Hryciuk Grz. Soviet politics towards polish people in 1939-1941

Modified Date
Published Date:
Title of the article  Soviet politics towards polish people in 1939-1941
Authors  Hryciuk Grz. - University of Wroclaw
In the section  Commentarii / Articles
Year 2009 Issue  1-2 Pages  3-14
Type of article RAR Index UDK  94(438).081-82+94(438).083.2+94(47).084.6 Index BBK  
Abstract  Soviet politics towards Polish people on occupied land of the II Polish Commonwealth from Autumn 1939 until Spring 1940 was based on the belief of possibility to keep relatively long period of Soviet-German cooperation. Polish people were being victimized, their property was nationalized, economical changes lowered their financial status, education and cultural life was formally ukrainized and bialoruthenized, Polish schools, cultural and educational institutions were being liquidated. Since the beginning of June 1940 politics towards Poles still remained the factor of Soviet-German relationship. But then opinion and foreseeing of Soviet executive had changed. Repressions towards Polish people have been softened, possibilities of cultural development in Polish language have increased, representatives of Polish educational elite have been encouraged into cooperation.
Keywords  history of Poland, history of Germany, history of the USSR, international relations, second world war
Full text version of the article Article language  english
Bibliography

1. Яжборовская И. С., Яблоков А. Ю., Парсаданова В. С. Катынский синдром в советско-польских и российско-польских отношениях. М., 2001. С. 21-23.
2. Сенявская Е. С. Противники России в войнах XX века. Эволюция образа врага в сознании армии и общества. М., 2006. С. 212-213.
3. Голубев А. В. «Если мир обрушится на нашу Республику.»: Советское общество и внешняя угроза в 1920-1940-е гг. М., 2008. С. 111-114.
4. Kutiawin W. Polska i Polacy w historiografii rosyjskiej//Katalog wzajemnych uprzedzeń Polaków i Rosjan/Red. A. de Lazari. Warszawa, 2006. S. 432-433.
5. Петров Н. В., Рогинский А. Б. Польская операция НКВД 1937-1938 гг.//Репрессии против поляков и польских граждан. М., 1997. C. 22-43.
6. Stroński H. Represje stalinizmu wobec ludności polskiej na Ukrainie w latach 1929-1939. Warszawa, 1998. S. 209-242.
7. Gnatowski M. W radzieckich okowach (1939-1941). Studium o agresji 17 wrze.nia 1939 r. i radzieckiej polityce w regionie łomżyńskim w latach 1939.1941. Łomża, 1997. S. 17-19.
8. Okupacja sowiecka (1939-1941) w świetle tajnych dokumentów. Obywatele polscy na kresach północno-wschodnich II Rzeczypospolitej pod okupacja sowiecką w latach 1939-1941. Wybór śródeł/Pod red. T. Strzembosza. Warszawa, 1996. S. 49.
9. Gogol B. Czerwony Sztandar.. Rzecz o sowietyzacji ziem Małopolski Wschodniej. Wrzesień 1939 -czerwiec 1941. Gdańsk, 2000. S. 17-19.
10. Dziennik prof. Eugeniusza Rybki. Nie był wydany. Rękopis; bez paginacji. Z. XXV. Zapis z 28. IX. 1939.
11. Redzik A. Wydział Prawa Uniwersytetu Lwowskiego w latach 1939-1946. Lublin, 2006. S. 112-115.
12. Draus J. Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie 1918.1946. Portret kresowej uczelni. Kraków, 2007. S. 75-76.
13. Hryciuk G. Polacy we Lwowie 1939-1944. Życie codzienne. Warszawa, 2000. S. 35-44.
14. Bonusiak W. Polityka ludnościowa i ekonomiczna ZSRR na okupowanych ziemiach polskich w latach 1939-1941 (.Zachodnia Ukraina. i.Zachodnia Białoru..). Rzeszów, 2006.
15. Źleszyński W. Okupacja sowiecka na Białostocczy.nie 1939-1941. Propaganda i indoktrynacja. Białystok, 2001. S. 377-387.
16. Горьков Ю. А. Готовил ли Сталин упреждающий удар против Гитлера в 1941 г. // ННИ. 1993. № 3. С. 40-45.
17. Филиппов С. Г. Деятельность органов ВКП(б) в западных областях Украины и Белоруссии в 1939.1941 гг.//Репрессии против поляков и польских граждан. М., 1997. С. 55.
