Поп И.-А. The Genesis of the Medieval State in the Area of Transylvania (9th–13th Centuries) [Генезис средневековой государственности в Трансильвании (IX–XIII вв.)]

Дата изменения
Дата публикации:
Название статьи  The Genesis of the Medieval State in the Area of Transylvania (9th–13th Centuries) [Генезис средневековой государственности в Трансильвании (IX–XIII вв.)]
Авторы  Поп Иоанн-Аурел - доктор истории, действительный член Румынской академии наук, ректор Университета Babeş-Bolyai (Клуж-Напока), директор Центра трансильванских исследований Румынской академии наук (Клуж-Напока)
В рубрике Commentarii/статьи
Год 2012 Номер журнала Страницы  51-78
Тип статьи Научная статья Индекс УДК 94(498) + 1-924.54  Индекс ББК  
Аннотация  В статье рассматривается эволюция средневекового региона Трансильвании от территории, поделенной между славянскими, румынскими, а затем также мадьярскими политическими структурами, до особой провинции под властью венгерской короны. Также исследуется религиозная и конфессиональная трансформация, происходившая в рассматриваемый период в регионе между Карпатскими горами (от христианизации местных - «старых и новых» - популяций до их сдвига в сторону Византии, в последнее столетие существования Первого Болгарского царства, и до перемен, принесенных экспансией латинского обряда Венгерского королевства после 1000 г.). В статье также рассматривается несколько спорных вопросов, таких как вопрос «румынского континуитета» против «теории миграции» или этнический состав Трансильвании до и после того, как она стала конституированной частью Венгерского королевства. Особое внимание уделяется местному политическому и административному развитию, которое сохранило (и адаптировало) Трансильванию в качестве воеводства в рамках Венгерского королевства.
Ключевые слова  Трансильвания, формирование государственности, католическая и православная церкви, миграция, континуитет
Полный текст статьи Язык статьи русский
Список цитируемой литературы

1. Pop I.-A. Romanians and Hungarians from the 9th to the 14th Century. The Genesis of the Transylvanian Medieval State. Cluj-Napoca, 1996.
2. Pop I.-A. «Din mainile valahilor schizmatici…» Romanii şi puterea in Regatul Ungariei medievale (secolele XIII-XIV). Bucureşti, 2011.
3. Pop I.-A. Testimonies on the Ethno-Confessional Structure of Medieval Transylvania and Hungary (9th-14th centuries)//Pursuing Diversity. Demographic Realities and Ethno-Confessional Structures in Transylvania/Ed. by I.-A. Pop, S. P. Bolovan, and I. Bolovan. (Transylvanian Review. 2010. Vol. XIX. Supplement No. 1). P. 9-18.
4. Pop I.-A. The Ethno-Confessional Structure of Medieval Transylvania and Hungary. Cluj-Napoca, 1994. P. 15.
5. Pop I.-A. Romanians and Hungarians… P. 137-138.
6. Madgearu A. Contribuţii privind datarea confl ictului dintre ducele bănăţean Ahtum şi regele Ştefan I al Ungariei//Banatica. 1993. Vol. XII. Nr. 1. P. 5-12.
7. Pop I.-A. Instituţii medievale romaneşti. Adunările cneziale şi nobiliare (boiereşti) din Transilvania in secolele XIV-XVI. Cluj-Napoca, 1991. P. 67-68.
8. Pop I.-A. Romanians and Hungarians… P. 152.
9. Cronica pictată de la Viena (Chronicon pictum Vindobonense)//Popa-Lisseanu G. Izvoarele istoriei romanilor. Vol. XI. Bucureşti, 1937. P. 21.
10. Achim, Viorel. Districtele medievale romaneşti de pe valea superioară a Begheiului, in Anuarul Institutului de Istorie. Cluj, 1990-1991. Vol. XXX. P. 23-35.
11. Barbu, Mircea; Zdroba, Mircea. Noi cercetări privind cetatea de pămant de la Vladimirescu, in Ziridava. 1977. Vol. VIII. P. 17-28.
12. Bejan, Adrian. Banatul in secolele IV-XII. Timişoara: Editura de Vest, 1995. 224 p.
13. Benea, Doina. Din istoria militară a Moesiei Superior şi a Daciei. Legiunea a VI-a Claudia şi legiunea a III-a Flavia. Cluj-Napoca: Dacia, 1983. 260 p.
14. Borcea, Liviu; Gorun, Gheorghe (Coordonatori). Istoria oraşului Oradea. Oradea: Cogito, 1995. 511 p.
Контекст: ...P. 161. 23 Istoria orasului Oradea / Coordonatori L. Borcea, G. Gorun. Oradea, 1995...

