Dziarnovich A. “The Battle of Ula” (1564)” Poem by Maciej Stryjkowski: Art Images and Specifi c Events

Modified Date
Published Date:
Title of the article “The Battle of Ula” (1564)” Poem by Maciej Stryjkowski: Art Images and Specifi c Events
Authors Dziarnovich A.
In the section  Fontes / Historical Sources
Year 2010 Issue 2 Pages  127-134
Type of article RAR Index UDK  94(47).043+94(474.5)+ 94(438).03 Index BBK  
Abstract  In the "Pushkin House" (St. Petersburg) is yet unpublished manuscript of Maciej Stryjkowski's "The Battle of Ula" poem (near the River Ula, 1564). A poem describes events of the Livonian War. The text of the poem contains allusions to ancient history. Simultaneously, the poem creates an image of the Fatherland. The concept of the Fatherland is inseparably with a gentry (szlachta) freedoms.
Keywords GRAND DUCHY OF LITHUANIA, LIVONIAN WAR, HISTORIOGRAPHY, POETRY OF THE RENAISSANCE
Full text version of the article. Article language russian
Bibliography 1. Wojtkowiak Z. Maciej Stryjkowski - dziejopis Wielkiego Księstwa Litewskiego. Kalendarium życia i działalności. Poznań, 1990. S. 13-98.
2. Stryjkowski M. O początkach, wywodach, dzielnościach, sprawach rycerskich i domowych sławnego narodu litewskiego, żemojdzkiego i ruskiego, przedtym nigdy od żadnego ani kuszone, ani opisane, z natchnienia Bożego a uprzejmie pilnego doświadczenia / Opracowała J. Radziszewska. Warszawa, 1978.
3. Семянчук А. Беларуска-лiтоўскiя летапiсы i польскiя хронiкi. Гродна, 2000. С. 69.
4. Iwaszkiewicz J. Ignacy Żegota Onacewicz - historyk Litwy. Z dziejów dawnego Uniwersytetu Wileńskiego // Studia i materiały z dziejów nauki polskiej. Warszawa, 1961. Ser. A. Z. 4. S. 41-126.
5. Габрусевiч С. А., Марозава С. В. Прафесар Iгнат Анацэвiч. Жыцце. Спадчына: Гiстарычны нарыс. Гродна, 2005.
6. S[obieszczański] F. M. Wiadomość o zbiorze atlasów i map Ignacego Onacewicza // Biblioteka warszawska. 1849. T. 3. S. 406-407.
7. Васильев В. Еще о руссах // Северная пчела. 1860. № 161. С. 660.
8. О-ч Я. Несколько слов об Игнатии Онацевиче // Санкт-Петербургские ведомости. 1860. № 209. С. 1060.
9. Ptaszycki S. Wiadomość bibliograficzna o rękopisie nieświeskim Kroniki Macieja Stryjkowskiego // Pamiętnik literacki. Lwów, 1903. R. 2. S. 220-246.
10. Pohorecki F. Teki i zbiory Żegoty Onacewicza (Próba rekonstrukcji) // Pamiętnik VI Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Wilnie. 17-20 września 1935 r. Lwów, 1935. T. 1: Referaty. S. 414-424.
11. Pohorecki F. Teki i zbiory Żegoty Onacewicza (Próba rekonstrukcji) // Pamiętnik VI Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Wilnie. 17-20 września 1935 r. Lwów, 1935. Т. 2: Protokoły. S. 194-196.
12. Баскаков В., Панченко А. Тайны старых папок // Правда. 21.09.1979. С. 6.
13. Бударагин В. П., Маркелов Г. В. Новые поступления в Древлехранилище Пушкинского Дома // Древнерусская книжность: По материалам Пушкинского Дома. Сб. науч. тр. Ленинград, 1985. С. 12.
14. Iwaszkiewicz N. Na tropach sensacyjnego odkrycia. Bezcenne polonica // Literatura. 1979. Nr. 51/52. S. 12-13.
15. Express Poznański. 1980. Nr. 28-30.
Контекст: ...S. 12-13; Express Poznanski. 1980...
...S. 194-196. Express Poznanski. 1980...

