Nekrashevich-Korotkaya Zh. Artistic perception of historic signifi cance of the Battle of Grunwald in the heroic poem The Prussian War (1516) by Ioannes Visliciensis

Modified Date
Published Date:
Title of the article Artistic perception of historic signifi cance of the Battle of Grunwald in the heroic poem The Prussian War (1516) by Ioannes Visliciensis
Authors Nekrashevich-Korotkaya Zh. 
In the section  Commentarii/Articles
Year 2010 Issue 2 Pages  53-78
Type of article RAR Index UDK  929.71(43)+ 94(474.5)+ 94(438).03 Index BBK  
Abstract  In the poem The Prussian War (Krakow, 1516) Ioannes Visliciensis expounded his conception stating the role and place of Grand Duke Jagailо (as well as his heirs, the representatives of the Jagiellon dynasty) in the political history of Central and Eastern Europe in the 15th-16th centuries. The artistic realization of this concept determined the system of poem images and specific character of its composition
Keywords  LATIN POETRY, THE POEM BELLUM PRUTENUM (THE PRUSSIAN WAR 1516), DYNASTIC EPOS
Full text version of the article. Article language Russian
Bibliography 1. Прашковiч М. I. Паэзiя // Гiсторыя беларускай дакастрычнiцкай лiтаратуры. Т. 1: З старажытных часоў да канца XVIII ст. Мiнск, 1968. С. 354-364.
2. Дарашкевiч В. I. Мастацкi помнiк Грунвальду // Помнiкi гiсторыi i культуры Беларусi. 1975. № 3. С. 56.
3. Wiszniewski M. Historya literatury polskiej. Kraków, 1844. T. VI. S. 229.
4. Mecherzyński K. Jana z Wiślicy «Wojna Pruska» // Rozprawy i sprawozdania z posiedzeń wydziału filologicznego Akademii Umiejętności. Kraków, 1880. T. VIII. S. 275.
5. Jezienicki M. Uwagi krytyczne nad utworami łacińskimi Pawła z Krosna i Jana z Wiślicy wydanymi przez prof. Dr. B. Kruczkiewicza // Muzeum. Lwów, 1888. R. IV. Z. 4. S. 199.
6. Chassang A., Marcou F.-L. Epos. Arcydzieła Poezyi Epicznej Wszystkich Czasów i Narodów / Przełożył i uzupełnił A. Lange. Kraków; Warszawa, 1894. S. 381.
7. Sinko T. Poezja nowołacińska w Polsce // Dzieje literatury pięknej w Polsce. Kraków, 1935. Cz. 1. S. 90.
8. Jackiewicz M. Dzieje literatury litewskiej do 1917 roku. Warszawa, 2003. T. 1. S. 30.
9. Sarbievius. De perfecta poesi II, 3, vide: Mathias Casimirus Sarbievius. Poetica. Vol. I. Praecepta poetica. De perfecta poesi = Motiejus Kazimieras Sarbievijus. Poetika. I tomas. Poezijos mokslas. Apie tobulą poeziją. Vilnius, 2009. P. 280.
10. Некрашевич-Короткая Ж. В. Функция экспозиции в античных эпических поэмах и в латиноязычном поэтическом эпосе Великого княжества Литовского // Senoji Lietuvos literatūra. Vilnius, 2006. № 21. С. 81-111.
11. Дорошкевич В. И. Новолатинская поэзия Белоруссии и Литвы: Первая половина ХVI века. Минск, 1979. С. 108.
12. Szczerbicka-Ślęk L. W kręgu Klio i Kalliope: Staropolska epika historyczna. Wrocław; Warszawa, 1973. S. 59.
13. Windakiewicz S. Epika polska. Kraków, 1939. S. 13.
Контекст: ...Хронологическая последовательность событий, историческая кон- 15 Windakiewicz S. Epika polska. Krakow, 1939...
...S. 59. Windakiewicz S. Epika polska. Krakow, 1939...

