Strauchold Grz. Z zagadnien granicy polsko-radzieckiej uksztaltowanej w wyniku II wojny swiatowej

Дата изменения
Дата публикации:
Название статьи  Z zagadnien granicy polsko-radzieckiej uksztaltowanej w wyniku II wojny swiatowej
Авторы  Страухольд Гж. - Вроцлавский университет (Польша)
В рубрике Commentarii/статьи
Год  2009 Номер журнала  1-2 Страницы  25-36
Тип статьи Научная статья Индекс УДК 94(438).081/82  Индекс ББК  
Аннотация  В статье рассматриваются модификации польской границы с эпохи Наполеоновский войн до конца II мировой войны.
Ключевые слова  История Польши, Вторая Мировая война
Полный текст статьи Язык статьи русский
Список цитируемой литературы

 1. Andress Allgemeiner Handatlas/Hrsg. von der Geographischen Anstalt von Velhagen & Klasing in Leipzig. Leipzig, 1896. S. 89-90.
2. Andress Allgemeiner Handatlas. S. 91 a.
3. Neper Handatlas über Alle Teile der Erde/Hrsg. von E. Debes. Leipzig, 1900. S. 13-32.
4. Das Koenigreich Polen und die Gouvernements Wilno, Grodno, Witebsk, Mohylew, Minsk, Volhynien, Podolien bund Białystok/Entworfen und gezeichnet von C. F. Welland. Weimar, 1831.
5. Kozenna B. Atlas geograficzny spolszczony przez Dr. E. Janotę i Bronisława Gustawicza. Warszawa, 1891. S. 20.
6. Romer E. Geografia dla klasy pierwszej szkół.rednich z atlasem geograficznym. Lwów, 1908. Karta 3.
7. Na temat twórczo.ci E. Romera porównaj m. in.: Atlasy, mapy i globusy Eugeniusza Romera/Oprac. B. Przyłuska. Warszawa, 2004.
8. Czyżewski J. Eugeniusz Romer (Wspomnienie po.miertne)//Czasopismo Geograficzne. 1954. T. 25. Z. 1-2. S. 5-23.
9. Czyżewski J. Geografia regionalna w twórczo.ci Eugeniusza Romera//Czasopismo Geograficzne. 1955. T. 26. Z. 1-2. S. 152-165.
10. Eugeniusz Romer. geograf i kartograf trzech epok: Materiały sesji naukowej/Red. J. Ostrowski, J. Pasławski, L. Szaniawska. Warszawa, 2004.
11. Mroczko M. Eugeniusz Romer (1871-1954): Biografia polityczna. Słupsk, 2008.
12. Na temat Wacława Nałkowskiego i jego poglądów porównaj: Lencewicz S. Wspomnienie o Wacławie Nałkowskim w dwudziestą piątą rocznicę źmierci. Warszawa, 1936.
13. Nałkowski W. Dydaktyka geografii. Wybór pism, wybrał i opracował Gustaw Wuttke. Warszawa, [brak daty wydania].
14. Dmowski R. Polityka polska i odbudowanie państwa. Warszawa, 1989. T. 1-2.
15. Nałkowski W. Terytorjum Polski historycznej jako indywidualno.ć gieograficzna [pisownia oryginalna.. G. S]. Warszawa, 1912.
16. Nałkowski W. W pięćdziesiąta rocznice zgonu (1911.1961)/Red. B. Olszewicz. Warszawa, 1962.
17. Nałkowski W. Geograficzny rzut oka na dawną Polskę. Warszawa, 1888.
18. Wapiński R. Położenie geograficzne ziem polskich a pojęcie terytorialne Polski//PH. 1992. T. 83. Z. 2. S. 302.
19. Strauchold G. Geografowie polscy wobec kształtu granicy zachodniej od końca epoki zaborów do pierwszych lat po II wojnie.wiatowej//Eugeniusz Romer. geograf i kartograf trzech epok: Materiały sesji naukowej/Red. J. Ostrowski, J. Pasławski, L. Szaniawska. Warszawa, 2004. S.123-138.
