petersburg State University
In the section  Miscellanea / Miscellanea
Year 2010 Issue  1 Pages  179-183
Type of article RAR Index UDK  94(474.5).04+94(438).04 Index BBK  
Abstract  The article deals with the problem of Ruthenia Voivodeship administrative history in the 17th century as well as to the place of ruthenian voevodes among the other voevodes of Polish kingdom of that period. There are still no works published on this subject. The author has examined "Akta grodzkie i ziemskie" and has showed that administrative division of Voevodeship was constant during the whole 17th century. The comparison of the careers of ruthenian voevodes with that of Kiev and Podole shows that the place of ruthenian voevodes was more significant than one can deduce from the official list of Voevodeships in the Constitution of 1569.
Keywords  Grand Duchy of Lithuania, Poland, Ruthenia voivodeship
Full text version of the article Article language  russian
Bibliography

1. Михайловський В. М. Правлiння Корiатовичiв на Подiллi (1340-вi -1394 рр.): Соцiальна структура князiвського оточення//Український iсторичний журнал. Київ, 2009. № 5. С. 46.
2. Paszkiewicz H. Polityka ruska Kazimierza Wielkiego. Warszawa, 1925. S. 122-133.
3. Dąbrowski J. Korona Krolestwa Polskiego w XIV wieku. Wrocław; Krakow, 1956. S. 66-83.
4. Sieradzki J. Regnum Russiae. Polityka ruska Kazimierza Wielkiego: Krityka dotychczasowych poglądow i zarys nowej konstrukcji // Kwartalnik Historyczny. 1958. № 2. S. 498.
5. Wyrozumski J. Kazimierz Wielki. Wrocław, Warszawa, 1982. S. 85-87.
6. Wyrozumski J. Polska -Węgry i sprawa Rusi Halicko-Włodzimierskiej za Kazimierza Wielkiego//Europa Środkowa i Wschodnia w polityce Piastow. Toruń, 1997. S. 118.
7. Swieżawski A. Tytulatura Ruska książąt Mazowieckich. S. 15
8. Филюшкин А. И. Титулы русских государей. М.; СПб., 2006. С. 157.
9. Акты, относящиеся к истории Западной России (АЗР). СПб., 1846. Т. 1: 1340-1506 гг. С. 1. № 1.
10. Gąsiorowskij A. Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej. Urzędnicy wojewodztwa Ruskiego XIV-XVIII wieku. Wrocław, 1987. S. 11.
11. Baliński M., Lipiński T. Starożytna Polska. Warszawa, 1843
12. Dąbkоwski P. Podzial administracyjny wojewodztwa ruskiego i belskiego w XV wieku. Lwow, 1939.
13. Gąsiorowskij A. Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej. Urzędnicy wojewodztwa Ruskiego XIV-XVIII wieku. Wrocław, 1987. S. 7-19.
14. Gąsiorowskij A. Urzędnicy dawney Rzeczypospolitej. Urzędnicy wojewodztwa Bełskiego, ziemi Chełmskiej XIV-XVIII wieku. Kornica, 1992. S. 5-17.
15. Gąsiorowskij A. Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej. Urzędnicy wojewodztwa Ruskiego XIV-XVIII wieku. Wrocław, 1987. S. 11.
16. Kriegseisen W. Samorząd szlachecki w Małopolsce w latach 1669-1717. Warszawa, 1989.
17. Lengnich G. Prawo pospolite Krolestwa Polskiego. Krakow, 1836.
18. Gąsiorowskij A. Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej. Urzędnicy wojewodztwa Ruskiego XIV-XVIII wieku. Wrocław, 1987. S. 12.
19. Gloger Z. Geografi a historyczna ziem dawnej Polski. Krakow, 1900.
20. Przemyśl, 23 października 1663. Dyspozycya sądu fi skalnego ziemi przemyskiej//Acta grodzkie i ziemskie (далее -AGZ). Lwow, 1911. T. XXI. S. 374.
21. Przemyśl, 6 lipca 1648. Ordynacya sądu kapturovego ziemi przemyskiej//AGZ. T. XXI. S. 8-17.
22. Przemyśl, 21 października 1648. Rozkaz sądu kapturowego przemyskiego dla ratmistrow//AGZ. T. XXI. S. 38.
23. W Wisni, 31 października 1635. Sejmik wiszeński kwituje poborcę ziemi przemyskiej//AGZ. Lwow, 1909. T. XX. S. 392.
24. W Przemyślu, 20 stycznia 1622. Elekcya poborcy w ziemi przemyskiej//AGZ. T. XX. S. 199.
25. W Przemyślu, 3 lutego 1607. Konfederacya szlachty przemyskiej przemyskiej Jakubowi Sienieńskiemu//AGZ. T. XX. S. 119.
26. Wisnia, 30. Stycznia 1685. Laudum po sejmiku wiszeńskim zerwanym//AGZ. Lwow, 1914. T. XX. S. 169.
27. Lwow, 15. Stycznia 1674. Ordynacya sądow kapturowych w ziemi lwowskiej//AGZ. T. XX. S. 9.
28. Pod Lwowem, 20 kwietnia 1637. Regestr szlachty lwowskiej I zydaczowskiej na okazovaniu pode Lwowem//AGZ. T. XX. S. 405.
29. Pod Lwowem, 1 czerwca 1651. Regestr szlachty lwowskiej i pow. zydacz. Na pospolitem ruszeniu pod Lwowem//AGZ. T. XX. S. 83.
30. Sanok, 29 lipca 1675. Laudum ziemian sanockich//AGZ. T. XX. S. 30.
31. W Sanoku, 22 czerwca 1632. Ordynacya sądow kapturowych ziemi sanocriej//AGZ. T. XX. S. 327.
32. Halicz, 15 marca 1649. Laudum sejmiku halickiego//AGZ. T. XXIV. S. 75.
33. Halicz, 9 września 1613//AGZ. T. XXIV. S. 23
34. Halicz, 6 maja 1653. Laudum sejmiku halickiego//AGZ. T. XXIV. S. 100.
35. Grudnia 1648. Regestr szlachty Sanockiem zgromadzonej//AGZ. T. XXII. S. 44.
36. Volumina Legum. Petersburg, 1859. T. II. S. 93.
37. Gąsiorowskij A. Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej. Urzędnicy wojewodztwa Ruskiego XIV-XVIII wieku. Wrocław, 1987. S. 161-163.
38. Gąsiorowskij A. Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej. Urzędnicy wojewodztw Kijowskiego i czernihowskiego XV-XVIII wieku. Kornik, 2002. T. III. S. 69-70.
39. Volumina Legum. T. II. S. 93.
40. Gąsiorowskij A. Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej. Urzędnicy wojewodztwa Podolskiego XV-XVIII. Powiaty czerwonogrodzki, kamieniecki, latyczowski. Krakow, 1994. S. 123-126.
41. Gąsiorowskij A. Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej. Urzędnicy wojewodztwa Krakowskiego XVI-XVIII. S. 60-63.

 

Tags: Poland, Grand Duchy of Lithuania, Ruthenia voivodeship