Rok B. Unia lubelska i unia brzeska — tworzenie państwa nowożytnej Europy

Дата изменения
Дата публикации:
Title of the article Travellers from The Grand Duchy of Lithuania in the 18th century
Authors Rok, Bogdan - Professor, Doctor of Historical Science, professor of Wroclaw University, Wroclaw,
Poland, Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
In the section Miscellanea / Смесь
Year 2011 Issue 2 Pages 55-70
Type of article RAR Index UDK 94(474.5) Index BBK 63.3(4Лит)
Abstract During the XVIII century many foreign travels were undertaken from the Grand Duchy of Lithuania and there are over a dozen preserved diaries describing them. Some of these journeys led to Western Europe (for example those described by Krzysztod Zawisza and Tadeusz Bukaty) or to St. Petersburg, which was a popular destination among White Ruthenian nobles by the end of XVIII century. Other, like the one written by Ludwik Sienicki, are a testimony of a Siberian exile. Among the preserved relations are also three large diaries written by travelling clergyman (Juwenalis Charkiewicz and Ksawery Bohusz wandering throughout Europe and Antonii Burnicki to the Holy Land) as well as two descriptions made by women (Teofi la z Radziwiłłów Morawska and Salomea z Rusickich Pilsztynowa).
Keywords History of travel, Travelling, Grand Duchy of Lithuania
Full text version of the article. Article language in Polish
Bibliography

1. Halecki O. Dzieje Unii Jagiellońskiej. Warszawa, 1920. T. 2.
2. Łowmiański H. Uwagi w sprawie podłoża społecznego i gospodarczego unji jagiellońskiej//Księga pamiątkowa ku uczczeniu czterechsetnej rocznicy wydania pierwszego Statutu Litewskiego/Red. S. Ehrenkreutz. Wilno, 1935. S. 214-325.
3. Bardach J. Krewo i Lublin. Z problemów unii polsko-litewskiej//Kwartalnik Historyczny. 1969. R. 76. Z. 3. S. 583-619.
4. Nowak-Dłużewski J. Okolicznościowa poezja polityczna w Polsce. Czasy zygmuntowskie. Warszawa, 1966. S. 263-280.
5. Rok B. Dzieło sejmu lubelskiego 1569 roku w świetle historiografii narodów dawnej Rzeczypospolitej//Unia Lubelska 1569 roku w dziejach Polski i Europy/Red. A. Witusik. Lublin, 2004. S. 95-102.
6. Chynczewska-Hennel T. Unia brzeska XVII stulecia w polskiej historiografii//Białoruskie Zeszyty Historyczne. 1996. Nr. 2 (6). S. 31-40.
7. Mironowicz A. Unia brzeska w świetle historiografii. Uwagi o stanie badań//Chrześcijanin w Świecie. Zeszyty OdiSS. 1988. T. 20. Nr. 8/9. S. 161-175.
8. Гудзяк Б. Захiдна iсторiографiя i Берестейська Унiя//Богословiя. 1990. T. 54. C. 123-126.
9. Марозава С. В. Берасцейская царкоўная унiя 1596 г. ў беларускай гiстарыяграфii. Гродна, 2002.
10. Bardach J. Krewo i Lublin. S. 611.
11. Mikołaj Rey//Polski słownik biografi czny. Wrocław, 1988-1989. T. 31. S. 196-203.
12. Nowak-Dłużewski J. Okolicznościowa poezja polityczna... S. 265.
13. Orzechowski Stanisław//Polski słownik biografi czny. Wrocław, 1974. T. 24. S. 287-292.
14. Baryczowa M. Rotundus Mieleski Augustyn//Polski słownik biografi czny. Wrocław 1989-1991. T. 32. S. 315-318.
15. Nowak-Dłużewski J. Okolicznościowa poezja polityczna... S. 271-274.
16. Bardach J. Miasta na prawie magdeburskim w Wielkim Księstwie Litewskim od schyłku XIV do połowy XVII stulecia//Kwartalnik Historyczny. 1980. R. 87. Z. 1. S. 21-50.
