Страухольд, Гжегош. XX-wieczna historia Białorusi w poglądach historiografi i polskiej lat 1989–2011 [История Белоруссии в ХХ веке в польской историографии 1989–2011 гг.]

Дата изменения
Дата публикации:
Название статьи  XX-wieczna historia Białorusi w poglądach historiografi i polskiej lat 1989–2011 [История Белоруссии в ХХ веке в польской историографии 1989–2011 гг.]
Авторы  Страухольд, Гжегош - Университет Вроцлава, Польша
В рубрике  Commentarii / Статьи
Год 2011 Номер журнала  2 Страницы  102-114
Тип статьи Научная статья Индекс УДК  94(476) Индекс ББК  
Аннотация Тесные исторические польско-белорусские связи, наличие в республике Беларусь польского населения обеспечили интерес польских ученых к белорусской проблематике. После демократизации польской политической системы в 1989 г., а также образования в результате распада Советского Союза независимого государства Республика Беларусь, польские историки могут высказывать свое мнение без цензуры. Особенно трудно обсуждаются последние страницы истории Беларуси в ХХ веке, идет переоценка взаимоотношений в 1921-1939 гг., когда Беларусь была разделена между Польшей и СССР. С большой долей эмоциональности исследуются годы Второй мировой войны, когда - с сентября 1939 г. - белорусские земли были объединены в рамках Советского Союза. Отдельный интерес представляет история Беларуси в течение двух десятилетий после 1991 г., когда Республика Беларусь первоначально была демократическим государством, а потом уже несколько лет переживает режим антидемократической диктатуры.
Ключевые слова  Белоруссия, Польша, история Восточной Европы в XX в., историография
Полный текст статьи Язык статьи русский
Список цитируемой литературы

1. Balcerak, Wiesław. Sprawa białoruska a polityka odradzającej się Rzeczypospolitej, in Polska -Białoruś 1918-1945/Red. Wiesław Balcerak, Warszawa: Instytut Historii PAN. Stowarzyszenie Wspołpracy Polska-Wschod. Stowarzyszenie Polska-Bialoruś, 1994. S. 6-31.
2. Bazylow, Ludwik; Wieczorkiewicz, Paweł. Historia Rosji. Wrocław: "Ossolineum", 2005. 632 s.
3. Boćkowski, Daniel. Na zawsze razem? Polacy, Białorusini, Żydzi a władza radziecka na połnocnowschodnich ziemiach II RP w czasie II wojny światowej, in Narod -Państwo Europa Środkowa w XIX i XX wieku/Red. Artur Patek i Wojciech Rojek. Krakow: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006. S. 169-178.
4. Chwalba, Andrzej. III Rzeczpospolita. Raport specjalny. Krakow: Literackie, 2005. 307 s.
5. Ciesielski, Stanisław; Hryciuk, Grzegorz; Srebrakowski, Aleksander. Masowe deportacje ludności w Związku Radzieckim. Toruń: Adam Marszałek, 2003. 508 s.
6. Ciesielski, Stanisław; Hryciuk, Grzegorz; Srebrakowski, Aleksander. Masowe deportacje radzieckie w okresie II wojny światowej. Wrocław: Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego; Wrocławskie Towarzystwo Miłośnikow Historii, 1994. 231 s.
7. Czapiewski, Edward. Białoruś między polską a Rosją Radziecką -Litbieł (1919-1920), in Polska i Białoruś w XX wieku: Z dziejow Europy Środkowo-Wschodniej/Red. Edward Czapiewski i Grzegorz Strauchold. Wrocław: "Gajt", 2009. S. 37-48.
8. Czubiński, Antoni. Historia Polski 1864-2001. Wrocław: "Ossolineum", 2002. 490 s.
9. Czubiński, Antoni. Walka Jozefa Piłsudskiego o nowy kształt polityczny Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1918-1921. Toruń: Adam Marszałek, 2002. 443 s.