14. Łempicki S. Renesans i humanizm w Polsce: Materiały do studiów. Kraków, 1952. S. 225.
15. Nadolski B. Poezja polsko-łacińska w dobie Odrodzenia // Odrodzenie w Polsce. Materiały sesji naukowej PAN 25-30 października 1953 roku. Warszawa, 1956. T. IV: Historia literatury / Pod red. J. Ziomka. S. 177.
16. Burckhardt J. Kultura Odrodzenia we Włoszech / Przełożyła M. Kreczowska; Wstępem zaopatrzył Z. Łempicki. Wyd. drugie. Warszawa, 1939. S. 266.
17. Дворник Ф. Славяне в европейской истории и цивилизации / Пер. И. И. Соколовой при участии И. А. Аржанцевой и С. С. Никольского; Под общ. ред. И. И. Соколовой. М., 2001. С. 525. EDN: SUMAQD
18. Puchalski L. Imaginärer Name Österreich. Der literarische Österreich-Begriff an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert. Wien; Köln; Weimar, 2000. S. 21.
19. Вiслiцкi Я. Пруская вайна = Ioannis Visliciensis Bellum Prutenum: На лац. i беларус. мовах; уклад, перакл., камент. Ж. В. Некрашэвiч-Кароткай. Мiнск, 2005.
20. Кароткi У. Пiсаў пра мiнуўшчыну, думаў пра будучыню… // Маладосць. 1997. № 12. С. 90.
21. Цисык А. З. Античные реминисценции во введении к поэме Я. Вислицкого «Прусская война» // Славянские литературы в контексте мировой: Материалы докладов междунар. научн. конференции (Минск, 17-20 октября 1995 г.). Минск, 1995. С. 188.
22. Яворский Ю. А. Новая гипотеза о происхождении т. наз. Грюнвальдской песни (Bogurodzicza dzewicza). Киев, 1907. С. 3-12.
23. Koehler K. Bellum Prutenum (Wojna Pruska) Jana z Wiślicy // Historia literatury polskiej w dziesięciu tomach. T. II. Renesans. Bochnia; Kraków; Warszawa, 2000. C. 187.
24. Дорошкевич В. И. Новолатинская поэзия… С. 108.
25. Malicki J. Mit początku narodu a świadomość etniczna. XVI-wieczne polemiki o pradzieje Polski, Litwy i Śląska // Między Wschodem a Zachodem. Część II. Piśmiennictwo pogranicza / pod red. R. Łużnego i St. Niezna- nowskiego / Dzieje Lubelszczyzny. Warszawa, 1991. T. VI. S. 33-34.
26. Pauli Crosnensis Rutheni atque Joannis Visliciensis carmina; edidit Dr. Bronislavus Kruczkiewicz. Cracoviae, 1887. P. 170.
27. Кароткi У. Г. Дзяржаўная i дынастычная гiсторыя ў «Прускай вайне» Яна Вiслiцкага // Взаимодействие литератур в мировом литературном процессе. Проблемы теоретической и исторической поэтики: Материалы междунар. научн. конференции: В 2-х ч. Ч. 2. Гродно, 2001. С. 262.
28. Ad proceres Polonos de matrimonio Regio Petri Royzii Maurei Hispani jurisconsulti carmen. Cracoviae, [1553]. P. 11.
29. Mortkowiczówna H. Podanie o Wandzie. Dzieje wątku literackiego. Warszawa, 1927. S. 11-35.
30. Brükner A. Dzieje kultury polskiej. Warszawa, 1958. T. I: Od czasów przedhistorycznych do r. 1506 (wydanie trzecie). S. 157.
31. Krzewski A., Raiecki A. Bonarum Artium in Academia Vilnensi Societatis Jesu studiosi. Vilnae, 1589. P. 3-14.
32. Кароткi У. Пiсаў пра мiнуўшчыну… С. 91-92.
33. Кароткi У. Г. Дзяржаўная i дынастычная гiсторыя… С. 263.
34. Дарашкевiч В. I. Мастацкi помнiк Грунвальду // Помнiкi гiсторыi i культуры Беларусi. 1975. № 3. С. 56.
35. Парэцкi Я. Ян Вiслiцкi. Мiнск, 1991. С. 28.
36. Хроника Быховца // Полное собрание русских летописей (далее - ПСРЛ). М., 1975. Т. 32. С. 129.
Контекст: ...Y prostyi lude ne umeli zwaty po latine y poczali zwaty prosto Litwoiu42. 39 40 41 42 Хроника Быховца // ПСРЛ. М., 1975...

