Lysý M. «Omnes Marahoni insimul mandaverunt». The Moravians as an ethnos and political entity

Modified Date
Published Date:
Title of the article

«Omnes Marahoni insimul mandaverunt». The Moravians as an ethnos and political entity

Authors

Lysý, Miroslav — Komensky University, Bratislava, Slovakia, Ph. D. in History, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

In the section Commentarii / Articles
Year 2015 Issue 2 Pages 82-98
Type of article RAR Index UDK 94(437.6) Index BBK 63.3(0=Словак)4
Abstract The paper deals with the meaning of the term «Moravians» used in written sources of the 9th century. Short research review reveals various interpretations of the origin and fundaments of the Moravian society. Some of them have their roots in the medieval period, others reflect contemporary conceptions of ethnogenesis present in modern social sciences. Aside from it is the use of the term «Moravians» in medieval Slavic and Latin sources, where the term denotes both an ethnic community and a political unit. From the
analysis of these sources follows that the term «Moravians» was used in the sense of a military unit, an object of Christianization, and also had a geographical aspect and/or used to denote the ethnic affiliation of Slavic elites. However, the term «Moravians» was also relevant when referring to people assemblies. In this case a special expression «all the Moravians» was used. This expression was also known in later period when Moravia was under the Přemyslid rule. Despite this fact, there is no reason to assume ethnical
continuity between Moravia of the 9th century and that from the period after 1029.
Keywords Moravia, Moravians, ethnicity, gens, regnum
Full text version of the article. Article language Russian
References
 • Banaszkiewicz, Jacek. Pons mercati, gradus lignei, stepen i inne. Uvagi o znaku władzy i prawa słowiańskich miejsc wiecowych [Pons mercati, gradus lignei, stepen and others. Notes on a sign of power and the right of Slavic gathering places], in Annales Universitates Mariae Curie-Skłodowska, Lublin – Polonia, Sectio F. 1990. No. 45 (=Discernere vera ac falsa). P. 79–89 (in Polish).

  Bartek, Henrich. Slováci a ríša kráľa Sama [The Slovaks and the Empire of the king Samo], in Marsina, Richard; Mulík, Peter (eds). Etnogenéza Slovákov. Kto sme a aké je naše meno [Ethnogenesis of the Slovaks. Who we are and what is our name]. Bratislava: Matica Slovenská Publ., 2009. P. 128–137 (in Slovak).

  Bretholz, Bertold. Geschichte Böhmens und Mährens. Erster Band. Das Vorwalten des Deutschtums. Bis 1419 [History of Bohemia and Moravia. The first volume. The predominance of the Germans]. Reichenberg: Paul Sollors Nachs. Publ., 1921. 237 p. (in German).

  Butvin, Jozef. Veľkomoravská a cyrilometodská tradícia v slovenskom národnom obrodení [The Great- Moravian and cyrillo-methodian tradition in the slovak national revival], in Historické štúdie. 1971. No. 16. P. 131–150 (in Slovak).

  Cambel, Samuel (ed.). Dejiny Slovenska I [History of Slovakia I]. Bratislava: Veda Publ., 1986. 534 p. (in Slovak).

  Curta, Florin. The making of the Slavs: History and archaeology of the Lower Danube Region, c. 500–700. Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2001. 463 p.

  Dittrich, Zdeněk R. Christianity in Great-Moravia. Groningen: J. B. Wolters Publ., 1962. 316 p.

  Dudík, Beda. Dějiny Moravy. Díl I. Od nejstarších dob až do r. 906 [History of Moravia. Band I. Since the earliest periods until 906]. V Praze: Nákladem B. Tempského Publ., 1871. 274 p. (in Czech).

  Ďurica, Milan S. Dejiny Slovenska a Slovákov v časovej následnosti faktov dvoch tisícročí [History of Slovakia and the Slovaks in the chronological sequentiality of facts within two millenniums]. Bratislava: Lúč Publ., 2003. 840 p. (in Slovak).

  Dvořák, Rudolf. Vlastivěda Moravská. I. Země a lid. Dějiny Moravy. Kniha první: Od nejstarších dob až po vymření Přemyslovců (–1306) [Study of the Moravian land I. Land and people. History of Moravia. The first book. Since the earliest periods until the extinction of the Přemyslides]. V Brně: Nákladem Musejního spolku Publ., 1899. 370 p. (in Czech).

