Strauchold G. On the issue a foundation of the soviet-polish border as a result of the 2nd world war

Modified Date
Published Date:
Title of the article  On the issue a foundation of the soviet-polish border as a result of the 2nd world war
Authors  Strauchold G. - University of Wroclaw
In the section  Commentarii / Articles
Year 2009 Issue  1-2 Pages  25-36
Type of article RAR Index UDK  94(438).081/82 Index BBK  
Abstract  The article is an analyze of a process by which the Polish-Soviet border has been modified in the XXth century. The author started from Napoleon's times, whenfor the first time Bug river has become the border of the Duchy of Warsaw - a substitute of Polish country. After the Congress in Vienna (1815) Polish Kingdom has been restored as a Russian union. On the East its neighbour was Russia also on Bug river. But after the II World War Soviet Union (similarly to Tsar's Russia) has moved its Western border on Bug river. And it was supported by its aliens: England and USA. Poland has lost its sovereignty and was not able to decide about its border. Thus as a compensation German land has been given to Poland. The border was to rivers: Odra and Nysa Luzycka.
Keywords  history of Poland, second world war
Full text version of the article Article language  
Bibliography

1. Andress Allgemeiner Handatlas/Hrsg. von der Geographischen Anstalt von Velhagen & Klasing in Leipzig. Leipzig, 1896. S. 89-90.
2. Andress Allgemeiner Handatlas. S. 91 a.
3. Neper Handatlas über Alle Teile der Erde/Hrsg. von E. Debes. Leipzig, 1900. S. 13-32.
4. Das Koenigreich Polen und die Gouvernements Wilno, Grodno, Witebsk, Mohylew, Minsk, Volhynien, Podolien bund Białystok/Entworfen und gezeichnet von C. F. Welland. Weimar, 1831.
5. Kozenna B. Atlas geograficzny spolszczony przez Dr. E. Janotę i Bronisława Gustawicza. Warszawa, 1891. S. 20.
6. Romer E. Geografia dla klasy pierwszej szkół.rednich z atlasem geograficznym. Lwów, 1908. Karta 3.
7. Na temat twórczo.ci E. Romera porównaj m. in.: Atlasy, mapy i globusy Eugeniusza Romera/Oprac. B. Przyłuska. Warszawa, 2004.
8. Czyżewski J. Eugeniusz Romer (Wspomnienie po.miertne)//Czasopismo Geograficzne. 1954. T. 25. Z. 1-2. S. 5-23.
9. Czyżewski J. Geografia regionalna w twórczo.ci Eugeniusza Romera//Czasopismo Geograficzne. 1955. T. 26. Z. 1-2. S. 152-165.
10. Eugeniusz Romer. geograf i kartograf trzech epok: Materiały sesji naukowej/Red. J. Ostrowski, J. Pasławski, L. Szaniawska. Warszawa, 2004.
11. Mroczko M. Eugeniusz Romer (1871-1954): Biografia polityczna. Słupsk, 2008.
12. Na temat Wacława Nałkowskiego i jego poglądów porównaj: Lencewicz S. Wspomnienie o Wacławie Nałkowskim w dwudziestą piątą rocznicę źmierci. Warszawa, 1936.
13. Nałkowski W. Dydaktyka geografii. Wybór pism, wybrał i opracował Gustaw Wuttke. Warszawa, [brak daty wydania].
14. Dmowski R. Polityka polska i odbudowanie państwa. Warszawa, 1989. T. 1-2.
15. Nałkowski W. Terytorjum Polski historycznej jako indywidualno.ć gieograficzna [pisownia oryginalna.. G. S]. Warszawa, 1912.
16. Nałkowski W. W pięćdziesiąta rocznice zgonu (1911.1961)/Red. B. Olszewicz. Warszawa, 1962.
17. Nałkowski W. Geograficzny rzut oka na dawną Polskę. Warszawa, 1888.
18. Wapiński R. Położenie geograficzne ziem polskich a pojęcie terytorialne Polski//PH. 1992. T. 83. Z. 2. S. 302.
19. Strauchold G. Geografowie polscy wobec kształtu granicy zachodniej od końca epoki zaborów do pierwszych lat po II wojnie.wiatowej//Eugeniusz Romer. geograf i kartograf trzech epok: Materiały sesji naukowej/Red. J. Ostrowski, J. Pasławski, L. Szaniawska. Warszawa, 2004. S.123-138.