10. Dudek, Antoni. Historia polityczna Polski 1989-2005. Krakow: "Arcana", 2007. 535 s.
11. Głowiński, Tomasz. Zapomniany garnizon. Oddziały Korpusu Ochrony pogranicza w Iwieńcu w latach 1924-1939. Wrocław: "Gajt", 2009. 152 s.
12. Gomołka, Krystyna. Między Polską a Rosją. Białoruś w koncepcjach polskich ugrupowań politycznych 1918-1922. Warszawa: "Gryf", 1994. 263 s.
13. Gomołka, Krystyna. Sprawa białoruska w koncepcjach Narodowej Demokracji w latach 1918-1922, in Polska -Polacy -mniejszości narodowej/Red. Wojciech Wrzesiński. Wrocław: Ossolineum, 1992. S. 255-268.
14. Gruszczak, Artur. Powrot dyktatury na Białorusi, in Historia polityczna świata XX wieku 1945-2000/Red. Marek Bankowicz. Krakow: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2004. S 791-793.
15. Iwanow, Mikołaj. Pierwszy narod ukarany. Polacy w Związku Radzieckim 1921-1939. Warszawa; Wrocław: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1991. 399 s.
16. Jagiełło, Michał. Partnerstwo dla przyszłości. Szkice o polityce wschodniej i mniejszościach narodowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN; Biblioteka Narodowa, 2000. 489 s.
17. Kabzińska, Iwona. Wśrod "kościelnych Polakow": Wyznaczniki tożsamości etnicznej (narodowej) Polakow na Białorusi. Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 1999. 207 s.
18. Kaczmarek, Ryszard. Historia Polski 1914-1989. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. 992 s.
19. Kamiński, Marek; Zacharias, Michał. Polityka zagraniczna Rzeczypospolitej Polskiej 1918-1939. Warszawa: Izdatelstwo "LTW", 1998. 315 s.
20. Koseski, Adam. Białoruskie formacje zbrojne, in Polska -Białoruś 1918-1945/Red. Wiesław Balcerak. Warszawa: Instytut Historii PAN. Stowarzyszenie Wspołpracy Polska-Wschod; Stowarzyszenie Polska-Bialoruś, 1994. S. 59-73.
21. Kościuk, Mariusz. Czynnik polski w stalinowskiej polityce represyjnej lat trzydziestych na Białorusi, in Polska -Białoruś 1918-1945/Red. Wiesław Balcerak. Warszawa: Instytut Historii PAN; Stowarzyszenie Wspołpracy Polska-Wschod; Stowarzyszenie Polska-Bialoruś, 1994. S. 105-111.
22. Kukułka, Jerzy. Historia wspołczesna stosunkow międzynarodowych 1945-1996. Warszawa: Scholar, 1996. 731 s.
23. Kuźniar, Roman. Pozimnowojenne dwudziestolecie 1989-2010. Stosunki międzynarodowe na przełomie XX i XXI wieku. Warszawa: Scholar, 2011. 536. s.
24. Łaniec, Stanisław. Białoruś w dobie kryzysu społeczno-politycznego (1900-1914). Olsztyn: Izdatelstwo "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej", 1993. 133 s.
25. Łatyszonek, Oleg. Od Rusinow Białych do Białorusinow: U źrodeł białoruskiej idei narodowej. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2006. 388 s.
26. Łuczak, Czesław. Polska i Polacy w drugiej wojnie światowej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 1993. 715 s.
27. Michaluk, Dorota. Białoruska Republika Ludowa 1918-1920. U podstaw białoruskiej państwowości. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010. 597 s.
28. Michniuk Włodzimierz. Z historii represji politycznych przeciwko Polakom na Białorusi w latach trzydziestych, in Polska-Białoruś 1918-1945/Red. Wiesław Balcerak. Warszawa: Instytut Historii PAN; Stowarzyszenie Wspołpracy Polska-Wschod; Stowarzyszenie Polska-Bialoruś, 1994. S. 112-120.