  Eggers, Martin. Das «Gross-mährische Reich». Realität oder Fiktion? Eine Neuinterpretation der Quellen zur Geschichte des mittleren Donauraumes im 9. Jahrhundert [The «Great-Moravian Empire». Reality or fiction? Historical sources of the medium Danube-land in the 9th century newly interpreted]. Stuttgard: Anton Hiersemann Publ., 1995. 525 p. (in German).

  Eliade, Mircea. Dejiny náboženských predstáv a ideí III. Od Muhammada po reformy [History of religious ideas, vol. III. Since Muhammad until reforms]. Bratislava: Agora Publ., 1997. 398 p. (in Slovak).

  Graus, František. Die Entstehung der mittelalterlichen Staaten in Mitteleuropa [The origin of the medieval states in Central Europe], in Historica. 1965. No. 10. P. 5–65 (in German).

  Graus, František. Die Nationenbildeng der Westslawen im Mittelalter [The building of the medieval western slavic nations]. Sigmaringen: Thornbecke Publ., 1980. 260 p. (in German).

  Graus, František. Říše velkomoravská, její postavení v současné Evropě a vnitřní struktura [The Great Moravian empire, its place in contenporary Europe and the inner structure], in Konferencia o Veľkej Morave a Byzantskej misii. Brno – Nitra 1.–4. X. 1963 [Conference on Great Moravia and the Byzantine mission. Brno – Nitra 1st–4th of October 1963]. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied v Nitre Publ., 1963. P. 5–76 (in Czech).

  Havlík, Lubomír E. Dukljanská kronika a Dalmatská legenda [The Chronicle of Duklja and the Legende of Dalmatia]. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd Publ., 1976. 92 p. (in Czech).

  Havlík, Lubomír E. Morava v 9. a 10. století. K problematice politického postavení, sociální a vládní struktury a organizace [Moravia in the 9th and the 10th century. To problem of the political status, social and govermental structure and organisation]. Praha: Academia Publ., 1978. 158 p. (in Czech).

  Havlík, Lubomír E. Slovanské státní útvary raného středověku. Politické postavení, společenská a vládní organizace státních útvarů ve východní, střední a jihovýchodní Evropě od 8. do 11. století [The early medieval Slavic state units. Political status, social and govermental organisation of the state units in the eastern, central and south-eastern Europe since the 8th until the 11th century]. Praha: Academia Publ., 1987. 250 p. (in Czech).

  Havlík, Lubomír. Gens Maravorum (Poznámky k vývoji gentes u Slovanů) [Gens Maravorum (Notes to the development of the Slavic gentes], in Strážnice 1946–1966. Národopisné studie [Strážnice 1946–1966. Ethnographical studies]. Brno: Blok Publ., 1966. P. 97–152 (in Czech).

  Hellmann, Manfred. Grundzüge der Verfassungsstrukturen der Liutizen [Basic features of the constitutional structures of the Luticis], in Herbert Ludat (ed.). Siedlung und Verfassung der Slawen zwischen Elbe, Saale und Oder [Settlement and constitution of the Slavs between the Elbe, the Saale and the Oder]. Giesen: Wilhelm Schmitz Verlag, 1960. P. 103–113 (in German).

  Herrmann, Joachim (ed.). Die Slawen in Deutschland. Geschichte und Kultur der slawischen Stämme westlich von Oder und Neiße vom 6. bis 12. Jahrhundert [The Slavs in Germany. History and culture of the Slavic tribes western from the Oder and Neisse from the 6th to the 12th century]. Berlin: Akademie Verlag, 1985. P. 252–268 (in German).

  Homza, Martin et al. Svätopluk v európskom písomníctve. Štúdie z dejín svätoplukovskej legendy [Svatopluk in european literature. Studies from the history of the history of the Svatoplukian legend]. Bratislava: Post scriptum Publ., 2013. 750 p. (in Slovak).