17. Bardach J. Ustrój miast na prawie magdeburskim w Wielkim Księstwie Litewskim do połowy XVII wieku//Bardach J. O dawnej i niedawnej Litwie. Poznań, 1988. S. 72-119.
18. Dainos pasauliui, saulei ir sau. Lietuvos XVI-XVII amžiaus poezijos antologija/Sudare E. Ulćinaite. Vilnius, 1993.
19. Cynarski S. Zygmunt August. Wrocław, 1988. S. 105-118.
20. Halecki O. Przyłączenie Podlasia, Wołynia i Kijowszczyzny do Korony w roku 1569. Kraków, 1915.
21. Akta unji Polski z Litwą 1385-1791/Wyd. S. Kutrzeba i W. Semkowicz. Kraków, 1932. S. 331-373.
22. Halecki O. Dzieje Unii Jagiellońskiej. T. 2. S. 337-339.
23. Bardach J. Krewo i Lublin. S. 612.
24. Halecki O. Dzieje Unii Jagiellońskiej. T. 2. S. 340.
25. Wisner H. Kilka uwag o Wielkim Księstwie Litewskim I połowy XVII wieku//Lietuvos Valstybé XII-XVIII a./Redakciné kolegija Z. Kiaupa, A. Mickevicius. Vilnius, 1997. S. 313-323.
26. Unia brzeska i jej następstwa. Materiały z sesji naukowej, która odbyła się w Gdańsku w kwietniu 1991 roku/Pod red. T. Stegnera. Gdańsk, 1991.
27. Unia brzeska. Geneza, dzieje i konsekwencje w kulturze narodów słowiańskich/Red. R. Łużny, F. Ziejka, A. Kępiński. Kraków, 1994.
28. Unia brzeska 1596. Geneza i skutki/Red. M. Woźniak. Toruń, 1996.
29. Unia brzeska z pespektywy czterech stuleci/Red. tomu J. Gajek, S. Nabywaniec. Lublin, 1998.
30. Halecki O. From Florens to Brest 1439-1596. Rome, 1958.
31. Halecki O. Dzieje unii kościelnej w Wielkiem Księstwie Litewskiem (do r. 1596)//Pamiętnik VI Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Wilnie 17-20 września 1935 r. Lwów, 1935. T. 1: Referaty. S. 311-319.
32. Rok B. Zagadnienie realizacji unii brzeskiej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów//Z dziejów wrocławskiego Kościoła katolickiego. Tendencje unijne/Red. I. Dec, K. Matwijowski. Wrocław, 2002. S. 36-45.
33. Szegda M. Unia brzeska 1596 roku jako wyraz dążności wspólnot prawosławnych do reformy Kościoła//Polska-Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa. Studia z dziejów chrześcijaństwa na pograniczu kulturowym i etnicznym. T. 2/Red. S. Stępień. Przemyśl, 1994. S. 77-84.
34. Fenczak A. Kościół grekokatolicki w Polsce do roku 1772 jako dzieło swojej epoki (W poszukiwaniu szerszych perspektyw badawczych)//Polska-Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa. Studia z dziejów chrześcijaństwa na pograniczu kulturowym i etnicznym. T. 2/Red. S. Stępień. Przemyśl, 1994. S. 90.
35. Kempa T. Konstanty Wasyl Ostrogski (ok. 1524/1525-1608). Wojewoda kijowski i marszałek Ziemi Wołyńskiej. Toruń, 1997.
36. Марозава С. В. Брэсцкая унiя ў национальна-культурным развiццi Беларусi//З гiсторыi ўнiяцтва ў Беларусi (да 400-годдзя Брэсцкай yнii)/Ред. М. В. Бiч i П. А. Лойка. Мiнск, 1996. С. 5-16.
37. Chynczewska-Hennel T. Świadomość narodowa szlachty ukraińskiej i Kozaczyzny od schyłku XVI do połowy XVII wieku. Warszawa, 1985.
38. Chynczewska-Hennel T. The National Consciousness of Ukrainian Nobles and Cossacks from the End of the 16th to the Middle of 17th century//Harvard Ukrainian Studies. 1986. Vol. 10. Nr. 3-4. S. 377-392.