20. Wapiński R. Położenie geograficzne ziem polskich...//PH. 1992. T. 83. Z. 2. S. 299-316.
21. Wapiński R. Skutki podziałów zaborowych dla kształcenia się wyobrażeń o polskim terytorium państwowym//PH. 1992. T. 83. Z. 3. S. 451-471.
22. Wrzesiński W. Wokół problemów świadomo.ci regionalnej Polaków//Sobótka. 1993. Z. 2-3. S. 323-333.
23. Misiewicz T. Zagadnienie rewindykacji terytorialnych w ideologii polskiego ruchu nacjonalistycznego do roku 1918//Dzieje Najnowsze. 1986. T. 18. Z. 2. S. 3-34.
24. Kulak T. Jan Ludwik Popławski. twórca polskiej myśli zachodniej przełomu XIX i XX wieku. U śródeł idei piastowskiej. narodowej demokracji//Sobótka. 1985. Z. 1. S. 41-53.
25. Krzoska M. Für ein Polen an Oder und Ostsee. Zygmunt Wojciechowski (1900-1955) als Historiker und Publizist. Osnabrück, 2003.
26. Mazur Z. Antenaci. O politycznym rodowodzie Instytutu Zachodniego. Poznań, 2002.
27. Marczak T. Granica zachodnia w polskiej polityce zagranicznej w latach 1944.1950. Wrocław, 1995.
28. Mroczko M. Polska my.l zachodnia 1918-1939 (kształtowanie i upowszechnianie). Poznań, 1986.
29. Strauchold G. Dolny śląsk -śodzyskana perła.//Trudne dziedzictwo. Tradycje dawnych i obecnych mieszkańców Dolnego śląska/Red. J. Nowosielska-Sobel i G. Strauchold. Wrocław, 2006. S. 9-15.
30. Strauchold G. My.l zachodnia i jej realizacja w Polsce Ludowej w latach 1945-1957. Toruń, 2003.
31. Wojciechowski Z. Rozwój terytorjalny Prus w stosunku do ziem macierzystych Polski [pisownia oryginalna. G. S.]. Toruń, 1933.
32. Wrzesiński W. Między Królewcem, Warszawą, Berlinem a Londynem. Studia i szkice z dziejów XX wieku. Toruń, 2001-2004. T. 1-4.
33. Czubiński A. Walka o granice wschodnie Polski w latach 1918-1921. Opole, 1993.
34. Eberhardt P. Polska i jej granice. Z historii polskiej geografii politycznej. Lublin, 2004.
35. Geograficzno-statystyczny atlas Polski/Zred. i oprac. E. Romer. Warszawa; Kraków, 1916.
36. Polska w styczniu 1920 roku [mapa etniczna]/Oprac. E. Maliszewski i T. Szturm de Sztrem. Warszawa, 1920.
37. Polski atlas kongresowy. Lwów; Warszawa, 1921.
38. Kamiński M., Zacharias M. Polityka zagraniczna Rzeczypospolitej Polskiej 1918-1939. Warszawa, 1998.
39. Czubiński A. Komunistyczna Partia Polski (1918.1938). Zarys historii. Warszawa, 1985.
40. Batowski H. Zachód wobec granic Polski 1920.1940. Niektóre fakty mniej znane. Łód., 1995.
41. Stosunki Rzeczypospolitej Polskiej z państwem radzieckim 1918-1943. Wybór dokumentów/Oprac. i wybrał J. Komaniecki. Warszawa, 1991.
42. Zmowa. IV rozbiór Polski/Oprac. A. Szcze.niak. Warszawa, 1990.
43. Большой атлас Росси/Рук. проекта А. П. Притворов, А. Н. Бушнев; научн. ред. исторического раздела С. Ю. Шокарев. М., 2005. С. 365.
44. История войн Россия. Иллюстрированный атлас/Сост. К. А. Залесский, О. В. Сухарева, А. А. Фетисов. М., 2007. С. 179.
45. Ravenstein Karte von Deutschland. Frankfurt a/Main, 1941.
46. Übersichtskarte von Europa. [Miejsce wydania nieczytelne], 1940.
47. Большой атлас России. C. 350-360.