  Hrnko, Anton. Sine ira et studio, in Etnogenéza Slovákov. Kto sme a aké je naše meno [Ethnogenesis of the Slovaks. Who we are and what is our name]. Bratislava: Matica Slovenská Publ., 2009. P. 164–167 (in Slovak).

  Hrušovský, František. Slovenské dejiny [The Slovak history]. Turčiansky sv. Martin: Matica slovenská Publ., 1940. 451 p. (in Slovak).

  Huber, Alfons. Gechichte Österreichs. Erster Band [The history of Austria. The first volume]. Gotha: Friedrich Andreas Perthes Publ., 1885. 618 p. (in German).

  Hudáček, Pavol. Kráľovstvo, monarchia alebo štát? (K otázke používania konceptu štátu v ranom stredoveku) [Kingdom, monarchy or state? (On the Topic of Using a Concept of State in the Early Middle Ages)], in Forum Historiae. 2014. No. 8 (2). P. 1–44 (in Slovak).

  Kadlec, Karel. Dějiny veřejného práva ve střední Evropě [History of the public law in central Europe]. V Praze: Nákladem vlastním Publ., 1928. 514 p. (in Czech).

  Kolár, Jaroslav (ed.). Václav Hájek z Libočan. Kronika Česká [Wenceslaus Hajek of Libočany. The Czech Chronicle]. Praha: Odeon Publ., 1981. 736 p. (in Czech).

  Kováč, Dušan. Slovenské dejiny v dejinách Európy. Vybrané kapitoly [Slovak history in European history. Selected chaptors]. Bratislava: Veda Publ., 2015. 466 p. (in Slovak).

  Kučera, Matúš. Kráľ Svätopluk (830? – 846 – 894) [King Svatopluk (830? – 846 – 894)]. Martin: Matica slovenská Publ., 2010. 157 p. (in Slovak).

  Kučera, Matúš. O historickom vedomí Slovákov v stredoveku [On historical consciousness of the Slovaks in medieval period], in Historický časopis. 1977. No. 25 (2). S. 217–238 (in Slovak).

  Łowmiański, Henryk. Początki Polski IV. Z dziejów Słowian w I tysiącleciu n. e. [Origins of Poland IV. Stories of the Slavs in the 1st millenium AD]. Warszawa: Państwowe wydawnictwo naukowe Publ., 1970. 538 p. (in Polish).

  Lysý, Miroslav. «Cuiuscumque nationis homines, Saxones videlicet, Hungarii, Sclaui seu alii». Odraz etnicity v normách a úradných dokumentoch stredovekého Uhorska [Ethnicity reflected in the rules of law and official documents of medieval Hungary], in Historický časopis. 2013. No. 61 (3). P. 421–436 (in Slovak).

  Lysý, Miroslav. «Cuiuscumque nationis homines, Saxones videlicet, Hungarii, Sclaui seu alii» [Ethnicity reflected in the rules of law and official documents of medieval Hungary], in Historický časopis. 2014. No. 62, supplement. P. 41–57 (in Slovak).

  Lysý, Miroslav. Mojmírovská Morava na hraniciach s impériom [The Mojmir Moravia on the borders with Empire], in Forum historiae. 2014. No. 8 (2). P. 103–109 (in Slovak).

  Lysý, Miroslav. Moravania, Mojmírovci a Franská ríša. Štúdie k etnogenéze, politickým inštitúcim a ústavnému zriadeniu na území Slovenska vo včasnom stredoveku [ Moravians, Moimir dynasty, and the Frankish empire. Studies on ethnogenesis, political institutions, and power system in the territory of Slovakia in the early Middle Ages]. Bratislava: Atticum Publ., 2014. 374 p. (in Slovak).

  Lysý, Miroslav. Politika českého kniežaťa Břetislava I. (1035–1055) voči Uhorsku [The reign of czech prince Břetislav I (1035–1055) and Hungary], in Historický časopis. 2004. No. 52(3). P. 451–468 (in Slovak).

  Mesiarkin, Adam. Vývoj inštitúcie «veče» v slovanských spoločenstvách 6.–14. storočia [Development of the institute «veche» in Slavic societies from the 6th–14th century]. Bakalárska práca. Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta. [Bachelor thesis. Comenius University Bratislava, Faculty of Law]. Bratislava 2015. 43 p. (in Slovak).

