Rok B. Union of Lublin and Union of Brest — creation of a state in early modern Europe

Modified Date
Published Date:
Title of the article  Union of Lublin and Union of Brest — creation of a state in early modern Europe
Authors Rok B.
In the section  Miscellanea / Miscellanea
Year 2010 Issue 2 Pages  161-171
Type of article RAR Index UDK  94(474.5)+ 94(438).03 Index BBK  
Abstract  
Keywords  
Full text version of the article. Article language polish
Bibliography  1. Halecki O. Dzieje Unii Jagiellońskiej. Warszawa, 1920. T. 2.
2. Łowmiański H. Uwagi w sprawie podłoża społecznego i gospodarczego unji jagiellońskiej // Księga pamiątkowa ku uczczeniu czterechsetnej rocznicy wydania pierwszego Statutu Litewskiego / Red. S. Ehrenkreutz. Wilno, 1935. S. 214-325.
3. Bardach J. Krewo i Lublin. Z problemów unii polsko-litewskiej // Kwartalnik Historyczny. 1969. R. 76. Z. 3. S. 583-619.
4. Nowak-Dłużewski J. Okolicznościowa poezja polityczna w Polsce. Czasy zygmuntowskie. Warszawa, 1966. S. 263-280.
5. Rok B. Dzieło sejmu lubelskiego 1569 roku w świetle historiografii narodów dawnej Rzeczypospolitej // Unia Lubelska 1569 roku w dziejach Polski i Europy / Red. A. Witusik. Lublin, 2004. S. 95-102.
6. Chynczewska-Hennel T. Unia brzeska XVII stulecia w polskiej historiografii // Białoruskie Zeszyty Historyczne. 1996. Nr. 2 (6). S. 31-40.
7. Mironowicz A. Unia brzeska w świetle historiografii. Uwagi o stanie badań // Chrześcijanin w Świecie. Zeszyty OdiSS. 1988. T. 20. Nr. 8/9. S. 161-175.
8. Гудзяк Б. Захiдна iсторiографiя i Берестейська Унiя // Богословiя. 1990. T. 54. C. 123-126.
9. Марозава С. В. Берасцейская царкоўная унiя 1596 г. ў беларускай гiстарыяграфii. Гродна, 2002.
10. Bardach J. Krewo i Lublin. S. 611.
11. [Artykuł redakcji] Mikołaj Rey // Polski słownik biografi czny. Wrocław, 1988-1989. T. 31. S. 196-203.
12. Nowak-Dłużewski J. Okolicznościowa poezja polityczna... S. 265.
13. [Artykuł redakcji]. Orzechowski Stanisław // Polski słownik biografi czny. Wrocław, 1974. T. 24. S. 287-292.
14. Baryczowa M. Rotundus Mieleski Augustyn // Polski słownik biografi czny. Wrocław 1989-1991. T. 32. S. 315-318.
15. Nowak-Dłużewski J. Okolicznościowa poezja polityczna... S. 271-274.
16. Bardach J. Miasta na prawie magdeburskim w Wielkim Księstwie Litewskim od schyłku XIV do połowy XVII stulecia // Kwartalnik Historyczny. 1980. R. 87. Z. 1. S. 21-50.
17. Bardach J. Ustrój miast na prawie magdeburskim w Wielkim Księstwie Litewskim do połowy XVII wieku // Bardach J. O dawnej i niedawnej Litwie. Poznań, 1988. S. 72-119.
18. Dainos pasauliui, saulei ir sau. Lietuvos XVI-XVII amžiaus poezijos antologija / Sudare E. Ulćinaite. Vilnius, 1993.
19. Cynarski S. Zygmunt August. Wrocław, 1988. S. 105-118.
Контекст: ...Vilnius, 1993. 12 Cynarski S. Zygmunt August. Wroclaw, 1988...
...Vilnius, 1993. Cynarski S. Zygmunt August. Wroclaw, 1988...

20. Halecki O. Przyłączenie Podlasia, Wołynia i Kijowszczyzny do Korony w roku 1569. Kraków, 1915.
21. Akta unji Polski z Litwą 1385-1791 / Wyd. S. Kutrzeba i W. Semkowicz. Kraków, 1932. S. 331-373.
22. Halecki O. Dzieje Unii Jagiellońskiej. T. 2. S. 337-339.
23. Bardach J. Krewo i Lublin. S. 612.
24. Halecki O. Dzieje Unii Jagiellońskiej. T. 2. S. 340.
25. Wisner H. Kilka uwag o Wielkim Księstwie Litewskim I połowy XVII wieku // Lietuvos Valstybé XII-XVIII a. / Redakciné kolegija Z. Kiaupa, A. Mickevicius. Vilnius, 1997. S. 313-323.
26. Unia brzeska i jej następstwa. Materiały z sesji naukowej, która odbyła się w Gdańsku w kwietniu 1991 roku / Pod red. T. Stegnera. Gdańsk, 1991.
27. Unia brzeska. Geneza, dzieje i konsekwencje w kulturze narodów słowiańskich / Red. R. Łużny, F. Ziejka, A. Kępiński. Kraków, 1994.
28. Unia brzeska 1596. Geneza i skutki / Red. M. Woźniak. Toruń, 1996.
29. Unia brzeska z pespektywy czterech stuleci / Red. tomu J. Gajek, S. Nabywaniec. Lublin, 1998.
30. Halecki O. From Florens to Brest 1439-1596. Rome, 1958.
31. Halecki O. Dzieje unii kościelnej w Wielkiem Księstwie Litewskiem (do r. 1596) // Pamiętnik VI Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Wilnie 17-20 września 1935 r. Lwów, 1935. T. 1: Referaty. S. 311-319.