48. История войн Россия. C. 153-171.
49. Россия. Полный энциклопедический иллюстрированный справочник в схемах, картах, таблицах/Сост. П. Дейниченко. М., 2007. С. 284-290.
50. Atlas zur Geschichte. Gotha, 1982. Bd 2. S. 46.
51. Der Brockhaus Atlas zur Geschichte. Epochen, Territorien, Ereignisse. Mannheim; Leipzig, 2007. P. 285.
52. McNally R. Atlas of Word History. New York; Chicago; San-Francisko, 1957. S. 178-186.
53. Nouschi M. Mały atlas XX wieku. Historia [w tłumaczeniu polskim z uzupełnieniami polskimi na temat historii Polski w XX w.]. Warszawa, 2006. S. 90.
54. Putzger historischer Weltatlas/Hrsg. W. Leisering. Berlin, 1990. S. 114.
55. Putzger historischer Weltatlas/Hrsg. E. Bruckmüller, C. Hartmann. Berlin, 2006. S. 176-177.
56. Chew A. F. An Atlas of Russian History. Eleven Centurie of Changing Borders. London, 1970. Map 31-32.
57. Podobnie pokazany rozbiór Polski w 1939 r. w: The Times History of Europe. 3000 Years of History in Maps. London, 2003. S. 178.
58. Magocsi P. R. Historikal Atlas of Central Europe. Seattle, 2002. S. 178-186.
59. McEvedy C. The Penguin Atlas of Recent History: Europe Since 1815. [Brak konkretnego miejca wydania], 1987. S. 75-87.
60. Przybytek D., Mierzwa S. Atlas historia dla gimnazjum/Red. G. Strauchold. Wrocław, 2005. S. 62-67.
61. Atlas historyczny. Od starożytno.ci do współczesno.ci. Liceum/Red. I. Hajkiewicz. Warszawa, 2008. S. 118-129.
62. Atlas historyczny Polski/Red. W. Czapliński, T. Ładogórski. Warszawa; Wrocław, 1996.
63. Eberhardt P. Polska granica wschodnia 1939-1945. Warszawa, [brak daty wydania].
64. Stosunki Rzeczypospolitej Polskiej z państwem radzieckim 1918-1943. Wybór dokumentów/Oprac. i wybrał J. Komaniecki. Warszawa, 1991.
65. Teheran.Jałta.Poczdam: Dokumenty konferencji szefów rządów trzech wielkich mocarstw. Warszawa, 1972.
66. Bartlett Ch. Konflikt globalny. Międzynarodowa rywalizacja wielkich mocarstw w latach 1880-1990. Wrocław, 1997.
67. Kissinger H. Dyplomacja. Warszawa, 1996.
68. Wiek XX w śródłach. Wybór tekstów.ródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii, studentów i uczniów/Oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S. B. Lenard. Warszawa, 2002.
69. Winnicki Z. Jeszcze jedna mapa. przyczynek o kształtowaniu się granicy polsko-radzieckiej w latach 1944-1945 (skorygowana Linia Curzona)//Winnicki Z. Szkice kresowe. Wrocław, 1995. S. 72.
70. Mapa Polski, opracowali i wydali na podstawie materiałów Wojskowego Instytutu Geograficznego St. Drygasiewicz i S. Hildt 1. XII. 1945 r.
71. Strauchold G. My.l zachodnia. S. 76.
72. Geograficzno-statystyczny atlas Polski. Lwów; Warszawa, 1921.
73. Velhagen & Klasings Grossem Volksatlas/Hrsg. von W. Preuss. Bielefeld; Leipzig, 1941. Karta 18.
74. Wysiedlenia wypędzenia i ucieczki 1939-1959. Atlas ziem Polski/Red. G. Hryciuk, Warszawa, 2008.
75. Historia dyplomacji polskiej/Red. W. Michowicz. Warszawa, 1999. T. V: 1939-1945.
76. Polska. ZSRR. Struktury podległo.ci. Dokumenty WKP(B) 1944-1949/Oprac. G. A. Bordiugow, A. Kochański, A. Koseski, G. F. Matwiejew, A. Paczkowski. Warszawa, 1995.
77. Strauchold G. My.l zachodnia. S. 104-105.

 

Tags: Second World War, history of Poland