18. ЦДАГОУ. Ф. 1. Оп. 16. Д. 20. Л. 92-103.
19. Культурне життя в Українi. Захiднi землi. Документи i матеряли. Київ, 1995. Т. 1: 1939-1953. С. 101.
20. ЦДАГОУ. Ф. 1. Оп. 6. Д. 585. Л. 114. Uchwała ą 11 z 13. VIII. 1940 г..
21. ДАЛО. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 9. Л. 52-53. Л.183-185.
22. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 22. Д. 3286. Л. 110.
23. Turlejska M. Prawdy i fikcje. Wrzesień 1939. grudzień 1941. Warszawa, 1968. S. 488-493.
24. Źleszyński W. Okupacja sowiecka na Białostocczy.nie 1939-1941. Propaganda i indoktrynacja. Białystok, 2001. S. 260-261.
25. BOss. ą 16541/II. K. 45; AZHRL. Materiały S. Kota. S. 89. K. 252.
26. AW. MID 91/2. K. 1.
27. AW. MID 91/2. K. 1, 3
28. Cz. Szt. 13. IX.1940. Nr 298
29. Cz.Szt. 17. VIII. 1940. Nr 275.
30. Cz. Szt.. 20. VIII. 1940. Nr 277.
31. Cz. Szt.. VIII. 1940. Nr 282.
32. Cz. Szt. 18. X. 1940. Nr 328.
33. Cz. Szt. 30. I. 1941. Nr 24.
34. Nowe Widnokręgi. 1941. Nr 1.
35. ЦДАГОУ. Ф. 1. Оп. 6. Д. 645. Л. 11-24.
36. Cz. Szt. 19. VI. 1941. Nr 142.
37. Центральний державний архiв вищих органiв влади i управлiння України. Ф. Р-2. Оп. 7. Д. 435. Л. 12-21.
38. Źleszyński W. Okupacja sowiecka na Białostocczy.nie 1939-1941. Propaganda i indoktrynacja. Białystok, 2001. S. 392-393.
39. Źleszyński W. Okupacja sowiecka na Białostocczy.nie 1939-1941. Propaganda i indoktrynacja. Białystok, 2001.S. 404-407.
40. Cz. Szt. 8. I. 1941. Nr. 6.
41. Cz. Szt. 12. I. 1941. Nr. 10.
42. Cz. Szt. I. 1941. Nr. 11.
43. Rogowski J. W czerwonym Lwowie. Wspomnienia z czasów wojny i okupacji 1939-1941//BOss. Nr. 16709/II. K. 232.
44. ЦДАГОУ. Ф. 1. Оп. 6. Д. 645. Л. 39; д. 649. Л. 18.
45. Ковалюк В. Р. Культурологічні та духовні аспекти «радянізації» Західної України (вересень 1939 р. - червень 1941 р.) // УIЖ. 1993. № 2-3. С. 15.
46. Rogowski J. W czerwonym Lwowie. Wspomnienia z czasów wojny i okupacji 1939-1941//BOss. Nr. 16709/II. K. 200.
47. AZHRL. Materiały S. Kota. S. 89. K. 233.
48. ЦДАГОУ. Ф. 1. Оп. 16. Д. 20. Л. 173.
49. ДАЛО. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 19. Л. 17.
50. ЦДАГОУ. Ф. 1. Оп. 6. Д. 589. Л. 65-66.
51. Nazarewicz R. Od KPP do PPR (1938.1942). Kryzys polskiego ruchu komunistycznego w świetle dokumentów Międzynarodówki Komunistycznej//Tragedia Komunistycznej Partii Polski/Red. J. Maciszewski. Warszawa, 1989. S. 178-180
52. Cz. Szt. 5. IX. 1940. Nr. 291.
53. Cz. Szt. 27. IX. 1940. Nr. 310.
54. Dział Rękopisów Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Sygn. akc. 3308 a. K. 17.
55. Pamiętnik Marii Bartlowej//ZH. 1987. Nr 81. S. 58
56. Kaźń profesorów lwowskich lipiec 1941. Studia oraz relacje i dokumenty zebrane i opracowane przez Z. Alberta. Wrocław, 1989. S. 200-201.
57. Sokołow B. Polska w planach Stalina//Arcana. 1999. Nr 4 (28). S.49.
58. ЦДАГОУ. Ф. 1. Oп. 6. Д. 578. Л. 151.