29. Mickiewicz, Piotr. Polska wobec wschodniego wymiaru Europejskiej Polityki Sąsiedztwa w latach 2004-2009, in Polska i sąsiedzi. Studia z dziejow kultury, gospodarki i myśli politycznej/Red. Maciej hejger i Wojciech Skora. Pruszcz Gdański; Słupsk: Jasne, 2010. S. 365-375.
30. Mironowicz, Eugeniusz. Białorusini w Polsce 1944-1949. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1993. 219 s.
31. Mironowicz, Eugeniusz. Białoruś. Warszawa: Trio, 2007. 410 s.
32. Nałęcz, Tomasz. Odzyskana niepodległość, in Samsonowicz, Henryk, Tazbir, Janusz, Łepkowski, Tadeusz, Nałęcz, Tomasz. Polska. Losy państwa i narodu do 1939 roku. Warszawa: Iskry, 2003. S. 415-574.
33. Paczkowski, Andrzej. Poł wieku dziejow Polski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. 462 s.
34. Radzik, Ryszard. Kim są Białorusini? Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2004. 243 s.
35. Roszkowski, Wojciech. Najnowsza historia Polski 1980-2002. Warszawa: Świat Książki, 2003. 294 s.
36. Roszkowski, Wojciech. Połwiecze. Historia polityczna świata po 1945 roku. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997. 636 s.
37. Ruchniewicz, Małgorzata. Polityka podatkowa wobec wsi w latach 1947-1948 jako jeden z instrumentow kolektywizacji zachodnich obwodow Białorusi, in Polska i Białoruś w XX wieku. Z dziejow Europy Środkowo-Wschodniej/Red. Edward Czapiewski i Grzegorz Strauchold. Wrocław: "Gajt", 2009. S. 63-74.
38. Ruchniewicz, Małgorzata. Wieś zachodniobiałoruska 1944-1953. Wybrane aspekty. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2010. 477 s.
39. Rudkouski, Petr. Powstawanie Białorusi. Wrocław: Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, 2009. 240 s.
40. Srebrakowski, Aleksander. Powstanie Związku Polakow na Białorusi oraz Związku Polakow na Litwie, in Polska i Białoruś w XX wieku. Z dziejow Europy Środkowo-Wschodniej/Red. Edward Czapiewski i Grzegorz Strauchold. Wrocław: "Gajt", 2009. S. 179-188.
41. Suleja, Włodzimierz. Jozef Piłsudski. Wrocław: "Ossolineum", 1995. 386 s.
42. Śleszyński, Wojciech. Okupacja sowiecka na Białostocczyźnie w latach 1939-1941. Białystok: Agencja Wydawnicza Benkowski. Białostockie Wydawnictwo Naukowe, 2001. 594 s.
43. Turonek, Jerzy. Białoruś pod okupacją niemiecką. Warszawa: Książka i Wiedza, 1993. 287 s.
44. Wierzbicki, Marek. Polacy i Białorusini w zaborze sowieckim: Stosunki polsko-białoruskie na ziemiach połnocno-wschodnich II Rzeczypospolitej pod okupacją sowiecką 1939-1941. Warszawa: Ofi cyna Wydawnicza Wolumen, 2000. 366 s.
45. Winnicki, Zdzisław. Szkice i obrazki zaniemeńskie. Wrocław: "Stowarzyszenie "Wspolnota Polska". Oddział we Wrocławiu", 2000. 317 s.
46. Winnicki, Zdzisław. Wspołczesna doktryna i historiografi a białoruska (po roku 1989) wobec Polski i polskości. Wrocław: Ofi cyna Wydawnicza Arboretum, 2003. 620 s.
47. Wnuk, Rafał. Między Scyllą a Charybdą. Niemiecka i sowiecka okupacja Polski 1939-1941, in Niepiękny wiek XX/Red. Jerzy Eisler i in. Warszawa: Instytut Historii PAN. Instytut Pamięci Narodowej, 2010. S. 127-140.

 

Метки: Польша, Белоруссия, история Восточной Европы в XX в.