15. Brezeanu, Stelian. Jiu-Gelou. Istorie şi lingvistică, in Timpul istoriei. I. Memorie şi patrimoniu. In honorem emeritae Ligia Barzu. Bucureşti, 1997. P. 237-244.
16. Brezeanu, Stelian. «Romani» şi «Blachi» la Anonymus. Istorie şi ideologie politică, in Revista de istorie. 1981. Vol. 34. Nr. 7. P. 1313-1340.
17. Ciocaltan, Virgil. Observaţii referitoare la romanii din Cronica notarului anonim al regelui Bela, in Revista de istorie. 1987. Vol. 40. Nr. 5. P. 445-453.
18. Csaba, Csapodi. Az Anonymus -kerdes tortenete. Budapest: Magvető, 1978. 162 p.
19. Drăganu, Nicolae. Romanii in veacurile IX-XIV pe baza toponimiei şi onomascicei. Bucureşti: Monitorul Ofi cial, 1933. 683 p.
20. Gluck, Eugen. Contribuţii la istoria părţilor arădene in epoca ducatului lui Ahtum, in Ziridava. 1976. Vol. VI. P. 89-116.
21. Gluck, Eugen. Cu privire la istoricul părţilor arădene in epoca voievodatului lui Ahtum, in Studii privind istoria Aradului. Bucureşti: Editura Politică, 1980. P. 97-109.
22. Edroiu, Nicolae. Formaţiuni statale pe teritoriul Romaniei (secolele VIII-XI). Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, 1999. 211 p.
23. Horedt, Kurt. Contribuţii la istoria Transilvaniei in secolele IV-XIII. Bucureşti: Editura Academiei, 1958. 193 p.
24. Horedt, Kurt. Das fruhmittelalterliche Siebenburgen. Ein Uberblick. Thaur-Innsbruck: Wort und Welt Verlag, 1988. 119 p.
25. Horedt, Kurt. Siebenburgen im Fruhmittelalter. Bonn: Habelt, 1986. 225 p.
26. Kristo, Gyula. Ardealul timpuriu (895-1324). Szeged: Editura Universităţii, 2004. 400 p.
27. Lupaş, Ioan. Studii istorice. Vol. V. Sibiu; Cluj: Cartea Romanească, 1945-1946. 312 p.
28. Madgearu, Alexandru. Contribuţii privind datarea confl ictului dintre ducele bănăţean Ahtum şi regele Ştefan I al Ungariei, in Banatica. 1993. Vol. XII. Nr. 1. P. 5-12.
29. Madgearu, Alexandru. Romanii in opera Notarului Anonym. Cluj-Napoca: Centrul de Studii Transilvane, 2001. 259 p.
30. Nistor, Ion I. Legăturile cu Ohrida şi exarhatul Plaiurilor, in Analele Academiei Romane. Memoriile Secţiunii Istorice. Seria a III-a. 1945. Tomul 27. Memoriul 6. P. 123-151.
31. Papacostea, Şerban. Romanii in secolul XIII. Intre Cruciată şi Imperiul Mongol. Bucureşti: Editura Enciclopedică, 1993. 188 p.
32. Pascu, Ştefan. Voievodatul Transilvaniei. Vol. I. Ediţia a II-a. Cluj: Dacia, 1972. 594 p.; Vol. III. Cluj-Napoca, 1986. 674 p.; Vol. IV. Cluj-Napoca, 1983. 568 p.
33. Pop, Ioan-Aurel. «Din mainile valahilor schizmatici…». Romanii şi puterea in Regatul Ungariei medievsle (secolele XIII-XIV). Bucureşti: Litera Internaţional, 2011. 381 p.
