Krom M.M., Virsky D.S., Yakubsky V.A., Slizh N.V., Erusalimsky K.J. Discussion

Modified Date
Published Date:
Title of the article  Discussion
Authors  Krom M.M., Virsky D.S., Yakubsky V.A., Slizh N.V., Erusalimsky K.J.
In the section  Disputatio/Discussion
Year 2008 Issue  1 Pages  69-76
Type of article RAR Index UDK  94(438).04 Index BBK  
Abstract  The discussion of the partisipants: M. Krom, V. Yakubsky, D. Virsky, N. Slizh, K. Erusalimsky. Most of them are discordant with the author.
Keywords  Pzecz Pospolita, political culture, sejm, polish gentry
Full text version of the article Article language  russian
Bibliography

1. Hunt L. Politics, Culture, and Class in the French Revolution. University of California Press: Berkeley; Los Angeles, 1984. Р. 10.
2. Флоря Б. Н. Польско-литовская интервенция в России и русское общество. М., 2005. С. 306.
3. Флоря Б. Н. Польско-литовская интервенция в России и русское общество. С. 380. Примеч. 1.
4. Шалькевiч В.Ф. Гiсторыя палiтычнай i прававой думкi на Беларусi. Мiнск, 1999
5. Падокшын С.А. Фiласофская думка эпохi Адраджэння ў Беларусi. Ад Францыска Скарыны да Сiмяона Полацкага. Мiнск,1990
6. Tereškinas A. Imperfect Communities. Identity, Discourse and Nation in the Seventeenth Century Grand Duchy of Lithuania. Vilnius, 2005.
7. Беларускiя летапiсы i кронiкi. Мiнск, 1997
8. Birkowski F. Jan Karol Chodkiewicz ó Jan woyner, wielmożni waleczni, pobożni wojwodowie, pamięcią pogrzebna. Kraków, 1627
9. Galecki M. A. Strzała wieczney szczęsliwo.ci kresu dopedzaiaca w wybornym biegu pobożnego życia Jasnie Wielmożnego Jego Mo.ci Pana Pan Mikałaia Krzysztofa z Chalca Chaleckiego, Wojewody Nowogrodskiego, Wołkinickiego, Lepuńskiego i in starosty. Wilna, 1654
10. Kępiński A. Lach i moskal. Z dziejów stereotypu. Warszawa; Kraków, 1990.
11. Wisner H. Krуl i car. Rzeczpospolita i Moskwa w XVI i XVII wieku. Warszawa, 1995.
12. Gudavičius E. Lietuvos istorija: Nuo seniausių laikų iki 1569 metų. Vilnius, 1999. T. 1.
13. Яковенко Н. Паралельний свiт: Дослiдження з iсторiп уявлень та iдей в Украпнi XVI-XVII ст. Киïв, 2002.
14. Topolska M. B. Spoieczeсstwo i kultura w Wielkim Ksiкstwie Litewskim od XV do XVIII wieku. Poznaс; Zielona Gуra, 2002.
15. Граля И. Дьяки и писари: Аппарат управления в Московском государстве и Великом княжестве Литовском (XVI. начало XVIII века)//От Древней Руси к России Нового времени: Сб. статей: К 70-летию Анны Леонидовны Хорошкевич. М., 2003. С. 148-164.
16. Дмитриев М. В. Между Римом и Царьградом: Генезис Брестской церковной унии 1595-1596 гг. М., 2003.
17. Gudziak B. A. Crisis and Reform: The Kyivan Metropolitanate, the Patriarchate of Constantinople, and the Genesis of the Union of Brest. Cambridge, Mass., 2001.
18. Liedke M. Od prawosiawia do katolicyzmu: Ruscy moїni i szlachta Wielkiego Ksiкstwa Litewskiego wobec wyznaс reformacyjnych. Biaiystok, 2004.
19. Mazur K. W stronк integracji z Koron№: Sejmiki Woiynia i Ukrainy w latach 1569-1648. Warszawa, 2006.
20. Корзо М. Украинская и белорусская катехетическая традиция конца XVI.XVIII в.: Становление, эволюция и проблема заимствований. М., 2007.
21. Бычкова М. Е. Русское княжество и Великое княжество Литовское с конца XV в. до 1569 г.: Опыт сравнительно-исторического изучения политического строя. М., 1996.
22. Полосин И. И. Социально-политическая история России XVI. начала XVII в.: Сб. статей. М., 1963. С. 156-181.
23. Lulewicz H. Gniewow o unie ciag dalszy. Stosunki polsko-litewskie w latach 1569-1588. Warszawa, 2002.
24. Chynczewska-Hennel T. The National Consciousness of Ukrainian Nobles and Cossacks from the End of the Sixteenth to the Mid-Seventeenth Century//Harvard Ukrainian Studies. 1986. Vol. 10. Nr. 3.4. P. 377-392.
25. Mączak A. Jedyna i nieporównywalna? Kwestia odrębno.ci Rzeczypospolitej w Europie XVI-XVII wieku//KH. 1993. Cz. 4. S. 121-136.

 

Tags: DISPUTATIO / DISCUSSION, polish gentry, Pzecz Pospolita, political culture