32. Rok B. Zagadnienie realizacji unii brzeskiej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów // Z dziejów wrocławskiego Kościoła katolickiego. Tendencje unijne / Red. I. Dec, K. Matwijowski. Wrocław, 2002. S. 36-45.
33. Szegda M. Unia brzeska 1596 roku jako wyraz dążności wspólnot prawosławnych do reformy Kościoła // Polska-Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa. Studia z dziejów chrześcijaństwa na pograniczu kulturowym i etnicznym. T. 2 / Red. S. Stępień. Przemyśl, 1994. S. 77-84.
34. Fenczak A. Kościół grekokatolicki w Polsce do roku 1772 jako dzieło swojej epoki (W poszukiwaniu szerszych perspektyw badawczych) // Polska-Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa. Studia z dziejów chrześcijaństwa na pograniczu kulturowym i etnicznym. T. 2 / Red. S. Stępień. Przemyśl, 1994. S. 90.
35. Kempa T. Konstanty Wasyl Ostrogski (ok. 1524/1525-1608). Wojewoda kijowski i marszałek Ziemi Wołyńskiej. Toruń, 1997.
36. Марозава С. В. Брэсцкая унiя ў национальна-культурным развiццi Беларусi // З гiсторыi ўнiяцтва ў Беларусi (да 400-годдзя Брэсцкай yнii) / Ред. М. В. Бiч i П. А. Лойка. Мiнск, 1996. С. 5-16.
37. Chynczewska-Hennel T. Świadomość narodowa szlachty ukraińskiej i Kozaczyzny od schyłku XVI do połowy XVII wieku. Warszawa, 1985.
38. Chynczewska-Hennel T. The National Consciousness of Ukrainian Nobles and Cossacks from the End of the 16th to the Middle of 17th century // Harvard Ukrainian Studies. 1986. Vol. 10. Nr. 3-4. S. 377-392.
39. Łużny R. Między Bizancjum a Rzymem. O procesie kształtowania się nowożytnego piśmiennictwa Ukraińców // Pamiętnik Słowiański. 1991. R. XLI. S. 31-43.
40. Łużny R. Akademia Kijowsko-Mohylańska a kultura polska // Przegląd Humanistyczny. 1984. R. XVIII. Z. 2. S. 55-67.
41. Skóra M. Unia a rozwój kultury ukraińskiej. Między Wschodem a Zachodem // Unia brzeska i jej następstwa. Materiały z sesji naukowej, która odbyła się w Gdańsku w kwietniu 1991 roku / Red. T. Stegner. Gdańsk, 1991. S. 40-48.
42. Марозава С. Беларускi досвед дыялогу усходу i заходу i феномен берасцейскай царкоўнай унii // Дыяспара. Культуралогiя. Гiсторыя. Матэрыялы мiжнароднага кангрэса беларусiстаў «Беларуская культура ў кантэксце культур еўрапейскiх краiн». Мiнск, 6-9 чэрвеня 2005 г. Мiнск, 2006. С. 265-277.
43. Naumow A. Unia religijna jako rozdarcie kultury // Slavia Orientalis. 1993. T. XLII. Nr. 2. S. 203-209.
44. Hagiografia Polska. Słownik bio-bibliograficzny / Red. O. R. Gustaw. Poznań, 1971. T. 1. S. 738-757.
45. Niewiero F. Dzieje kultu św. Kazimierza // Nasza Przeszłość. 1979. Nr. 33. S. 61-124.
46. Rożek M. Święty Kazimierz - patron Rzeczypospolitej Obojga Narodów // Analecta Cracoviensia. 1984. Nr. 16. S. 113-137.
47. Kroll P. Od ugody hadziackiej do Cudnowa. Kozaczyzna między Rzecząpospolitą a Moskwą w latach 1658-1660. Warszawa, 2008.
48. 350-lecie Unii Hadziackiej (1658-2008) / Pod red. T. Chynczewskiej-Hennel, P. Krolla i M. Nagielskiego. Warszawa, 2008.
49. Rok B. Z dziejów latynizacji i polonizacji obrządku greckokatolickiego na wschodnich ziemiach Rzeczypospolitej Obojga Narodów // Zeszyty Naukowego Studenckiego Koła Ukrainoznawczego. 1996. Z. 3. S. 24-33.
50. Tyszkowski K. Poselstwo Lwa Sapiehy w Moskwie 1600 r. (Archiwum Towarzystwa Naukowego we Lwowie. T. 4). Lwów, 1927. S. 1-88.
51. Конан У. М. Iдэя «Саюзнай дзяржавы» ў XVI - пачатку XVII ст.: Геапалiтычны праект Льва Сапеги // Леў Сапега (1557-1633 гг.) i яго час: Зб. навук. прац / Ред. С. В. Моразава и инш. Гродна, 2007. С. 111-117.
52. Czwołek A. Lew Sapieha, dyplomata w służbie Zygmunta III // Tamże. S. 123-138.
53. Лащкевiч С. А. Дыпламатыя Льва Сапегi ў 1590-1600 гг. // Tamże. S. 139-142.
54. Rok B. Problem mniejszości narodowych i wyznaniowych w dziejach Rzeczypospolitej Obojga Narodów (1569-1795) // Wśród «swoich» i «obcych». Rola edukacji w społeczeństwach wielokulturowych Europy Środkowej (XVIII-XX wiek). Red. S. Walasek. Kraków, 2006. S. 25-37.
55. Litwin H. Narody pierwszej Rzeczypospolitej // Tradycje polityczne dawnej Polski / Red. A. Sucheni- Grabowska i A. Dybkowska. Warszawa, 1993. S. 168-218.
56. Tradycje szlacheckie w kulturze polskiej. Warszawa, 1976.