  Modzelewski, Karol. Barbarzyńska Europa [A Europe of barbarians]. Warszawa: ISKRY Publ., 2004. 520 p. (in Polish).

  Múcska, Vincent. Kronika anonymného notára kráľa Bela [The Chronicle of Anonymous Notary of the King Bel]. Budmerice: Rak Publ., 2000. 160 p. (in Slovak and Latin).

  Novotný, Václav. České dějiny. Dílu I. část I. Od nejstarších dob do smrti knížete Oldřicha [Czech history. Volume I, part I. Since the earliest periods until the death of prince Oldrich]. V Praze: Nákladem Jana Laichtera na Král. Vinohradech, 1912. 784 p. (in Czech).

  Papanek, Georgii. De regno regibusque Slavorum atque cum prisci civilis, et ecclesiastici, tum hujus aevi statu gentis Slavae. Quinque ecclesiis: Typis Johannis Josephi Engel, 1780. 355 p. (in Latin).

  Polívka, Jiŕí. Kterým jazykem psány jsou nejstarší památky církevního jazyka slovanského starobulharsky či staroslovensky? [In which language are written the oldest monuments of the church slavonic language, old Bulgarian or old Slovak?], in Slovanský sborník. 1883. No. 2 (10–11). P. 481–488, 545–554 (in Czech).

  Poulík, Josef. Staroslovanská Morava [Ancient slavic Moravia]. Praha: Nákladem Státního archeologického ústavu Publ., 1984. 181 p. (in Czech).

  Poulík, Josef. Staří Moravané budují svůj stát [Ancient Moravians build their state]. Gottwaldov: Krajské nakladatelství v Gottwaldově Publ., 1960. 300 p. (in Czech).

  Ratkoš, Peter. K diskusii o vznikaní národností na našom území [To discussion on making of nationalities in our territory], in Historický časopis. 1963. No. 11. P. 268–269 (in Slovak).

  Ratkoš, Peter. Slovensko v dobe veľkomoravskej [Slovakia in the great-moravian period]. Košice: Východoslovenské vydavateľstvo, 1990. 178 p. (in Slovak).

  Sasinek, František Vít̕azoslav. Dejiny drievnych národov na území terajšieho Uhorska [History of ancient nations in the territory of current Hungary]. V Skalici: Tlač F. X. Škarnicla synov, 1867. 255 p. (in Slovak).

  Schlesinger, Walter. Die Verfassung der Sorben [The constitution of the Serbs], in Siedlung und Verfassung der Slawen zwischen Elbe, Saale und Oder [Settlement and constitution of the Slavs between the Elbe, the Saale and the Oder]. Giesen: Wilhelm Schmitz Verlag, 1960. P. 75–102 (in German).

  Schwarzmaier, Hansmartin. Ein Brief des Markgrafen Aribo an König Arnulf [A letter of markgrave Aribo to the king Arnulf], in Fruhmittelalterliche Studien. 1972. No. 6. P. 55–66 (in German).

  Steinhübel, Ján. Moravania, Chorváti a Bulhari v plánoch pápežskej kúrie (860–880) [The Moravians, the Croats and the Bulgarians in plans of the papal court], in Panis, Branislav; Ruttkay, Matej; Turčan, Vladimír (eds). Bratia, ktorí menili svet Konštantín a Metod: Príspevky z konferencie [Brothers who changed the world — Constantine and Methodius: conference papers]. Bratislava: Slovenské národné múzeum Publ., 2012. P. 157–174 (in Slovak).

  Steinhübel, Ján. Nitrianske kniežatstvo. Počiatky stredovekého Slovenska. Rozprávanie o dejinách nášho územia a okolitých krajín od sťahovania národov do začiatku 12. storočia [The principality of Nitra. Origins of medieval Slovakia. Narration on the history of our territory and surrounding countries since the migration period until the begining of the 12th century]. Bratislava: Veda Publ.; Rak Publ., 2004. 575 p. (in Slovak).

  Steinhübel, Ján. Slovanský «gens» a jeho stred. Kniežací hrad, pohanská svätyňa, snem a trh [Slavonic «gens» and its middle. Principal castle, paganic sanctuary, convention and market], in Byzantinoslovaca. 2014. No. 5. P. 142–159 (in Slovak).