20. Wapiński R. Położenie geograficzne ziem polskich...//PH. 1992. T. 83. Z. 2. S. 299-316.
21. Wapiński R. Skutki podziałów zaborowych dla kształcenia się wyobrażeń o polskim terytorium państwowym//PH. 1992. T. 83. Z. 3. S. 451-471.
22. Wrzesiński W. Wokół problemów świadomo.ci regionalnej Polaków//Sobótka. 1993. Z. 2-3. S. 323-333.
23. Misiewicz T. Zagadnienie rewindykacji terytorialnych w ideologii polskiego ruchu nacjonalistycznego do roku 1918//Dzieje Najnowsze. 1986. T. 18. Z. 2. S. 3-34.
24. Kulak T. Jan Ludwik Popławski. twórca polskiej myśli zachodniej przełomu XIX i XX wieku. U śródeł idei piastowskiej. narodowej demokracji//Sobótka. 1985. Z. 1. S. 41-53.
25. Krzoska M. Für ein Polen an Oder und Ostsee. Zygmunt Wojciechowski (1900-1955) als Historiker und Publizist. Osnabrück, 2003.
26. Mazur Z. Antenaci. O politycznym rodowodzie Instytutu Zachodniego. Poznań, 2002.
27. Marczak T. Granica zachodnia w polskiej polityce zagranicznej w latach 1944.1950. Wrocław, 1995.
28. Mroczko M. Polska my.l zachodnia 1918-1939 (kształtowanie i upowszechnianie). Poznań, 1986.
29. Strauchold G. Dolny śląsk -śodzyskana perła.//Trudne dziedzictwo. Tradycje dawnych i obecnych mieszkańców Dolnego śląska/Red. J. Nowosielska-Sobel i G. Strauchold. Wrocław, 2006. S. 9-15.
30. Strauchold G. My.l zachodnia i jej realizacja w Polsce Ludowej w latach 1945-1957. Toruń, 2003.
31. Wojciechowski Z. Rozwój terytorjalny Prus w stosunku do ziem macierzystych Polski [pisownia oryginalna. G. S.]. Toruń, 1933.
32. Wrzesiński W. Między Królewcem, Warszawą, Berlinem a Londynem. Studia i szkice z dziejów XX wieku. Toruń, 2001-2004. T. 1-4.
33. Czubiński A. Walka o granice wschodnie Polski w latach 1918-1921. Opole, 1993.
34. Eberhardt P. Polska i jej granice. Z historii polskiej geografii politycznej. Lublin, 2004.
35. Geograficzno-statystyczny atlas Polski/Zred. i oprac. E. Romer. Warszawa; Kraków, 1916.
36. Polska w styczniu 1920 roku [mapa etniczna]/Oprac. E. Maliszewski i T. Szturm de Sztrem. Warszawa, 1920.
37. Polski atlas kongresowy. Lwów; Warszawa, 1921.
38. Kamiński M., Zacharias M. Polityka zagraniczna Rzeczypospolitej Polskiej 1918-1939. Warszawa, 1998.
39. Czubiński A. Komunistyczna Partia Polski (1918.1938). Zarys historii. Warszawa, 1985.
40. Batowski H. Zachód wobec granic Polski 1920.1940. Niektóre fakty mniej znane. Łód., 1995.
41. Stosunki Rzeczypospolitej Polskiej z państwem radzieckim 1918-1943. Wybór dokumentów/Oprac. i wybrał J. Komaniecki. Warszawa, 1991.
42. Zmowa. IV rozbiór Polski/Oprac. A. Szcze.niak. Warszawa, 1990.
43. Большой атлас Росси/Рук. проекта А. П. Притворов, А. Н. Бушнев; научн. ред. исторического раздела С. Ю. Шокарев. М., 2005. С. 365.
44. История войн Россия. Иллюстрированный атлас/Сост. К. А. Залесский, О. В. Сухарева, А. А. Фетисов. М., 2007. С. 179.
45. Ravenstein Karte von Deutschland. Frankfurt a/Main, 1941.
46. Übersichtskarte von Europa. [Miejsce wydania nieczytelne], 1940.
47. Большой атлас России. C. 350-360.
48. История войн Россия. C. 153-171.
