Rosik, Stanislav. Svjatopolk I, the Prince of Turov and Kiev, in the light of Tietmar’s Chronicle. In the initial sources about early History of Byelorussia

Modified Date
Published Date:
Title of the article  Svjatopolk I, the Prince of Turov and Kiev, in the light of Tietmar’s Chronicle. In the initial sources about early History of Byelorussia
Authors  Rosik Stanislav - Wroclaw University
In the section  Commentarii/Articles
Year 2011 Issue  2 Pages  3-10
Type of article RAR Index UDK  94(47).0263 Index BBK  
Abstract  The Chronicle of Thietmar, Bishop of Merseburg (died 1018) is a work of exceptional significance for the knowledge of the history of Europe in the 10th and at the beginning of the 11th c. The author focused on the fate of the Roman Empire in the West emphasising the place of the Merseburg Diocese, however, in his account there was also place for the problems of Rus. There is a lot of valuable information about the last years of the rule of Vladimir the Great (died 1015) and the rivalry for power after his death in the part referring to Swiatopelk I, Duke of Turov and later Kiev - a contemporary account with some elements of a theological interpretation of history. For Thietmar it was important to stress the role of Boleslav the Brave in these events and in particular the role of Reinbern, Bishop of Kolberg, who had connections with this Polish ruler and died imprisoned in Rus. The chronicler's account on Swietopelk signifi cantly corresponds with the later Russian historiography (mainly with the Chronicle of the so called Nestor), however, the assessment of the acts of the duke, who according to the Russian tradition due to crimes committed against his brothers was called cursed, was much gentler.
Keywords  KIEVAN RUS, SWIATOPELK I OF TUROV, THIETMAR OF MERSEBURG, BISHOP OF KOLBERG
Full text version of the article Article language  Polish
Bibliography 1. Duczko, Władysław. Ruś Wikingow. Warszawa: Wydawnictwo TRIO, 2007. 252 s.
2. Grabski, Andrzej Feliks. Dzieje historiografi i. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2003. 866 s.
3. Jedlicki, Marian Zygmunt. Wstęp, in Kronika Thietmara / Tekst łaciński i polski, tłum., wstęp i komentarz Marian Zygmunt Jedlicki. Poznań: Instytut Zachodni, 1953. S. I-XCIV.
4. Kijas, Artur, Tyszkiewicz, Jan. Turow, in Słownik starożytności słowiańskich. Encyklopedyczny zarys kultury Słowian od czasow najdawniejszych do schyłku wieku XII / Red. Gerard Labuda, Zdzisław Stieber. Wrocław; Warszawa; Krakow; Gdańsk: Ossolineum, 1977. T. 6. S. 218-221.
5. Kosman, Marceli. Historia Białorusi. Wrocław: Ossolineum, 1979. 405 s.
6. Kowalczyk, Elżbieta. Momenty geografi czne państwa Bolesława Chrobrego. Na styku historii i archeologii, in Kwartalnik Historyczny. 2000. Nr. 107. Z. 2. S. 41-76.
7. Leciejewicz, Lech. La nuova forma del mondo. La nascita della civilta europea medievale. Bologna: Il Mulino, 2004. 474 s.
8. Leciejewicz, Lech. Nowa postać świata. Narodziny średniowiecznej cywilizacji europejskiej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007. 499 s.
9. Lippelt, Helmut. Thietmar von Merseburg. Reichsbischof und Chronist. Koln; Wien: Bohlau Verlag, 1973. (Mitteldeutsche Forschungen. Bd. 72). 245 s.
10. Lysenko, Petr Fedorovich. Skazanie o Turowie. Minsk: Belorusskaia nauka, 2006. 116 s.
11. Ożog, Krzysztof. Posłowie, in Kronika Thietmara / Tłumaczenie, wstęp i przypisy Marian Zygmunt Jedlicki. Krakow: Universitas, 2002. S. 413-417.
12. Potkowski, Edward. Problemy kultury piśmiennej łacińskiego średniowiecza, in Przegląd Humanistyczny. 1994. Nr. 3. 21-40.
13. Rosik, Stanisław. Conversio gentis Pomeranorum. Studium świadectwa (XII wiek). Wrocław: Chronicon, 2010. 711 s.
14. Rosik, Stanisław. Interpretacja chrześcijańska religii pogańskich Słowian w świetle kronik niemieckich XI-XII wieku (Thietmar, Adam z Bremy, Helmold). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2000. (Acta Universitatis Wratislaviensis. T. 2235. Historia. T. CXLIV). 368 s.
15. Schulmeyer-Ahl, Kerstin. Der Anfang vom Ende der Ottonen. Konstitutionsbedingungen historiographischer Nachrichten in der Chronik Thietmars von Merseburg. Berlin: Walter de Gruyter, 2009. 463 s.
16. Sielicki, Franciszek. Wstęp, in Powieść minionych lat / Tłum. i oprac. Franciszek Sielicki. Wrocław; Warszawa; Krakow: Ossolineum, 1999. S. I-LXIV.
17. Strzelczyk, Jerzy. Bolesław Chrobry. Poznań: Wydawnictwo WBP, 1999. 292 s.
18. Strzelczyk, Jerzy. Thietmar, in Słownik starożytności słowiańskich. Encyklopedyczny zarys kultury Słowian od czasow najdawniejszych do schyłku wieku XII / Red. Gerard Labuda, Zdzisław Stieber. Wrocław; Warszawa; Krakow; Gdańsk: Ossolineum 1977. T. 6. S. 74-75.
19. Trillmich, Werner. Einleitung, in Thietmari Merseburgensis Episcopi Chronicon / Wyd. Werner Trillmich. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1992. S. I-XXXI

 

Tags: Kievan Rus, SWIATOPELK I OF TUROV, THIETMAR OF MERSEBURG, BISHOP OF KOLBERG