37. Ktora przedtym nigdy światła nie widziała, Kronika Polska, Litewska, Zmodzka y wszystkiey Rusi... przez Macieia Osostewiciusa Striykowskiego dostatecznie napisana, złożona, y... nowo wydźwigniona... W Krolewcu, 1582. S. 70.
38. Дорошкевич В. И. Новолатинская поэзия… С. 107.
39. Летописец Великих Князей Литовских // ПСРЛ. М., 1980. Т. 35. С. 61.
40. Сагановiч Г. Нарыс гiсторыi Беларусi ад старажытнасцi да канца XVIII стагоддзя. Мiнск, 2001. С. 72.
41. Юхо Я. А. Белая Русь // Энцыклапедыя гiсторыi Беларусi: У 6 т. Мiнск, 1993. Т. 1: А - Белiца. С. 493.
42. [Oderbornius P.] De russorum religione, ritibus nuptiarum, funerum, victu, vestitu etc. et de Tartarorum religione ac moribus vera et luculenta narratio, ad d. Davidem Chytraeum recens scripta <...> [Rostochiae], 1582. P. 2.
43. Дарашкевiч В. I. Мастацкi помнiк Грунвальду… С. 58.
44. Ulčinaite E. Literatura neołacińska jako świadectwo litewskiej świadomości państwowej i narodowej // Łacina w Polsce: Zeszyty naukowe pod red. J. Axera. Z. 1-2: Między Slavia Latina i Slavia Orthodoxa. Warszawa, 1995. S. 30.
45. Дорошкевич В. И. Новолатинская поэзия… С. 119.
46. Nechutová J. Latinská literatura českého středověku do roku 1400. Praha, 2000. S. 64.
47. Ulčinaite E. Literatura łacińska // Kultura Wielkiego Księstwa Litewskiego: Analizy i obrazy / Oprac. V. Ališauskas, L. Joavaiša, M. Paknys etc.; Przekład P. Bukowiec, B. Kalęba, B. Piasecka. Kraków, 2006. C. 285.
48. Pilat R. Historja literatury polskiej w wiekach średnich. Od przyjęcia chrześcijaństwa w Polsce do końca XV wieku (965-1500). Warszawa etc., 1926. Cz. 2: Literatura średniowieczna w Polsce w wieku XV / Oprac. St. Kossowski. S. 68.
49. Дарашкевiч В. I. Мастацкi помнiк Грунвальду… С. 57.
50. Hahn W. Grunwald w poezyi polskiej: Szkic literacki. Kraków, 1910. S. 7-8.
51. Ластоўскi В. Выбраныя творы / Уклад., прадмова i каментарыi Я. Янушкевiча. Мiнск, 1997. С. 218.
52. Miechowita M. Chronica Polonorum. Cracoviae, 1521. P. CCLXXIX.
53. Хроника Литовская и Жмойтская // ПСРЛ. Т. 32. С. 150-151.
54. Długosz Jan. Bitwa Grunwaldzka (z Historji Polski) / Oprac. dr. Jan Dąbrowski. Kraków, 1920. S. 92.
55. Michałowska T. Epika // Słownik literatury staropolskiej / Pod red. T. Michałowskiej. Wrocław, 1999. S. 209.
56. Кароткi У. Г. Дзяржаўная i дынастычная гiсторыя… С. 263-264.
57. Brożek M. Epitalamia Zygmuntowskie // Łacińska poezja w dawnej Polsce: Praca zbiorowa / Pod red. T. Mi- chałowskiej. Warszawa, 1995. C. 48.
58. Brandowski A. (rec.) Dr. Bronisław Kruczkiewicz, docent Uniwersytetu Krakowskiego. O Pawle z Krosna i Janie z Wiślicy // Warta. 1886. № 611. S. 5401.
59. Nowak-Dłużewski J. Okolicznościowa poezja polityczna w Polsce. Czasy Zygmuntowskie. Warszawa, 1966. S. 59.
60. Finkel L. Studya nad dynasty Jagiellońską. I. Królowa Zofia // Sprawozdania z czynności i posiedzeń Akademii Umiejętności w Krakowie. Rok 1904: Wydział historyczno-filozoficzny. № 4. S. 7.
61. [Pecalides S.] De bello Ostrogiano ad Piantcos cum nisoviis, libri quattuor. A Simone Pecalidis Artium Baccalaureo conscripti. <...> Cracoviae, 1600. P. 19.
62. [Janocki J.] Janociana sive Clarorum atque illustrium Poloniae auctorum mecenatumque memoriae miscellae. Nunc primum e Codicibus, Biblioth. Publ. Vars. Varsaviae, 1819. S. 308-309.
63. Кароткi У. Пiсаў пра мiнуўшчыну… С. 92.
64. Парэцкi Я. Ян Вiслiцкi. Мiнск, 1991. С. 106.
65. Дорошкевич В. И. Новолатинская поэзия… С. 117.
66. Nowak-Dłużewski J. Okolicznościowa poezja polityczna… S. 195.

 

Tags: LATIN POETRY, THE POEM BELLUM PRUTENUM (THE PRUSSIAN WAR 1516), DYNASTIC EPOS