59. Cz. Szt. 28. VIII. 1940. Nr 284.
60. Cz. Szt. 30. VIII. 1940. Nr 286.
61. Cz. Szt. 24. X. 1940. Nr 333.
62. Głowacki A. Głowacki A. Sowieci wobec Polaków na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej 1939-1941. Łód., 1997. S. 612-613.
63. Cz. Szt. 27. XI. 1940. Nr 360.
64. Cz. Szt. 24. XI. 1940. Nr 358.
65. Cz. Szt. 26. XI. 1940. Nr 359.
66. Z archiwów sowieckich. Warszawa, 1992. T. 1: Polscy jeńcy wojenni w ZSSR 1939-1941/Red. W. Materski. S. 40-49.
67. Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной войне. Сборник документов. М., 1995. Т. 1: Накануне. Кн. 2 (1 января. 21 июня 1941 г.). С. 4-5.
68. Z archiwów sowieckich. T. 1. S. 74-75.
69. Sokołow B. Polska w planach Stalina//Arcana. 1999. Nr 4 (28). S. 43-45.
70. Armia Krajowa w dokumentach 1939-1945. Szczecin, 1989. T. 2: Czerwiec 1941 -kwiecień 1943. S. 66.
71. Węgierski J. Lwów pod okupacją sowiecką 1939.1941. Warszawa, 1991. S. 259-260.
72. Wnuk R. Zapierwszego Sowieta. Polska konspiracja na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej (wrzesień 1939 -czerwiec 1941). Warszawa, 2007. S. 374-375.
73. Armia Krajowa w dokumentach 1939.1945. T. 2. S. 79-80.
74. Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной войне: Сборник документов. М., 2000. Т. 2: Начало. Кн. 1 (22 июня -31 августа 1941 г.).
75. Яжборовская И. С., Яблоков А. Ю., Парсаданова В. С. Катынский синдром в советско-польских и российско-польских отношениях. М., 2001. С. 28-32.
76. Голубев А. В. «Если мир обрушится на нашу Республику.»: Советское общество и внешняя угроза в 1920-1940-е гг. М., 2008. С. 155-157.
77. Iwanow M. Pierwszy naród ukarany. Polacy w Związku Radzieckim 1921-1939. Warszawa; Wrocław, 1991. S. 357-378.
78. Źleszyński W. Okupacja sowiecka na Białostocczy.nie 1939-1941. Propaganda i indoktrynacja. Białystok, 2001. S. 260.
79. Źleszyński W. Okupacja sowiecka na Białostocczy.nie 1939-1941. Propaganda i indoktrynacja. Białystok, 2001. S. 389-392.
80. Gnatowski M. Radzieckie dokumenty o sytuacji społeczno-politycznej niedostatkach. w pracy partyjnej i państwowej na północno-wschodnich ziemiach Polski w latach 1939-1940//Studia Łomżyńskie. 1998. T. IX. S. 178-191.
81. Cz. Szt. 9. III. 1941. Nr 57.
82. ЦДАГОУ. Ф. 1. Оп. 6. Д. 645. Л. 39; д. 649. Л. 69.
83. ДАЛО. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 19. Л. 74.
84. ДАЛО. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 21. Л. 25.
85. ЦДАГОУ. Ф. 1. Оп. 6. Д. 645. Л. 30-33.
86. ЦДАГОУ. Ф. 1. Оп. 6. Д. 645. Л. 51-53.
87. ЦДАГОУ. Ф. 1. Оп. 6. Д. 649. Л. 21-28.
88. Dziennik prof. Eugeniusza Rybki... Zeszyt XXVI. Zapis z 29. VII. 1940.
89. Polskie podziemie na terenach Zachodniej Ukrainy i Zachodniej Białorusi w latach 1939.1941. Warszawa; Moskwa, 2001. S. 273-281.
90. Polskie podziemie na terenach Zachodniej Ukrainy i Zachodniej Białorusi w latach 1939.1941. Warszawa; Moskwa, 2001. S. 399.
91. Polskie podziemie na terenach Zachodniej Ukrainy i Zachodniej Białorusi w latach 1939.1941. Warszawa; Moskwa, 2001. S. 1340-1345.

 

Tags: Second World War, history of Poland, history of Germany, history of the USSR