16. Nikołajew S. Odkrycie starej kolekcji // Literatura radziecka. 1980. Nr. 12. S. 150-153.
17. Николаев С. Н. О коллекции Игнатия Онацевича // Духовная культура славянских народов. Литература, фольклор, история. Л., 1983. С. 197-209.
18. Семянчук А. А. Калекцыя прафесара Iгната Анацэвiча ў «Пушкiнскiм Доме» // Iгнат Анацэвiч: Жыццевы шлях, педагагiчная i навуковая спадчына. Гродна, 2008. С. 45-57.
19. Дзярновiч О. «Невядомы Стрыйкоўскi»: Гiсторыя рукапiсу паэмы «Бiтва пад Улай» (1564 г.) са збораў Пушкiнскага Дому ў Санкт-Пецярбурзе // Studia Historica Europae Orientalis = Исследования по истории Восточной Европы. Вып. 3. Мiнск, 2010 (в печати).
20. Пушкинский Дом. Коллекция Онацевича. Х. 33.
21. Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich (Wrocław). Rkps. Ossolińskich 2895/II. Katalog zbiorów Żegoty Onacewicza ułożony przez Wiktora Kalinowskiego. К. 8[-4].
22. Biblioteka Jagiełłońska (Kraków). Rkps. 6767 II. Katalog rękopisów, dokumentów i map, które znajdowały się w bibliotece Żegoty Onacewicza w Petersburgu. Maszynowy odpis oryginału z biblioteki Feliksa Broel Platera w Belmincie na Litwie, sporządzony na polecenie właściciela rękopisu przez Wiktora Kalinowskiego. K. 11 v.
23. Stryjkowski M. Kronika Polska, Litewska, Zmodzka i Wszystkiej Rusi Macieja Stryjkowskiego. Wydanie nowe, będące dokładnem powtorzeniem wydania pierwotnego krolewieckiego z roku 1582, poprzedzone Wiadomością o życiu i pismach Stryjkowskiego przez Mikołaja Malinowskiego, oraz Rozprawą o latopiscach Ruskich przez Daniłowicza, pomnożone przedrukiem dzieł pomniejszych Stryjkowskiego według pierwotnych wydań. Warszawa, 1846. T. II. S. 415.
24. Wojtkowiak Z. Odnaleziony tekst Macieja Stryjkowskiego o bitwie z Moskwą 1564 roku i inne rewelacje w zbiorach rosyjskich i nie tylko. Poznań, 2010. S. 97.
25. Янушкевiч А. М. Вялiкае Княства Лiтоўскае i Iнфлянцкая вайна 1558-1570 гг. Мiнск, 2007. С. 76-78.
26. Копия с письма, присланного литовским гетманом в Варшаву на имя пана Радивилла // Чтения в Обществе истории и древностей Российских. 1847. Кн. 3. Отд. 3. С. 2.
27. Stryjkowski M. Kronika Polska… S. 414.
28. Stryjkowski M. Kronika Polska… S. 415.
29. Полное собрание русских летописей. М., 2000. Т. 13. С. 377.
30. Gwagnini A. Kronika Sarmacyey Europeyskiey // Zbiór dzieiepisów polskich. T. 4. Warszawa, 1768. S. 109.
31. Копия с письма, присланного литовским гетманом в Варшаву на имя пана Радивилла… С. 5.
32. Янушкевiч А. М. Вялiкае Княства Лiтоўскае i Iнфлянцкая вайна... С. 85.
33. Полное собрание русских летописей. М., 1978. Т. 34: Постниковский, Пискаревский, Московский и Бельский летописцы. С. 190.

 

Tags: historiography, Grand Duchy of Lithuania, Livonian war 1558-1583, POETRY OF THE RENAISSANCE