Zadorozhna O.Role of Social Structure in Spread of Protestantism in Kievan Palatinate in the XVI-XVII centuries

Modified Date
Published Date:
Title of the article  Role of Social Structure in Spread of Protestantism in Kievan Palatinate in the XVI-XVII centuries
Authors  Zadorozhna O. - Kyiv-Mohyla Academy (Kyiv, Ukraine)
In the section  Commentarii/Articles
Year 2008 Issue  1 Pages  23-30
Type of article RAR Index UDK  94(438).04 Index BBK  
Abstract  The article deals with the interrelation between the social structure of Kievan palatinate in the XVI-XVII centuries and the nature of dissemination of reformation ideas therein. These processes are traced in terms of patron-client relations, matrimonial alliances and other social strategies of the representatives of various social groups, mainly of the nobility.
Keywords  Kiev, Ukraine, Rzecz Pospolita, polish gentry
Full text version of the article Article language  
Bibliography

1. Augustyniak U. Dwór i klientela Krzysztofa Radziwiłła (1585-1640): Mechanizmy patronatu. Warszawa, 2001. S. 68-69.
2. Trevor-Reper H. R. Crisis of the Seventeenth Century Religion, the Reformation and Social Change. New York, 1968.
3. Mączak A. Klientela: Nieformalne systemy władzy w Polsce i Europie XVI-XVIII w. Warszawa, 1994. S. 254.
4. Augustyniak U. Dwór i klientela Krzysztofa Radziwiłła (1585-1640): Mechanizmy patronatu. Warszawa, 2001. S. 9.
5. Urzędnicy województw Kijowskiego i Czernihowskiego XV-XVIII wieku: Spisy/Oprac. E. Janas, W. Klaczewski. Kórnik, 2002. S. 7
6. Крикун М. Г. Земськi уряди на українських землях//ЗНТШ. 1994. Т. 228. С. 111-112.
7. Liedke M. Od prawosławia do katolicyzmu. Ruscy możni i szlachta Wielkiego Księstwa Litewskiego wobec wyznań reformacyjnych. Białystok, 2004. S. 254-255.
8. Liedke M. Od prawosławia do katolicyzmu. Ruscy możni i szlachta Wielkiego Księstwa Litewskiego wobec wyznań reformacyjnych. S. 154.155
9. Тазбир Я. Общественные и территориальные сферы распространения польской Реформации//Культурные связи народов Восточной Европы в XVI в.: Проблемы взаимоотношений Польши, России, Украины, Белоруссии и Литвы в эпоху Возрождения/Под ред. Б. А. Рыбакова. М., 1976. С. 114, 116-117;
10. Tazbir J. Społeczeństwo wobec Reformacji//Tazbir J. Reformacja w Polsce. Warszawa, 1993. S. 9.
11. Litwin H. Napływ szlachty polskiej na Ukrainę. 1569-1648. Warszawa, 2000. S. 74.
12. Kus J. «Wielkie, ale krótko trwałe oyczyzny nadzieje.»: Adam Konstanty i Janusz Paweł książęta Ostrogscy, wojewodzice wołyńscy//Zeszyty Muzealne. Jarosław, 1998. S. 117
13. Kossowski A. Zarys dziejów protestantyzmu na Wołyniu w XVI-XVII w.//Rocznik Wołyński. 1934. T. 3. S. 253-254.
14. ЦДIАК України. Ф. 11. Оп. 1. Спр. 2. Арк. 336.
15. Kossowski A. Zarys dziejów protestantyzmu na Wołyniu w XVI-XVII w.//Rocznik Wołyński. 1934. T. 3. S. 247.
16. Kossowski A. Zarys dziejów protestantyzmu na Wołyniu w XVI-XVII w.//Rocznik Wołyński. 1934. T. 3. S. 252.
17. Litwin H. Napływ szlachty polskiej na Ukrainę. 1569-1648. Warszawa, 2000. S. 140.
18. Litwin H. Napływ szlachty polskiej na Ukrainę. 1569-1648. Warszawa, 2000. S. 252.
19. Litwin H. Napływ szlachty polskiej na Ukrainę. 1569-1648. Warszawa, 2000. S. 248.
20. ЦДIАК України. Ф. 11. Оп. 1. Спр. 11. Арк. 226.
21. ЦДIАК України. Ф. 11. Оп. 1. Спр. 7. Арк. 827-829 зв.
22. Urzędnicy województwa Kijowskiego. S. 69.
23. Litwin H. Napływ szlachty polskiej na Ukrainę. 1569-1648. Warszawa, 2000. S. 178.
24. Chmaj L. Samuel Przypkowski na tle prądow religijnych XVII wieku. Kraków; Warszawa, 1927. S. 32-33.
25. Chmaj L. Samuel Przypkowski na tle prądow religijnych XVII wieku. Kraków; Warszawa, 1927. S. 34.
26. Chmaj L. Samuel Przypkowski na tle prądow religijnych XVII wieku. Kraków; Warszawa, 1927. S. 37.
27. PSB. T. 29/2. Zesz. 121. Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk; Łód., 1986. S. 228.
28. Litwin H. Napływ szlachty polskiej na Ukrainę. 1569-1648. Warszawa, 2000. S. 140.
29. Litwin H. Napływ szlachty polskiej na Ukrainę. 1569-1648. Warszawa, 2000. S. 206.
30. PSB. T. 25. Wrocław; Warszawa; Kraków, 1970. S. 412-414.
31. Яковенко Н. М. Українська шляхта з кiнця XIV до середини XVII ст.: (Волинь i Центральна Україна). Киïв, 1993. С. 261.

 

Tags: Ukraine, Rzecz Pospolita, polish gentry