  Škultéty, Jozef. Pribina, in Stanislav, Ján (ed.). Ríša veľkomoravská. Sborník vedeckých prác [Great-moravian empire. Miscellany of scientific works]. Praha: Nakladateľ E. Mazáč v Prahe, 1935. P. 9–24 (in Slovak).

  Třeštík, Dušan. «Trh Moravanů» — ústřední trh staré Moravy [«Market of the Moravians» — central market of ancient Moravia], in Československý časopis historický. 1973. No. 21. P. 869–894 (in Czech).

  Třeštík, Dušan. Místo Velké Moravy v dějinách [Place of Great Moravia in history], in Český časopis historický. 1999. No. 97 (4). P. 689–727 (in Czech).

  Třeštík, Dušan. Pád Velké Moravy [The collapse of Great Moravia], in Typologie raně feudálních slovanských států. Sborník příspěvků z mezinárodní konference k tématu «Vznik a rozvoj slovanských raně feudálních států a národností ve střední a jihovýchodní Evropě», konané ve dnech 18.–20. listopadu 1986 v Praze [Early feudal slavic states typology. Miscellanea of studies from international conference «The origin and the development of early feudal slavic states and nations in central and south-eastern Europe», organized in 18th–20th November 1986 in Prague]. Praha: Ústav československých a světových dějin ČSAV Publ., 1987. P. 27–76 (in Czech).

  Třeštík, Dušan. Počátky Přemyslovců. Vstup Čechů do dějin (530–935) [ Origins of the Přemyslides. Entrance of the Czechs to the history (530–935)]. Praha: Nakladatelství Lidové noviny Publ., 1997. 658 p. (in Czech).

  Třeštík, Dušan. Vznik Velké Moravy. Moravané, Čechové a střední Evropa v letech 791–871 [Beginning of Great Moravia. The Moravians, the Czechs and Central Europe in years 791–871]. Praha: Nakladatelství Lidové noviny Publ., 2001. 385 p. (in Czech).

  Urbanczyk, Premyslaw (ed.). «Neslované» o počátcích Slovanů [«Non-Slavs» about the origin of the Slavs]. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum Publ., 2011. 211 p. (in Czech).

  Varsik, Branislav. O vzniku a rozvoji slovenskej národnosti v stredoveku [On origin and development of the slovak medieval nationality], in Historický časopis. 1984. No. 32 (4). S. 529–554 (in Slovak).

  Wenskus, Reinhard. Stammesbildung und Verfassung. Das Werden der frühmittelalterlichen gentes [Tribal Formation and Constitution. The creation of early medieval peoples]. Köln: Bohlau Verlag, 1961. 656 p. (in German).

  Wihoda, Martin. Morava v době knížecí (906–1197) [Moravia in the princely period (906–1197)]. Praha: Nakladatelství Lidové noviny Publ., 2010. 467 p. (in Czech).

  Wihoda, Martin. Sněmy Čechů [Assemblies of the Czechs], in Knoz, Tomáš; Dvořák, Jan (eds). Šlechta v proměnách věků (=Země a kultura ve střední Evropě 17) [Nobility in historical transformations (=Country and culture in central Europe 17)]. Brno: Matice moravská Publ., 2011. P. 17–37 (in Czech).

  Zernack, Klaus. Die burgstädtischen Volksversammlungen beim den Ost- und Westslawen. Studien zur verfassungsgeschichtlichen Bedeutung des Veče [Assemblies in hillforts of the eastern and west Slavs. Studies on historical-constitutional meaning of Veče]. Wiesbaden: Otto Harrasowitz Publ., 1967. 318 p.

  Žemlička, Josef. «Moravané» v časném středověku [The early medieval «Moravians»], in Český časopis historický. 1992. No. 90 (1). P. 17–32 (in Czech).

  Žemlička, Josef. Čechy v době knížecí (1034–1198) [ Bohemia in princely period (1034–1198)]. Praha: Nakladatelství Lidové noviny Publ., 1997. 660 p. (in Czech).

 

Tags: Great Moravia, ethnicity, gens, regnum, Moravia, Moravians