34. Pop, Ioan-Aurel. Instituţii medievale romaneşti. Adunările cneziale şi nobiliare (boiereşti) din Transilvania in secolele XIV-XVI. Cluj-Napoca: Dacia, 1991. 256 p.
35. Pop, Ioan-Aurel. Romanians and Hungarians from the 9th to the 14th Century. The Genesis of the Transylvanian Medieval State. Cluj-Napoca: Centrul de Studii Transilvane: Fundaţia Culturală Romană, 1996. 256 p. (Bibliotheca Rerum Transsilvaniae XIII).
36. Pop, Ioan-Aurel. Testimonies on the Ethno-Confessional Structure of Medieval Transylvania and Hungary (9th-14th centuries), in Pop, Ioan-Aurel; Bolovan, Sorina Paula; Bolovan, Ioan (eds.). Pursuing Diversity. Demographic Realities and Ethno-Confessional Structures in Transylvania. Transylvanian Review. 2010. Vol. XIX. Supplement No. 1. P. 9-41.
37. Pop, Ioan-Aurel. The Ethno-Confessional Structure of Medieval Transylvania and Hungary. Cluj-Napoca: Center for Transylvanian Studies, 1994. 48 p.
38. Pop, Ioan-Aurel; Nagler, Thomas (Coordinators). The History of Transylvania. Vol. I (until 1541). Cluj-Napoca: Editura Institutul Cultural Roman: Centrul de Studii Transilvane, 2005. 388 p.
39. Protase, Dumitru. Autohtonii in Dacia. Vol. I. Dacia Romană. Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1980. 311 p.
40. Rusu, Mircea. Consideraţii cu privire la situaţia social-economică şi politică a primelor formaţiuni statale romaneşti, in Acta Musei Napocensis. 1984. Vol. XXI. P. 181-195.
41. Rusu, Mircea. Les formations politiques roumaines et leur lutte pour l'autonomie, in Revue Roumaine d'Histoire. 1982. Vol. XXI. Nr. 3-4. P. 351-385.
42. Sălăgean, Tudor. Ţara lui Gelou. Contribuţii la istoria Transilvaniei de nord in secolele IX-XI. Cluj-Napoca: Argonaut, 2006. 236 p.
43. Spinei, Victor. Migraţia ungurilor in spaţiul carpato-dunărean şi contactele lor cu romanii in secolele IX-XI, in Arheologia Moldovei. 1990. Vol. XIII. P. 103-148.
44. Spinei, Victor. Moldova in secolele XI-XIV. Bucureşti: Editura Academiei, 1982. 384 p.
45. Spinei, Victor. Realităţi etnice şi politice in secolele X-XIII. Romani şi turanici. Iaşi: Junimea, 1985. 239 p.
46. Suciu, Ioan; Constantinescu, Radu. Documente privitoare la istoria Banatului. Vol. I. Timişoara: Mitropolia Banatului, 1980. 384 p.
47. Teodor, Pompiliu. Evoluţia gandirii istorice romaneşti. Cluj: Dacia, 1970. 470 p.
48. Turcuş, Şerban. Saint Gerard of Cenad or The Destiny of a Venetian around the Year One Thousand. Cluj-Napoca: Editura Institutul Cultural Roman: Centrul de Studii Transilvane, 2006. 163 p.
49. Zimmermann, Harald. Veacul intunecat. Bucureşti: Editura Ştiinţifi că şi Enciclopedică, 1983. 263 p.

 

Метки: Трансильвания, формирование государственности, католическая и православная церкви, континуитет