49. Россия. Полный энциклопедический иллюстрированный справочник в схемах, картах, таблицах/Сост. П. Дейниченко. М., 2007. С. 284-290.
50. Atlas zur Geschichte. Gotha, 1982. Bd 2. S. 46.
51. Der Brockhaus Atlas zur Geschichte. Epochen, Territorien, Ereignisse. Mannheim; Leipzig, 2007. P. 285.
52. McNally R. Atlas of Word History. New York; Chicago; San-Francisko, 1957. S. 178-186.
53. Nouschi M. Mały atlas XX wieku. Historia [w tłumaczeniu polskim z uzupełnieniami polskimi na temat historii Polski w XX w.]. Warszawa, 2006. S. 90.
54. Putzger historischer Weltatlas/Hrsg. W. Leisering. Berlin, 1990. S. 114.
55. Putzger historischer Weltatlas/Hrsg. E. Bruckmüller, C. Hartmann. Berlin, 2006. S. 176-177.
56. Chew A. F. An Atlas of Russian History. Eleven Centurie of Changing Borders. London, 1970. Map 31-32.
57. Podobnie pokazany rozbiór Polski w 1939 r. w: The Times History of Europe. 3000 Years of History in Maps. London, 2003. S. 178.
58. Magocsi P. R. Historikal Atlas of Central Europe. Seattle, 2002. S. 178-186.
59. McEvedy C. The Penguin Atlas of Recent History: Europe Since 1815. [Brak konkretnego miejca wydania], 1987. S. 75-87.
60. Przybytek D., Mierzwa S. Atlas historia dla gimnazjum/Red. G. Strauchold. Wrocław, 2005. S. 62-67.
61. Atlas historyczny. Od starożytno.ci do współczesno.ci. Liceum/Red. I. Hajkiewicz. Warszawa, 2008. S. 118-129.
62. Atlas historyczny Polski/Red. W. Czapliński, T. Ładogórski. Warszawa; Wrocław, 1996.
63. Eberhardt P. Polska granica wschodnia 1939-1945. Warszawa, [brak daty wydania].
64. Stosunki Rzeczypospolitej Polskiej z państwem radzieckim 1918-1943. Wybór dokumentów/Oprac. i wybrał J. Komaniecki. Warszawa, 1991.
65. Teheran.Jałta.Poczdam: Dokumenty konferencji szefów rządów trzech wielkich mocarstw. Warszawa, 1972.
66. Bartlett Ch. Konflikt globalny. Międzynarodowa rywalizacja wielkich mocarstw w latach 1880-1990. Wrocław, 1997.
67. Kissinger H. Dyplomacja. Warszawa, 1996.
68. Wiek XX w śródłach. Wybór tekstów.ródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii, studentów i uczniów/Oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S. B. Lenard. Warszawa, 2002.
69. Winnicki Z. Jeszcze jedna mapa. przyczynek o kształtowaniu się granicy polsko-radzieckiej w latach 1944-1945 (skorygowana Linia Curzona)//Winnicki Z. Szkice kresowe. Wrocław, 1995. S. 72.
70. Mapa Polski, opracowali i wydali na podstawie materiałów Wojskowego Instytutu Geograficznego St. Drygasiewicz i S. Hildt 1. XII. 1945 r.
71. Strauchold G. My.l zachodnia. S. 76.
72. Geograficzno-statystyczny atlas Polski. Lwów; Warszawa, 1921.
73. Velhagen & Klasings Grossem Volksatlas/Hrsg. von W. Preuss. Bielefeld; Leipzig, 1941. Karta 18.
74. Wysiedlenia wypędzenia i ucieczki 1939-1959. Atlas ziem Polski/Red. G. Hryciuk, Warszawa, 2008.
75. Historia dyplomacji polskiej/Red. W. Michowicz. Warszawa, 1999. T. V: 1939-1945.
76. Polska. ZSRR. Struktury podległo.ci. Dokumenty WKP(B) 1944-1949/Oprac. G. A. Bordiugow, A. Kochański, A. Koseski, G. F. Matwiejew, A. Paczkowski. Warszawa, 1995.
77. Strauchold G. My.l zachodnia. S. 104-105.

 

Метки: Вторая мировая война, история Польши