39. Łużny R. Między Bizancjum a Rzymem. O procesie kształtowania się nowożytnego piśmiennictwa Ukraińców//Pamiętnik Słowiański. 1991. R. XLI. S. 31-43.
40. Łużny R. Akademia Kijowsko-Mohylańska a kultura polska//Przegląd Humanistyczny. 1984. R. XVIII. Z. 2. S. 55-67.
41. Skóra M. Unia a rozwój kultury ukraińskiej. Między Wschodem a Zachodem//Unia brzeska i jej następstwa. Materiały z sesji naukowej, która odbyła się w Gdańsku w kwietniu 1991 roku/Red. T. Stegner. Gdańsk, 1991. S. 40-48.
42. Марозава С. Беларускi досвед дыялогу усходу i заходу i феномен берасцейскай царкоўнай унii//Дыяспара. Культуралогiя. Гiсторыя. Матэрыялы мiжнароднага кангрэса беларусiстаў «Беларуская культура ў кантэксце культур еўрапейскiх краiн». Мiнск, 6-9 чэрвеня 2005 г. Мiнск, 2006. С. 265-277.
43. Naumow A. Unia religijna jako rozdarcie kultury//Slavia Orientalis. 1993. T. XLII. Nr. 2. S. 203-209.
44. Hagiografia Polska. Słownik bio-bibliograficzny/Red. O. R. Gustaw. Poznań, 1971. T. 1. S. 738-757.
45. Niewiero F. Dzieje kultu św. Kazimierza//Nasza Przeszłość. 1979. Nr. 33. S. 61-124.
46. Rożek M. Święty Kazimierz -patron Rzeczypospolitej Obojga Narodów//Analecta Cracoviensia. 1984. Nr. 16. S. 113-137.
47. Kroll P. Od ugody hadziackiej do Cudnowa. Kozaczyzna między Rzecząpospolitą a Moskwą w latach 1658-1660. Warszawa, 2008.
48. 350-lecie Unii Hadziackiej (1658-2008)/Pod red. T. Chynczewskiej-Hennel, P. Krolla i M. Nagielskiego. Warszawa, 2008.
49. Rok B. Z dziejów latynizacji i polonizacji obrządku greckokatolickiego na wschodnich ziemiach Rzeczypospolitej Obojga Narodów//Zeszyty Naukowego Studenckiego Koła Ukrainoznawczego. 1996. Z. 3. S. 24-33.
50. Tyszkowski K. Poselstwo Lwa Sapiehy w Moskwie 1600 r. (Archiwum Towarzystwa Naukowego we Lwowie. T. 4). Lwów, 1927. S. 1-88.
51. Конан У. М. Iдэя «Саюзнай дзяржавы» ў XVI -пачатку XVII ст.: Геапалiтычны праект Льва Сапеги//Леў Сапега (1557-1633 гг.) i яго час: Зб. навук. прац/Ред. С. В. Моразава и инш. Гродна, 2007. С. 111-117.
52. Czwołek A. Lew Sapieha, dyplomata w służbie Zygmunta III//Tamże. S. 123-138.
53. Лащкевiч С. А. Дыпламатыя Льва Сапегi ў 1590-1600 гг.//Tamże. S. 139-142.
54. Rok B. Problem mniejszości narodowych i wyznaniowych w dziejach Rzeczypospolitej Obojga Narodów (1569-1795)//Wśród «swoich» i «obcych». Rola edukacji w społeczeństwach wielokulturowych Europy Środkowej (XVIII-XX wiek). Red. S. Walasek. Kraków, 2006. S. 25-37.
55. Litwin H. Narody pierwszej Rzeczypospolitej//Tradycje polityczne dawnej Polski/Red. A. Sucheni-Grabowska i A. Dybkowska. Warszawa, 1993. S. 168-218.
56. Tradycje szlacheckie w kulturze polskiej. Warszawa, 1976.

 

Метки: Grand Duchy of Lithuania, MISCELLANEA / СМЕСЬ, History of travel, Travelling